Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 september 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 september 1895

Anmärkning

{1895 21 September i Sockenstugan}

Närvarande voro undertecknad
C.A.Thorild. Lindqvist,O.Erik
son J.Johnson H.Persson
G.Larsson J.A.Andersson,
frånvarande Herr S.Starck med
och J.Korell utan anmäldt
förfall.

§94
Sedan inför Nämnden redogjorts
för sättet och utförandet af Nämndens
i §92 härofvan omhandlade beslut,
företrädde inför Nämnden hustru
Luise Lindberg,mot vars val till
sjuksköterska vid socknens epide-
miska sjukhus ingen hade något
att invända, hvarefter för henne upp-
lästes förslagskontraktet mellan Fors
Kommunalnämnd å ena samt herrarne
och hennes man E.G.Lindberg å andra
sidan,hvilket kontrakt, nu å ömse sidor
gilladt,i två exemplar skulle utskrifvas
och vederbörligen underskrifvas,det
ena att bemälde sjuksköterska till-
ställas och det andra att hos Kommu-
nalnämnden förvaras.
I sammanhang härmed beslöt Nämn-
den att, för ernående af nödig tillsyn
och kontroll vid sjukhuset,utse,för
ett år räknadt,tvenne tillsyningsmän;
och utsågos härtill ledamöterna herrar
C.A.Thorild och O.Eriksson,hvilka
godhetsfullt åtogo sig uppdraget äfvensom
att inköpa nödiga husgerådssaker af
kokkärl o.d. som är behöfligt för pati-
enters mottagande;och bestämmdes dess-
likes af Nämnden sjukhusafgifterna
till kommunens kassa för dag och pa-

{1895 21 Sept.i Sockenstugan}

tient till 0,75 Kronor

[MARG:{Sjuksköterska
Kontrakt;
tillsyningsmän
vid epidem.sjukhuset}]


§95
Föredrogs en från enkan Kristina Lovisa
Andersson i N:o47 Grindstugan,Nyfors,insänd,
af förste läraren Aug.Gauffin förordad,
anhållan hos Nämnden,om beklädnad
till hennes skolpligtige son Gustaf
Reinhold;och som utrönts att bemälde enka be-
finner sig i särdeles torftiga omständig-
heter,beslöt Nämnden,att sagde gosse
skulle erhålla kläder vid Tacktorp samt
ett par skor inköpas,hvilket allt vederbö-
rande distriktsledamot Herr G.Larsson
lofvade ombestyra; och skulle denna
beklädningskostnad tagas ur hund-
skattemedlen.

[MARG:{Skolgossen
Reinh.Anderson
beklädnad}]


§96
Inför Nämnden företrädde smeds-
arbetaren C.A.Törnstrand från Eskils-
tuna med anhållan om lasaretts-
hjelp för ett sitt barn; men som be-
mälde Törnstrand är boende i staden
beslöts,att denna anhållan ej
kunde till någon Nämndens åt-
gärd föranleda.

[MARG:{Arb.C.A.
Törnstrand}]


§97
Nämnden beslöt,att auktion nu på
hösten skulle förrättas vid Tacktorp å
en del af hjonen dit medförda, men
derstädes obehöfliga och platsupptagade,
husgerådsartiklar.

[MARG:{Auktion
vid Tacktorp}]


§98
Rörande den i §70 härofvan om handla-
de,af kommunalstämman bifallna,
hemställan, angående användningen
af socknens andel i salusumman
för församlingarnes gemensamma

{1895 21 Sept. i sockenstugan}

fattighus i staden,upplyste ordföran
den att han denna dag emottagit
af Herr Ingeniör M.Brunnskog bemälde
andel sextusen Kronor,deraf med
ett tusen Kronor inbetalts socknens
skuld till lasarettsfonden och med
fyratusensjuttionio Kronor 50 öre inbetaltd
socknens i Gallenska fonden upptagna
lån jemte ränta i och för uppfö-
rande af epidemiskt sjukhus samt
att med återstående ett tusen Kronor
återgäldats en del af Kommunalkassan
till bemälde sjukhus förskjutna
medel.

[MARG:{Användning
af fattighusets
försäljningssumma}]


§99
På grund af derom gjord framställning före-
togs till behandling frågan om lämpligheten att
försälja socknens Aktier i Oxelösund-Flen-West-
manlands jernväg med anledning af sagde
aktiers jemförelsevis hastigt stigna börsnotering
under senaste tiden;och ansåg sig derför Nämnden
på grund af sin ställning som handhafvande
af socknens ekonomiska angelägenheter till Kom-
munalstämman böra hemställa,huruvida stäm
man anser skäl föreligga att nu försälja
bemälde Aktier samt i så fall besluta, hur
denna försäljning bör verkställas.

[MARG:{O.F.W.jernvägs
Aktier}]


§100
Beslöts att detta protokoll skulle justeras
vid nästa sammanträde.

Som ofvan
/S.Persson/

justeradt
/Joseph.Jonson/
/C.A.Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 september 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104877.

Personrelationer