Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 december 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 december 1897

Anmärkning

{1897 22 Dec.i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige kalade ledamöter

§169
Föredrogs inför Nämnden en
skrifvelse från sysslomannen
vid Nyköpings Hospital med till-
kännagifvande,att plats derstädes
nu vore ledig för Joh.Aug,
Pettersson,omtalad i §136 härofvan,
hvarjemte erinrades att bemälde
plats stode öppen endast under
14 dagar,räknadt från och med
den 16 dennes;och åtog sig fjerdings-
man Herr C,A,Thorild att inom
den föreskrifna tiden till Hospi-
talet inforsla den sinnessvage

[MARG:{J.A.Pettersson
Hospital}]

§170
Beslöt att utom de i §158 härofvan
omnämnde skulle enkan Anna
Pettersson i Westermarken 27 er-
hålla en half famn julved

[MARG:{julved}]

§171
Att granska de inkomna
ansökningarne till ledig för-
klarade föreståndare befatt-
ningen vid Tacktorps fattiggård
utsåg nu Nämnden Ordf.och
v.Ordf,de båda tillsyningsmännen
samt Herr C,Ax,Borgström,
hvilka utsedda ledamöter
beslöto,att bemälde granskning
skulle ega rum i socken-
stugan nästa Måndag den 27 den
nes kl 10 på dagen

[MARG:{Granskning af
Ansökningar}]

§172
Som ledamöterna Herrar O.Eriksson
och H.Persson flera gånger uttryckt

{1897 22 Dec.i Sockenstugan}

sin önskan att afgå från
befattningen som tillsyningsmän
vid Tacktorp,så beslöt nu
Nämnden-som ej ansåg det billigt
och rättvist att år efter år utan
vidare belasta någon med
denna tidsödande,granlaga
och föga angenäma befattning-
att för nästa år skulle ur
medlen"till oförutsedda ut-
gifter"utgå sjuttiofem Kr.
till hvar af de båda tillsynings-
männen,som hafva att åt-
minstone endera minst en gång
i veckan ditresa samt öfvervacka
och öfverse det helas gång vid
inrättningen;och utsågos de
båda ofvannämnde ledamöterna nu
att jemväl för nästa år utöfva
tillsyningsmansbefattningen vid
Tacktorp.

[MARG:{tillsyningsmän}]

§173
Protokollet skulle justeras
vid nästa sammanträde.

som ofvan

/S.Persson/

justeradt.
/Joseph Jonson/

/Carl Fahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 december 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104878.

Personrelationer