Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 februari 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 februari 1887

Anmärkning

{1888 den 22 Februari.}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, F. Persson, O.
Eriksson, C. O. Jonsson, A. G. An-
dersson och A. P. Andersson, hvarjem-
te Herr Bergstedt anmält förhinder

§1.
Nämnden delgafs Kongl. Kammar Rättens utslag
den 21 November sistlidet år, hvarigenom för-
klarats att den af FattigvårdsStyrelsen mot
Lars Olsson i Skriksta Gillberga Socken väckta
talan om ersättning för sjukvårdskostnad för
drängen Carl Fredrik Andersson icke kunnat
bifallas; och beslöt med anledning häraf nämn-
den, att detta mål icke skall vidare fullföl-
jas, utan utslaget förvaras bland kommunens
handligar.

[MARG: {C. F. Andersson}]

§2.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes utslag den 28 sistlidne januari, hvar-
igenom Eskilstuna Stad blifvit ålagd ersätta
Fors Socken för understöd, som den 13 i nämn-
da månad tilldelats Smedsarbetaren A. R.
Eklunds vid Äppelviken sjuka hustru
Anna Charlotta; och beslöts att detta ut-
slag skall läggas till handlingarne samt Eskils
tuna Stad påföras ej blott ofvanberörda
den 13 sistlidne januari utgifva belopp
fem Kronor, utan ock derefter för Anna

{1888 den 22 Februari}

Charlotta Eklund utgifna nio Kronor samt hvad
vidare kan för henne erfordras; derjemte beslöts
att skrifvelse skall aflåtas till FattigvårdsSty-
relsen med anmodan, att detta hjon skall till
Staden afhemtas, i annat varder hon på
dess bekostnad hemsänd.

[MARG: {Anna C. Eklund.}]

§3.
Nämnden delgafs Byggnads Nämndens i
Eskilstuna beslut den 27 December sistlidet
år i anledning af nämndens i §89 i protokol-
let för den 26 November förenämnda år omför-
mälda ansökning om rätt att tillsvidare
få använda det i fattighuset inredda
vindsrum till boningsrum; varande ansök-
ningen i så måtto bifallen, att ifrågavarande
vindsrum får som boningsrum användas
under två år eller till ingången af år 1890.

[MARG: {Vindsrummet}]

§4.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes utslag den 9 i denna månad, hvari-
genom Öija Socken blifvit ålagd ersätta
Fors Socken kostnaden för underhåll till
förra pigan Anna Karolina Bratt och hennes
oäkta son; och som Öija Socken numera öfver-
tagit vården om bemälda person samt inbe-
talt förskotterade beloppet fyra Kronor, så
erfordrades ingen åtgärd, utan skulle utslaget
läggas till handlingarne.

[MARG: {Anna C. Bratt}]

§5.
Nämnden delgafs Kongl. Kammar Rättens
utslag den 13 December sistlidet år, hvari-
genom Fors Socken blifvit ålagd ersätta Eskils-

{1888 den 22 Februari}

tuna Stad kostnaden för enkan Mathilda
Perssons och hennes barns vård under tvänne
månader från den 22 Juni sistlidet år med
tillhopa 26 Kronor; och beslöt nämnden, att
då utslaget synes lagligen grundadt nämn-
den skall låta vid detsamma bero samt
beloppet utbetalas jemte öfrig kostnad för
samma enka enligt äldre, laga kraft, vun-
na utslag.

[MARG: {Mathilda Persson.}]

§6.
Ordföranden anmälde att, dels för att bereda
nödig vård och dels för att hindra smittosam
sjukdoms spridande, arbetskarlen
Anders Gustaf Ljungberg från Gredby måst
i slutet af sistlidet år efter hemställan af
distriktsledamoten C. G. Pettersson i Gredby
intagas å Eskilstuna epidemiska Sjukhus,
der han ock aflidit, hvilket förorsakat en kost-
nad af 57; då den sålunda vidtagna åtgärden
befunnits nödvändig, skulle beloppet utbe-
talas af Kommunens Kassa, hvarjemte hans
få tillhörigheter, som tillvaratagits af ledamo-
ten C. G. Pettersson, skola vid lämplig auk-
tion försäljas till ersättande af någon del
af ofvanberörda utgift.

[MARG: {A. G. Ljungberg}]

§7.
I anledning af inom nämnden väckt för
Slag att den s. k. höstuppbörden af prest-
utskylder måtte upphöra samt denna
uppbörd sammanslås med Kommunal-
uppbörden beslöt nu hemställa hos
KommunalStämman om fattandet af

{1888 den 22 Februari}

följande beslut:

1:o Den s. k. höstuppbörden af afgifter till
presterskapets aflöning kommer hädanefter
och tills vidare ej att ega rum.

2:o De afgifter, som vid berörda tillfälle skolat
upptagas, komma hädanefter att debite-
ras och uppbäras

a) s. k. ständiga penningar samt den af bruk;
qvarnar, fabriker m. m utgående 1 procent
af texerade inkomstbeloppet i sammanhang
med från hemman och lägenheter utgående
lösen för spanmål och smör, före den 1 Mars
följande år.

b) alla personliga afgifter äfvensom den lösen
för dagsverken, som erläggs af gemenskapen
vid armén, i sammanhang med Kommunal-
uppbörden för samma år, och hvilken eger
rum det följande året.

Då emellertid löntagaren är berättigad
att senast 14 dagar efter hållen uppbördsstäm-
ma, hvilken skall ega rum före den 1 Oktober
hvarje år, bekomma de influtna beloppen
samt ej kan antagas vara villig efterskän-
ka denna sin rätt att på föreskrifven tid
erhålla löneafgifter, måste KommunalKas-
san till löntagaren förskottera ett belopp,
svarande mot hvad af uppbörden kan anta-
gas hafva bort inflyta, hvadan stämman vidare
beslutar.

3:o att af KommunalKassan skall den 1 Oktober
hvarje år, så länge denna öfverenskommelse va-
rar, utbetalas i jemna riksdalerstal ett belopp,

{1888 den 22 Februari}

Svarande mot åttio procent at det af Kyrkoherden
och vederbörande uppbördsman förslagsvis
uppgjorda beräkning af uppbördsbeloppet.

4:o att afgifterna i öfrigt levereras till Kyrko-
herden i församlingen i den mån desamma
inflyta och ej äro erforderliga för betäckan-
de af ofvan berörda förskott.

5:o att personella afgifter, oberoende af huru
desamma inflyta, tillsvidare levereras till
Kyrkoherden med 85 procent af debiterade
beloppet mot det att afgifterna ingå till
KommunalKassan.

6:o att detta procentbelopp kan höjas eller
sänkas i den mån det visar sig, huru upp-
börden af denna afgift under årens lopp ut-
faller, samt

7:o att i Kommunens räkenskaper upplägges
ett särskildt Konto "Presterskapets aflöning",
som fullständigt visar förhållandet med medel
från Kommunen för presterskapets af-
löning i enlighet med ofvanstående beslut".

Genom sålunda föreslagna anordning
torde hufvudsakligen vinnas:

a) att missnöjet med ofta återkommande
debetsedlar och uppbörder undanrödjes.

b) att kostnaden för särskilda debetsedlar och längder samt
annonser inbesparas. och

c) att ökad kostnad för fjerdingsmans
aflöning, som måste blifva en följd af nuvaran-
de uppbördssättet med t. ex. förlidet år
omkring 350 restskyldige likaledes und-
vikes.

[MARG: {Prestuppbörden}]

{1888 den 22 Februari}

§8.
Fabriksarbetaren Daniel Fredrik Scheler
vid Fridhem begärde hos nämnden, att
hans döfstumme son Carl Daniel, hvilken är
född den 20 Juli 1877, måtte genom nämndens
försorg och på kommunens bekostnad inta-
gas å lämplig vårdanstalt för erhållande
af nödig Skolundervisning, emedan föräl-
drarne äro fattiga samt fadren äfven sjuk-
lig och ej full arbetsför; då alla dessa
förhållanden styrktes genom intyg och
genom en af nämndens ledamöter, samt
fadren eger hemortsrätt inom Kommunen,
beslöt nämnden lemna ordföranden i upp-
drag att härom göra ansökning och bestrida
nödiga utgifter af Kommunens medel; sko-
lande dock Scheler förbinda sig att tills-
vidare bidraga med ett belopp af tio Kro-
nor i qvartalet.

[MARG: {Döfstumme
Carl Dan. Scheler}]

§9.
Ordföranden anmälde, att förre Skomakaren
Erik Carlsson från N:o 47, nu i Eskiltuna,
hvilken lofvat att för sin i Barnhemmet
intagna dotter betala halfva kostnaden
med 8 Kronor för hvarannan månad, icke
gjort någon afbetalning sedan medlet af
förlidet år, samt fabrikören P. W. Lund i
Eskilstuna, hos hvilken Carlsson är Slipare,
meddelat ordföranden, att Carlsson på senare
tiden haft ringa arbetsförtjenst till följd
af bristande vattentillgång, men att möjli-
gen på våren detta förhållande bör ändra

{1888 den 22 Februari}

Sig, i hvilket fall fabrikören Lundh ville
söka vara förhjelplig till utfående af den
utlofvade ersättningen; vid hvilket förhål
lande nämnden beslöt låta härvid bero då
ett bemödande att få Carlsson dömd till all-
mänt arbete endast skulle hafva till följd
att kommunens öfven blefve belastad med
Carlssons 2 öfriga barn, hvilka han, som är
enkling, jemväl har utackorderade.

[MARG: {Erik Carlsson}]

§10.a)
Ordföranden anmälde att han på anmälan
af och efter samråd med ledamoten A. G. An-
dersson måst lemna understöd med 4 Kronor
till enkan Brita Kristina Persson från Hagstugan
i Husby Rekarne Socken, hvilken enka är född
år 1811 och för närvarande vistas vid Åsby
hos sin son, som der är Statdräng och ur stånd
att underhålla sin moder; i anledning häraf be-
slöt nämnden att såvål ofvanberörda 4 Kronor [som]
ock ett månadtligt belopp af jemväl 4 Kronor,
som anslås till hennes underhåll, skall utgå af
Kommunens Kassa och återsökas af Husby Rekar-
ne socken, der bemälda enka uppgifves hafva
hemortsrätt.

[MARG: {Brita Chr. Persson
Husby Rekarne}]

§10.b
Ordföranden anmälde att han på hemställan
och efter samråd med ledamoten C. O. Jonsson
måst tilldela enkan Brita Persdotter från Wester-
marken N:o 31, hvilken är född den 12 Februari
1808, ett belopp af 10 Kronor som understöd; med
anledning häraf beslöt nämnden att detta be-
lopp öfvensom 8 Kronor i månaden såsom

{1888 den 22 Februari}

underhåll skall utgå af KommunalKassan
men återsökas af Ljunga församling i Krono-
bergs län, hvarest bemälda enka uppgifvits
hafva hemorsträtt.

[MARG: {Brita Persdotter
Ljunga Socken}]

§11.
Sedan den nya begrafningsplatsen numera må-
ste användas till jordande af lik, beslöt nämn-
den antaga ett af O. Eriksson i Lundby gjordt
erbjudande att till denna begrafningsplats
transportera lik, som skola på fattigvårds-
Styrelsens bekostnad jordas, till ett pris af
två Kronor för hvarje lik, då Eriksson jem-
väl låter ombesörja likets flyttande till och från åkdo-
net, så att inga särskilda kostnader i detta
hänseende drabba kommunen.

[MARG: {Transport af lik}]

§12.
Ledamoten C. O. Jonsson anmälde att han
efter samråd med ordföranden inköpt lik-
kista för arbetskarlen O. Petterssons vid
Fridhem aflidna hustru äfvensom inköpt
till linne och ett par skor för ett af
barnen, samt derefter, då det yngsta barnet
äfven aflidit, begrafningshjelp för detsamma.
Likaledes hade det nu lefvande yngsta barnet
blifvit utackorderadt, då detsamma ej kunde
i hemmet erhålla nödig vård; med anledning
häraf, och då mannen Pettersson är mindre ar-
betsför samt sedan flera år eger hemortsrätt
inom kommunen, beslöt nämnden att ofvanbe-
rörda kostnader skola utgå af Kommunens
kassa, hvarjemte det yngsta barnet Anna Alfri-
da utackorderas hos timmermannen Jöns

{1888 den 22 Februari}

Trulson Beckman mot kostnad af Sju Kro-
nor i månaden, hvaraf första betalningen
eger rum den 1 instundande Mars.

[MARG: {Tillfälligt till
O. Pettersson}]

§13.
Ordföranden anmälde att sedan Kakelarbeta-
ren C. Bergendahls hustru blifvit sinnessjuk
och läkare föreskrifvit för henne hospitals-
vård hon numera äfven erhållit sådan å
Nyköpings hospital; då denna qvinna sak-
nar egna medel samt vård och underhåll
af annan och dessutom eger hemortsrätt i-
nom Kommunen beslöt nämnden att kostnaden
för hospitalvård jemte öfriga kostnader
för henne skola utgå af Kommunens Kassa.

[MARG: {Enkan Bergendahl
Hospitalsvård}]

§14.
Uppå anmälan af ledamoten Herr S. Persson
å Lagersberg, att Statdrängen Lars Erik Ljung-
qvists hustru Brita Stina, som vore i behof
af hospitalsvård, blifvit beredd sådan å Nykö-
pings hospital, men icke hennes man förmådde och
ej heller Herr Persson såsom husbonde vore
villig eller skyldig betala kostnaden häför,
så beslöt nu nämnden att härför erforder-
liga kostnader skola utgå af Kommunens
Kassa.

[MARG: {Hustru Ljungqvist
Hospitalsvård}]

§15.
Angående uppbörden af nästlidet års Kom-
munalutskylder beslöt nämnden, att denna
uppbörd skall ega rum den 28 April
och den 4 Augusti samt verkställas af
ordföranden och ledamoten, vice ordröranden
Herr S. Persson å Lagersberg.

[MARG: {Uppbörden}]

{1888 den 22 Februari}

§16.
Med anledning deraf, att revisorerna af sistlidet
års räkenskaper, muntligen till ordföranden gjort
anmärkning deröfver, att utdelningen af s. k.
påsk- och pingst- pengar till hjon i fattighu-
set icke grundade sig på nämndens beslut,
beslöt nu nämnden, att sådan hjelp skall
såsom hittills, i år och äfven framdeles, intill
dess nämnden annorlunda besluter, utdelas
med 50 öre till hvarje hjon i fattighuset; hvar-
jemte till påskhelgen äfven skall utdelas dem
qvantitet bröd, som eljest skolat utdelas till
julhelgen men då inbesparats.

[MARG: {Tillfälligt till
Helger}]

§17.
Fördrogs en skrifvelse från föreståndaren för
Wexiö blindskola med förfrågan huruvida
FattigvårdsStyrelsen vore villig betala kostna-
den för blinde gossen Frans Magnus Johanssons
fortsatta vistande vid skolan under ett eller
flera år för att fortsätta undervisningen derstä-
des eller möjligen förflyttas till blindskolan i
Stockholm; med anledning häraf beslöt nämn-
den lemna ordföranden i uppdrag meddela
bemälde föreståndare, att FattigvårdsStyrelsen
vill förbinda sig att för ett år samt äfven vi-
dare bekosta undervisningen för sagde gosse,
så länge han kan hafva nytta af sådan
undervisning.

[MARG: {Wexiö Blindskola.}]

§18.
Ledamoten A. G. Andersson hade efter sam-
råd med ordföranden anskaffats likkista för
aflidne underhållstagaren Per Olsson från

{1888 den 22 Februari}

Backa, hvilken vistades hos sin son, som befin-
ner sig i fattiga omständigheter; kostnaden
för denna kista beslöt nämnden skola utgå af
Kommunens Kassa.

[MARG: {Per Olssons
begrafning}]

§19.
Uppå anmälan och förslag af ordföranden
beslöt nämnden att denna dag tilldela enkan
Christina Lundgren vid Carl Gustafs Stad ett
understöd af fem Kronor, hvarjemte ordföran-
den bemyndigades lemna henne tillfälligt en-
ligt bepröfvande.

[MARG: {Enkan Lundgren}]

§20
Med afseende på innevarande års Bevillnings
Beredning och då dennas sorgfälliga förrättande
måste vara till fördel för Kommunen samt
det icke kan vara tillbörligt att den, som af
Konungens Befallningshafvande förordnas
som ordförande i Bevillningsberedningen deri-
genom förorsakas utgifter för denna förrättnings
behöriga verkställande, hvilket väl icke heller
på något Ställe lärer ega rum, då i städer,
hvarmed nu Fors Socken i vissa delar har
mycken likhet, Stadsbetjente måste biträda
med infordrande af uppgifter m. m. beslöt
nu nämnden, att kostnaden för infordrande
af bevillningsuppgifter skall utgå af Kom-
munens kassa.

[MARG: {BevillningsBered-
ningen}]

§21.
Nämnden beslöt att tillfälliga understöd
som tilldelats enkan Johanna Mathilda Lars-
son i Westermarken N:o 46 skola utgå af Kom-
munens Kassa och påföras Eskilstuna Stad

{1888 den 22 Februari}

likasom ock hvad för henne under hennes sjuk-
dom erfordras.

[MARG: {Joh:a Mat:a Larsson}]

§22.

För Fördrifvande af ohyra ur fattighuset beslöt
nämnden anskaffande af insektpulver samt
fotogen och terpentin.

[MARG: {Fattighuset}]

§23
Föredrogs revisorernas berättelse öfver verkstäld
granskning af Kommunal Nämndens räkenskaper
och förvaltning sistlidet år.

Med anledning af i berättelsen förekomman-
de: "Det har stundom händt att utbetalningar
å mindre belopp, än för ett och än för ett annat
ändamål skett, utan att något Kommunal Nämn-
dens beslut till stöd härför af oss kunnat
anträffas; Och ehurur vi fullkomligt inse,
att fall esomoftast kunna inträffa, der ordfö
randen efter eget bepröfvande måste handla
och besluta, skulle vi likväl vilja föreslå,
att dylika ärenden vid nästa sammanträde
inför nämnden föredragas och pröfvas, hvar-
efter hänvisning å beslutet till lättnad för
revisorerna, på vanligt sätt antecknas å
verificationen eller i Kassaboken", beslöt
nämnden inför Stämman framhålla att just
hvad revisorerna nu påpekat af nämndenock
dess ordförande vanligtvis iakttagits, dock
icke hvad angår sådana ärenden, der ingen {pröf
ning} kunnat ifrågakomma, utan helt enkelt
utbetalning måst ske, hvilket allt ordföran-
den måste anses böra kunna bedöma, och
hvarom för öfrigt, i händelse skäl till

{1888 den 22 Februari}

anmärkning förefinnes, revisorerna i hvarje
särskildt fall böra göra anmälan till Stäm-
man.

Beträffande det af en af revisorerna, Herr Baron
A. Leijonhufvud, gjorda tillägget till berättelsen
om nämndens obehörighet att bevilja medel i
och för bevillningsberedningen har nämnden an-
sett att någon särskild kostnad i och för denna
förrättning icke bör drabba den af Konungens Befallnings-
hafvande förordnade ordföranden, och då Fors Socken
numera i många delar har likhet med Stad,
samt i stad vederbörande betjening är skyldig bi-
träda vid infordrandet af uppgifter för
beredningen, men sådan betjening icke inom kom-
munen finnes att tillgå, har nämnden ansett
skäligt bevilja dett ringa belopp, utan att dermed
besvära KommunalStämman, då i allt fall bevill-
ningsberedningens riktiga verkställande måste an-
ses vara af gagn för Kommunen och förevarande
utgift sålunda icke vara till något för Kom-
munen främmande endamål.

[MARG: {Revisionsberättelsen}]

§24.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens näst härefter blifvande sam-
manträde.

[MARG: {Protokollet.}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 17 Mars 1888 justeradt
/C, O, Jonsson/
/O, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 februari 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104879.

Personrelationer