Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 februari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 februari 1893

Anmärkning

{1893 den 22 Februari i Sockenstugan}
,
Närvarande voro nämndens samt-
liga ledamöter

§23.
Stadsfullmäge i Eskilstuna hade hos
Konungens Befallningshafvande gjort
framställning, att åtskilliga i Fors
Socken boende personer måtte afföras
ur Eskilstuna Stads mantalslängd,
der de äro upptagna, samt i Stället
upptagas i Fors Sockens mantalslängd;
och hade med anledning häraf in-
för nämnden inkallats såväl de gårds
egare, hos hvilka uppgifvits att ifråga-
varande personer Skulle vara boende;
som ock ifrågavarande personer, hvarvid
utröntes:

1:o {Smedsarbetaren Gustaf Emil Valén,}
född år 1875 vid Johanneberg; Gårds-
egaren, Slagtaren G. Larsson, upplyste,
att nämnde person varit der boende
Sedan September månad sistlidet år,
och ännu vore der qvarboende.

2:o {Pigan Anna Mathilda Öhman,} född år
1863 och hennes dotter Anna, född år
1892; om dessa upplystes, att de icke
kunnat anträffas, och uppgaf Slag-
taren G. Larsson, att de, honom veter-
ligt icke varit boende vid Grindstu-
gans Fridhem, såsom ansökningen
uppgifver.

3:o {Smidesarbetaren Ander Petter Gustafsson,}
född år 1843; Gustafsson Sjelf och
Gårdsegaren Slagtaren G. Larsson upp
gifva, att Gustafsson varit boende vid

{1893 den 22 Februari i Sockenstugan}

vid uppgifna gården Johanneberg, Sedan
den 1 Oktober sistlidet år.

4:o {Vagnssmörjaren Knut Evald Hagberg,}
född år 1868; Hagberg äfvensom
Slagtaren G. Larsson uppgifva, att
den förstnämnde varit boende vid
Grindstugans Fridhem sedan den 1
Oktober 1892 samt att Hagberg har
hyresaftal med gårdsegaren Larsson

5:o {Fabriksarbetaren Carl August Wahlberg,}
född år 1873, äfvensom Gårdsegaren
Slagtaren G. Larsson uppgifva att
den förstnämnde inflyttat till
Johanneberg omkring 14 dagar före
jul, Sistlidet år, och efter det
mantalskrifningen med såväl
Eskilstuna Stad som Fors Socken
försiggått.

6:o {Jernarbetaren Frans August An-
dersson Österholm,} född år 1867, upp-
gifver likaledes att han inflyttat
till Johanneberg, till en fru Olsson,
14 dagar före jul, Sistlidet år, efter det
mantalskrifningen med såväl Eskils-
tuna Stad som Fors Socken försig-
gått.

7:o {Arbetaren, förre Gårdsegaren Carl
Ludvig Fransson,} född år 1862; om
honom uppgifves att han längre
tid bott och fortfarande vore
boende vid Skjulsta fabrik, samt
vore Svåger till ingeniören A. Olsson
dersammanstädes.

{1893 den 22 Februari i Sockenstugan}

8:o {Smedsarbetaren Carl Oskar Eckerstedt,} född
den 7 Mars 1869, och hans moder enkan
Maja Lisa Eckerstedt; den förstnämnde
äfvensom hans hyresvärd, Carl Carlsson
i Stenbäcken, upplyste att Eckerstedt och
hans moder varit boende vid berörda
lägenhet sedan den 1 Oktober Sistlidet år

9:o {Enkan Charlotta Elisabeth Pettersson,} född
år 1844, äfvensom hennes barn Charlotta
född år 1872 och Hjalmar Oskar, född
år 1878; Enkan Pettersson äfvensom hennes
hyresvärd G. A. Thunholm upplyste,
att hon med den senares medgifvande
inflyttat till Westermarken N:o 29 i bör-
jan af November månad Sistlidet år.

10 {Smedsarbetaren Otto Axel Andersson,} född
år 1870, uppgifves vara boende vid
Byggmästaren C. F. Carlssons egendom
Fredriksborg; förbemälde C. F. Carlsson
uppgifver, att Andersson varit hos
honom anstäld i arbete, men aldrig
der boende, hvarom äfven v. länsmannen
K. A. Pettersson lemnar intyg

11:o {Lokomotiveldaren Albert Edlund,} född
1869, var ej Sjelf närvarande såsom
hindrad af tjenstgöring, men gårdsegaren
A. P. Eriksson upplyser, att Edlund
varit boende på uppgifvet Ställe
Nynäs sedan den 1 Oktober 1892

12:o {Stationskarlen Adolf Edvard Moberg,}
född år 1869, uppgifver likasom ock
gårdsegaren A. P. Eriksson, att Moberg varit
boende vid uppgifvet Ställe, Nynäs,
Sedan den 1 Oktober Sistlidet år.

{1893 den 22 Februari i Sockenstugan}

13:o {Enkan Ingrid Larsson,} född år 1834,
uppgifver, likasom ock gårdsegaren
A. G. Eriksson, att hon varit boende
hos Sin måg fabriksarbetaren C. J.
Fundberg, Sedan April månad
Sistlidet år vid Grinstugan N:o 29

14:o {Smidesarbetaren Johan Aug Löfgren,}
född år 1875; Om honom upply-
ses att han Sedan flera år tillbaka
varit boende vid Lorentsberg B;
der han ock bör mantalskrifvas

15:o {Arbetaren Anders Andersson} med
hustru och tre barn; han lefver
Sedan flera år tillbaka Skild från Sin
hustru, hvilken sedan Sistlidet år
lefver i Eskilstuna, der hon åtnju-
ter fattigunderstöd som Fors Socken
ålagts ersätta; Andersson Sjelf har flera
år varit boende i Fors och nu senast
sedan Oktober 1891 vid Brickstugan
hos enkan Johanna Larsson, hvarest
han med familj sålunda torde böra
mantalskrifvas.

16:o {Smidesarbetaren Carl Emil Carlsson,} född
år 1872, uppgifver att han Sedan
början af November månad Sistli-
det år varit varit boende å Wester-
marken i enkan Ågrens Stuga, der
han ännu är boende; detta bestyrkes
af enkan Ågren, nu inför nämnden
närvarande.

17:o {Pigan Elfrida Albertina Nilsson,} född
år 1863, och hennes dotter Elfrida Serafia
hafva sedan Oktober månad inne-

{1893 den 22 Februari i Sockenstugan}

bott hos hennes Svåger, Smedsarbetaren
C. R. Larsson, hos Trädgårdsmästaren Carl
Winberg i Westermarken N:o 32.

18:o {Smedsarbetaren Lars Erik Larsson,} född
1863, och hans hustru Lina Hult, född
1852, inflyttade första dagarne i Decem-
ber månad Sistlidet år till Grindstu-
gan N:o 3 eller Carlslund, detta enligt
uppgift af bemälde Larsson och gårds-
egaren A. G. Olsson.

19-23. {Strykerskan Mathilda Lovisa Olsson,} född 1874,
{Sömmerskan Sofia Emilia Olsson,} född 1876,
{Jernarbetaren Carl Erik Hall,} född 1871
{Pigan Amanda Svensdotter,} född 1866 och
{Bagerskan Maria Lena Svensdotter,} född 1861 jem-
te hennes dotter Axelina, född 1891, upp-
gifvas alla vara boende i Nyfors utan
angifvande närmare af stället; Som
dertill kommer att dessa personer äro
okända så lärer yrkandet om desses man-
talskrifvning inom Fors Socken i frågans
outredda Skick, ej kunna bifallas;
I infordrade och afgifvande förklaringar
Skulle ordförande anföra hvad för en
hvar här ofvan finnes angifvet.

[MARG: {Mantalsskrif-
ningsärenden}

§24
Uppå gjord framställning beslöt nämn
den att underhållet för enkan Maria
Wilhelmina Bergendahl, som är utackorde-
rad hos Byggmästaren Olof Carlsson i
Flacksta, Skall höjas från 10 till 11
Kronor i månaden att utbetalas
den 1 nästkommande April.

[MARG: {Wilhelmina Bergendahl.}]

{1893 den 22 Februari i Sockenstugan}

§25.
Beslöts att uppbörden innevarande år
af Sistlidet års Kommunalutskylder Skall
verkställas af nämndens ordförande
och vice ordförande samt ega rum första
Lördagarne i Maj och Augusti må-
nader.

[MARG: {Uppbörden.}]

§26.
Anmäldes att Lovisa Bolivar från Lönn-
Stugan, jemte hennes son August, född
år 1884, blifvit af ledamoten J. G.
Andersson förpassad förpassad till
Tacktorp i anseende dertill att hon
är Sjuklig och saknar förmåga att Sig
försörja; och blef denna åtgärd gillad
af nämnden.

[MARG: {Lovisa Bolivar
till Tacktorp}]

§27.
Uppå gjord framställning och i anse-
ende till den rådande Stränga vintern
beslöt nämnden, att der vederbörande
distriktsledamöter så pröfva Skäligt
Skola mindre understödsbelopp af
ved kunna lemnas de mest behöf-
vande i mindre poster samt att kost-
naden härför Skall utgå af Kommu-
nens kassa.

[MARG: {Utdelning af ved}]

§28.
Uppå gjord framställning beslöt nämn
den att till aflidne trädgårdsmä-
Staren G. Westerbergs son Emil, hos
fabrikören A. J. Westersson, Skall
anskaffas en fullständig beklädnad
af rock, väst och byxor, som förfär-
digas vid Tacktorp, samt dessutom

{1892 den 22 Februari i Sockenstugan}

ett par Skor, som anskaffas genom
ledamoten Herr A. J. Westersson.

[MARG: {Kläder åt barn.}]

§29
Nämnden beslöt att efter hållen under-
Sökning och utredning skulle fram-
Ställning göras, att följande personer
skulle afföras ur Fors Sockens man-
talslängd för att upptagas i den vederbö-
rande Kommuns mantalslängd, der de
äro boende, nemligen:

enkan Anna Gustafsson, född 1860 jemte hen-
nes barn Sigrid, född 1888, och Elin född
1890, till Hugelsta i Kloster.

Smedsarbetaren Carl Arvid Södergren, född
den 27.1.63, till Thorsberga i Stenqvista

Åkaren Magnus Jansson, född d. 9.7.61 samt,
hans hustru, född 1859 och barnen Ingegerd
född 1888 och Elsa född 1892, till Söder-
telje Stad.

Arbetaren Ander Gustaf Almqvist, född
den 1.11.66 till Nysåg i Ärila

Arbetaren Carl Erik Ljungqvist, född den
16.5.61, till Smedby i Dunker Socken

Smedsarb. Carl August Lutman, född
den 7.7.71 till Finspång.

Pigan Amanda Charlotta Skyllberg, född
år 1872, till Lagerchefen Pettersson i
Eskilstuna N:o 250.

enkan Mathilda Charlotta Lönnqvist, född
år 1842, samt hennes son Knut, född år 1882,
till J. F. Sundqvist i Eskilstuna N:o 232

Anders Petter Johansson, född 1852 och
hans son Ture, född 1886, till Luleå med
anställning å mudderverket Framåt

{1892 den 22 Februari i Sockenstugan}

Arb. Carl Johanssons hustru, född 1856, med
barnen Hilda, född 1882, och Emma, född
1886, till Hammarby Socken, der hon eger lä-
genhet vid Hammarby by.

Sömmerskan Charlotta Carolina Forslund,
född 1871, till Eskilstuna N:o 264.

Brita Sofia Carlsdotter, född 1828,
till Eskilstuna N:o 257 B.

Lärarinnan Augusta Wilhelmina Dahlin,
född 1867, öfverföres från Styrsö i
Götheborgs och Bohus län, till Björk-
torps Skola.

Skolläraren Johan Amandus Mellström
född den 13.7.69 från Wilhelmina
Socken i Westerbottens län till
GrindStugan N:o 31

Enkan Charlotta Olsdotter Persson
född 1836, och hennes dotter Au-
gusta född 1876, från Svartkällan
å Kälby egor, till Eskilstuna N:o.

[MARG: {Mantalskrifvningen}]

Som ofvan
/A, Svedin/

Justeradt
/O, Eriksson/
/Håkan Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 februari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104880.

Personrelationer