Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 mars 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 mars 1885

Anmärkning

{1885 den 21 Mars}

Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herrar P. G. Andersson,
A. G. Andersson
C. H. Bergstedt
L. Pettersson
S. Persson och
F. Persson, hvaremot
C. G. Pettersson och O. Eriksson anmäldes
vara sjuka.

§1.
I anledning af förda klagomål deröfver, att af-
trädena för arbetspersonalen vid Tunafors
Grepfabrik och Sliperier voro belägna öfver
åns vatten, hvilket härigenom i hög grad
förorenades till stort men för alla i Staden
boende, hvilka hemta sitt vattenbehof ur
Eskilstuna å, infann sig nu nämnden vid
ofvanberörda ställe, hvarvid Herr Provinsial-
läkaren Doktor V. Mossberg, jemväl kom
tillstädes; och befanns vid nu företagen
besigtningen, att såväl arrendatorn af grep-
fabriken, Ingeniören Th. Carlsson som ock arren
datorn af Sliphuset, Herr fabrikören Joh
Engström, inrättat afträden med flytt-
bara kärl öfver vattentäta underlag, hva-
dan det öfverklagade missförhållandet
måste anses vara undanröjdt och ej
föranledande till någon nämndens åtgärd.
[MARG:{Afträden vid
Tunafors.}]

{1885 den 21 Mars.}

§2.
Fabriksarbetaren Carl Gustaf Carlsson i Sommar-
viken infann sig inför Nämnden och anhöll om
understöd dels för sig och sin familj, eme-
dan han är sjuklig och mindre arbetsför
dels ock för oäkta flickebarnet Justina
Charlotta Haglind, emedan dess moder Au-
gusta Josefina Haglind afvikit orten utan
att lemna något till barnets understöd;
efter öfverläggning beslöt nämnden på de
af Carlsson anförda skäl, hvilka styrktes
genom bevis, att tilldela Carlsson understöd
med 2 Kronor i månaden från och med
Mars månad samt för flickebarnet Justina
Charlotta Haglind 4 Kronor i månaden, äfven-
ledes från och med Mars månads början; men
som dessa båda personer ega hemortsrätt
inom Eskilstuna Stad lemnades åt ordföran
den i uppdrag att återsöka beloppet af
Eskilstuna Stads fattigvårdsstyrelse.
[MARG:{Carl Gust Carlsson
och
Justina Charlotta Haglind
fr. Sommarvik.}]

§3.
Genom till nämnden aflåten skrifvelse hade
SkolRådets ordförande anmodat nämnden till
dela aflidne Härdaren Gustaf Carlssons son
Johan August, som är i skolåldern, sådant
understöd att han sattes i tillfälle ordent-
ligt besöka folkskolan; efter öfverläggning
fann nämnden sådant understöd erfor-
derligt och beslöt att tilldela denna gosse
nödiga skolböcker samt bestå honom
en fullständig beklädnad, skor m. m. deri
jemväl inbegripet.
[MARG:{Johan Aug Carlsson
fr. Lindtorp.}]

{1885 den 21 Mars.}

§4.
Anders Gustaf Ersson, nu boende i Lilla Lugnet,
infann sig inför nämnden och anhöll om
understöd, och som han befinner sig sjuk
och oförmögen till arbete tilldelade honom
nu nämnden Två /2/ Kronor och beslöt
att han tillsvidare skall få understöd af
2 Kronor i månaden.

I sammanhang härmed gillade nämnden
Ordförandens åtgärd att efter Anders Ers-
sons utskrifning från Lasarettet tilldela ho-
nom vid 2:ne tillfällen tillsammans 5 Kro-
nor.

En utbetalning af 2 Kronor till hustru
Holmström under sjukdom gillades af
Nämnden.
[MARG:{ 2 Kronor utbet
Anders Ersson}]

§5.
Uppå gjord framställning beslöt nämnden
att söka ny brandförsäkring å fattighuset,
samt att söka erhålla denna försäkring
särskildt för Fors Sockens hus, skildt från
Klosters.
[MARG:{Brandförsäkring}]

§6.
Som å Rothoffska fondens medel finnes en
behållning af 5000 och å Lasarettsfondens
en behållning af 1000 Kronor, så beslöt nu
nämnden att dessa medel, tillsammans
6000 Kronor, skola utlånas till Herrar
O. Eriksson i Lundby och Kopparslaga-
ren A. L. Hollstein i Eskilstuna emot
säkerhet af inteckning i Brottsta i
Thorshälla Socken, i hvilket hemman

{1885 den 21 Mars}
förut finnes inteckningar å tillhopa
8000 Kronor, hvadan Kommunens fordran
skulle falla inom ett belopp af 14,000 kr
i förenämnda hemman, som är bevill-
ningstaxeradt till 24,000 Kronor.

I sammanhang härmed och uppå
ordförandens förslag beslöt nämnden, att
dessa inteckningshandlingar jemte
Kommunens öfriga värdehandlingar skola
förvaras i MälareBankens Kassahvalf
i bleckskrin med 2 lås, hvartill ordföran-
den innehar ena och vice ordföranden
andra nyckeln.
[MARG:{6000 Kr. utlånas}]
[MARG:{Värdehandlingar}]

§7.
Föredrogs enkefru M. Freeses, af Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna till bifall förorda
de ansökning om rätt att under inneva-
rande sommarmånader idka värdshusrörelse
med utskänkning af spritdrycker vid
Sommarro i Fors Socken, ock beslöt nämn-
den att såsom infordradt yttrande här-
öfver förklara sig ej hafva något att
erinra mot bifall till ansökningen
i fråga, dock under förbehåll att erfor-
derlig polisbevakning anordnas vid de
tillfällen, då talrikare besökande kunna
förväntas, och detta utan att någon
kostnad förorsakas Kommunen.
[MARG:{Sommarro.}]

§8.
Föredrogs Kongl. Kammar Rättens Utslag
den 16 sistlidne Februari i mål mellan
Thorshälla Stad och Fors Socken, angå

{1885 den 21 Mars}

ende F. O. Hellsbergs minderåriger barn,
genom hvilket Utslag Kammar Rätten förklarat
sig ej kunna till pröfning upptaga
Fors Sockens fattigvårdsStyrelses besvär
öfver LänsStyrelsens i Södermanlands läns
Utslag i fråga om förenämnde barn på
den grund att besvären blifvit till Konun-
gens Befallningshafvande med allmänna
posten insända i stället att {ingifvas}; och
beslöt nu Nämnden lemna ordföranden
i uppdrag att hos Kongl. Maj:t öfverklaga
ofvanberörda Kammar Rättens Utslag med
yrkande, att Kammar Rätten måtte åläg-
gas att till pröfning upptaga den ingifna
besvärsskriften.
[MARG:{F. O. Hellsberg}]

§9.
Uppå hemställan af nämndens ledamot
Herr S. Persson beslöt nämnden att af
Kommunens Kassa utbetala ett belopp
af 6 Kronor för vård under sjukdom
af tvänne Rothoffska fondens gratia-
lister; beloppet lemnades nu till Herr
Persson
[MARG: {6 Kr. utbetal}]

§10.
Som soplåren vid fattighuset numera är
oanvändbar, beslöt nämnden anskaf-
fa ny sådan; och åtog sig ledamöten
A. G. Andersson i Kohlsta att gå
i författning om anskaffande af
en ny sådan.
[MARG:{Soplår}]

§11
Beslöts att detta protokoll skall

{1885 den 21 Mars.}
justeras af Herrar L. Petttersson och
S. Persson hemma hos ordföranden
Lördagen den 28 Mars kl. 10 f. m.
[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 28 Mars 1885 justeradt
/S. Persson/
/L. Petterson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 mars 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104873.

Personrelationer