Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 maj 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 maj 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-nämndens i
Fors Socken sammanträde i Sakristian
den 21 Maj 1879.

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herr S. Pehrsson å Lagersberg,
Herr L. F. Ståhlberg vid Ståhlfors,
Herr A. G. Andersson i Kohlsta och
Herr P. G. Haglund i Lundby.

§1.
Afskedade Soldat Joh. Frick å Åsby egor företrädde och, under för
mälan att han ämnade söka understöd från Konungens Hospital,
anhöll em bevis om sin meddellöshet; Och som nämnden har sig
bekant, att han befinner sig i fattiga omständigheter samt
derjemte till följd af sjuklighet saknar arbetsförmåga, så
beslöts att meddela honom bevis såväl härom som ock han förer
en hedrande och oförvitlig vandel.

§2
Ordföranden anmälde, att han nödgats den 19 sistlidne April
tilldela enkan Norstedt under hennes sjukdom ett tillfälligt
understöd af 2 Kronor, hvilken åtgärd af nämndens gillades,
hvadan beloppet må ur Kommunens räkenskap afföras.

§3
I anledning af fattigvårdsstyrelsens i Nora Stad hos Konungens
Befallningshafvande gjorda ansökning om åläggande för Fors Socken
att återgälda kostnaden för förre Smedslärlingen Anders Gustaf
Anderssons vård och underhåll under tiden från den 13 April 1878
till samma dag innevarande år med tillsammans 52 Kronor
beslöt nämnden att, då nämnde Andersson i fattigvårdshänseende
tillhör Fors Socken, samt då mot det sökta beloppet anmärk-
ning ej kan framställas, ordföranden skulle ega att i afgifvan-
de förklaring allt detta medgifva samt jemväl utbetala
såväl det sökta beloppet som ock expeditionslösen i må-
let.

§4.
I anledning af fattigvårdsstyrelsens i Eskilstuna Stad ansök-
ning om åläggande för Fors Socken att ersätta ett till arbetskarlen
Johan Björkman den 19 sistlidne April under sjukdom lem-
nadt understödsbelopp af 5 Kronor samt att för framtiden om
sagde person och hans familj taga vård beslöt nämnden, att,
då sagde Björkman med familj genom Konungens Befallnings-
hafvandes laga Kraft vunna utslag den 30 September sistlidet
år förklarats i fattigvårdshänseende tillhöra Fors Socken, ord-
föranden skall i afgifvande förklaring erkänna krafvets riktig-
het samt det sökta beloppet utbetala.

§5
Till kommunal-nämnden hade i ock för förklarings afgifvan-
de blifvit remitterade Kommunal-nämndens i Ramnäs Socken
af Westmanlands län besvär öfver Kongl. Kammar Rättens utslag
den 10 December sistlidet år, hvarigenom besvärande nämndens
ansökning, att Fors Socken måtte åläggas återgälda
ett till pigan Albertina Josefina Sundberg lemnadt understöds-
belopp af 69 Kronor 50 öre samt att för framtiden om henne och
hennes barn taga vård, blifvit ogillad på den grund, att Sagde
piga Sundberg vid den tid, då understödet henne tilldelades vistats
inom Harakers Socken af sagde län; om hvilket ärende förmäles
i 2 § Prot. d. 11 Juli 1877 och 5 § Prot den 9 Mars 1878; och beslöt
nämnden lemna ordföranden i uppdrag att i afgifvande förkla-
ring yrka, att Kongl. Kammar Rättens utslag måtte vinna laga
kraft.

§6
Beslöts att detta protokoll skall justeras nästa sam-
manträde.

Som ofvan

/A. Svedin./

Uppläst och godkändt

/A, F, Ericsson/
/C, G, Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 maj 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104872.

Personrelationer