Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 oktober 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 oktober 1893

Anmärkning

{1893 den 21 Oktober i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samtliga
ledamöter med undantag af Herr
H. Persson, som anmäldes vara hindrad
af annan förrättning, och S.
Starck, som anmäldes vara Sjuk

§186.
Rörande den i §168 omnämnde arbetaren
Carl Andersson från Linde och hans för-
Sörjningsort anmäldes, att han numera
aflidit å lasarettet

[MARG: {Carl Andersson
fr. Linde}]

§187.
I ansökning af den 5 i denna månad
hade C. F. Andersson begärt nämndens tillstyr-
kande af bifall dertill att han finge
i Sin handelsbod i Grindstugan N:o 37
till afhemtning hålla allmänheten till-
handa vin och maltdrycker i partier
om mindre än tio liter; då ansök-
ningen icke var åtföld af frejdebe-
tyg och i allt fall något behof af
Sådan försäljning å uppgifvna Ställe ej förefinnes
beslöt nämnden afstyrka bifall till
ansökningen

[MARG: {C. F. Andersson i 37
om maltdrycker}]

§188.
I ansökning, åtföljd af frejdebetyg,
begärde J. W. Andersson i Grindstugan
N:o 68 nämndens tillstyrkande af
bifall till att han finge i Sin
handelsbod i nämnda egendom till
afhemtning försälja Svagdricka i
partier om mindre än tio liter;
för att afvakta om flera liknande
ansökningar till nämnden inkomma,
beslöt nämnden uppskjuta afgöran-

{1893 den 21 Oktober i Sockenstugan}

görandet af denna fråga för att i ett sam-
manhang kunna desamma afgöra

[MARG: {J. W. Andersson i 68
om maltdrycker}]

§189.
I till Kommunal Nämnden Stäld, af
frejdebetyg åtföljd ansökning, anhöll
Handlanden J. L. Ekelund att nämn-
den ville tillstyrka bifall dertill, att
han måtte erhålla tillstånd att i Sin
handelsbod i Grindstugan N:o 46 eller
Äppelviken mot betalning hålla allmän
heten tillhanda till hemtning Svagdricka
i partier om mindre än tio liter;
af samma orsak som i näst föregående
§ finnes nämnd, beslöt nämnden att
tills vidare uppskjuta afgörandet af
denna fråga.

[MARG: {J. L. Ekelund i 46
om maltdrycker}]

§190
Uppå hemställan af vederbörande di-
Striktsledamot hade arbetaren Lars
Petter Larsson från Löppinge blifvit
mot kommunens ansvarsförbindelse för
kostnaden förpassad till lasarettet;
och Skulle kostnaden härför utgå af
Kommunens kassa.

[MARG: {L. P. Larsson på
lasarettet}]

§191.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes i länet utslag den 11 i denna
månad, hvarigenom Fors Socken blifvit
ålagd ersätta Eskilstuna Stad fattigvårds
kostnad för Sliparen Lars Svenssons från-
Skilda hustru Anna Mathilda Blomqvist;
och Skulle nämnden låta bero vid det
gifna utslaget; hvilket Skulle till fram-
tida efterrättelse förvaras.

[MARG: {Anna M:a Blomqvist
på lasarettet}]

{1893 den 21 Oktober i Sockenstugan}

§192.
I och för förklarings afgifvande föredrogs fattig
vårdsStyrelsens i Eskilstuna ansökning om
åläggande för Fors Socken att ersätta fattig
understöd till enkan Anna Mathilda
Lindholm och hennes barn; och Skulle
ordföranden ega att i afgifvande för
klaring erkänna krafvets befogenhet.
enkan Lindholm, inför nämnden när-
varande förklarade att hon trodde Sig
för framtiden kunna utan fattigvård
Sig; Skulle för enkan Lindholm fortsatt
fattigvård erfordras ville nämnden
vidare taga frågan i öfvervägande.

[MARG: {Eskilstuna Stad
om Anna M:a Lindholm}]

§193.
Förman Herman Håkansson vid Tuna-
fors N:o 56 hade gjort framställning
derom att fattigvårdsStyrelsen ville
förhjelpa honom dertill, att hans
son Knut, 15 år gammal, komme i
åtnjuta af vård å anstalt för
Sinnesslöa barn, då Håkansson Sjelf
ville bekosta gossens utrustning och
bidrogo med 50 Kronor för år; då
nämnden ansåg Håkansson Sjelf ej kun-
na underhålla gossen å anstalt, Skulle
vård för honom Sökas å Kommunens
bekostnad.

[MARG: {Herman Håkansson
om sonen Knut}]

§194.
Enkan Anna Fahlberg företrädde och
begärde att för Sin dotter Anna Mathil-
da, född den 9 Januari 1882, få ett
par Skor, hvilket beviljades och
Skulle anskaffas genom ledamoten

{1893 den 21 Oktober i Sockenstugan}

Herr C. A. Thorild hos Skomaken
A. W. Pettersson vid Brödraborg


[MARG: {Anna Fahlberg
Skor åt dotter}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/O, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 oktober 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104875.

Personrelationer