Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 juni 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 juni 1884

Anmärkning

{1884 den 21 Juni.}
N:de: Undertecknad Ordförande samt
Herrar P. G. Andersson i Kohlsta
A. G. Andersson i Kohlsta
S. Persson å Lagersberg
Erik Eriksson i Tacktorp
C. G. Pettersson i Gredby
O. Eriksson i Lundby
F. Persson i Faskunge

§ 13.
Mönstrades församlingens äldre fattiga,
och bestämdes deras underhåll för näst-
kommande årets senare hälft sålun-
da:

{Inom fattighuset.}
N:o 63. förestånderskan Beata Kihlman för
månad 5:-
gratifikation för halfår 2:-
N:o 1. Enkan Carin Persdotter, för månad 5:-
N:o 2. Brita Sofia Carlsdotter för månad 4:50
N:o 4 Brita Carin Persdotter för månad 4:50
N:o 7 Maja Brita Jäderfors för månad 4:50
N:o 13 Lars Petter Ersson för månad 2:-
N;o 71 A. F. Anderssons enka för månad 4:50
N:o 75 Erik Anderssons enka Stafva för månad 4:50
N:o 87 Johan Nilsson för månad 2:-

{Utom fattighuset.}
N:o 12. Sven Svenssons enka fr. Mesta för månad 1:50
N:o 14 Lars Anderssons enka fr. Brunnsbacken för månad 2:-
N:o 15 Per Erssons enka Maja Lisa, Ved för halfår 5:-
hyra för halfår 5:-
N:o 16 Jonas Jonssons hustru i Svartkällan, för månad 1:-
N:o 17. Joh Björkman med familj; det under-
stöd, som utgått till denna familj indra-
ges tills vidare, och skall det bero på
ordförandens pröfning, huruvida sådant

{1884 den 21 Juni.}
må lemnas före nämndens nästa samman
träde.

N:o 20; Enkan Schöning vid Hof, för månad 4:-
N:o 22, Per Olssons enka Brita Carin Larsdotter för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 4:-
N:o 23 Per Olsson från Lilla Myrtorp, för månad 4:-
N:o 24 Enkan Johanna Berglund, för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 5:-
N:o 25. Enkan Maria Christina Lundgren, för qvartal 5:-
N:o 26 Enkan Carin Westerlund, för qvartal 5:-
N:o 27 Enkan Carin Sandberg, för qvartal 5:-
för dessa 3 enkor vid faktoriet betalas
dessutom hyra efter 50 Kronor för år.
N:o 28 Enkan Carin Norstedt, hyreshjelp för qvart 10:-
N:o 31 Nils Perssons enka i Svartkällan, för månad 5:-
N:o 32 Johan Fredr Ersson i Lilla Lugnet, för månad 2:-
N:o 38. Skolläraren Österbergs Enka i Enkefru
Stenmans gård i Eskilstuna, hyreshjelp
för qvartal 12:50
N:o 40 Svagsinte Carl Erik Gustafsson hos
Moberg vid Frönäs, för månad 8:-
Till kläder för halfår 10:-
N:o 51 Svagsinte Carl Oskar Gustafsson hos Torp
Gustaf Jansson vid Ängstugan, för månad 10:-
Till kläder för halfår 5:-
N:o 64. C. E. Hellqvists enka Brita Larsdotter, för månad 4:-
N:o 76 Enkan Charlotta Hallqvist vid Eriksdah, för månad 5:
N:o 80 Per Olsson fr. Backa för månad 2:
N:o 88 Enkan Johanna Nyström, fr Åsby för månad 3,
N:o 11. Skogvakt. C. F. Erikssons familj fr.
Åsby, för månad 10:-
Mannen intagen å Nyköpings hospital
N:o 21 Anders Gustaf Andersson, som
vistas i Nora erhåller der understöd
hvilket ersättes enligt räkning.
[MARG:{Äldre fattiga}]

{1884 den 21 Juni.}

§ 14.
Mönstrades församlingens fattiga barn,
och bestämdes deras underhåll för inneva-
rande års senare hälft sålunda:

N:o 37 Enkan Sjöqvists vid Berga 2 barn, för månad 4:-
N:o 43 Gustaf Anderssons fr Hagby dotter Elina
Josefina hos Löfgren vid Lundby, för månad 6:-
Till kläder för halfår 5:
N:o 47 Anders Perssons vid Åsby dotterdotter Sofia
hos sin morfar, för månad 2:-
N:o 48 Enkan Hultgrens son Per hos Skomakaren
L. E. Lindgren i Eskilstuna; hyra betalas
för honom efter 25 Kronor per år och
förfaller 1/2 års hyra den 1 Juli med 12:50
N:o 50 Lovisa Bolivars son Johan hos Soldat
Flack, för månad 8:-
N:o 52 Lars Fredrik Anderssons enka med 3 bar
erhåller för månad 10:-
hyreshjelp för qvartal 10:
N:o 53 C. O. Engströms son Carl Evald hos
Smeden Ekholm för månad 6:-
Till kläder för halfår 5:-
N:o 54. Sammr mans son Ernst Olof på
samma ställe, för månad 6:-
Till kläder 5:-
N:o 55. Samme mans dotter Adéle Elisabeth
hos fabriksidkaren Forsberg i Eskilstuna
för månad 6:-
N:o 87 Per Fredrikssons enka med 5 barn i
Eskilstuna för månad 10:-
N:o 89 Aug Fahlbergs enka Carolina Mathilda
Granberg å Odensalagärdet, för månad 4:-
N:o 90. Enkan Augusta Kroné vid Åsby
med 4 barn, för månad 7:50

{1884 den 21 Juni.}
N:o 95. Aflidne Banmästaren A. Sandbergs dotter Theresia
hos Banvakten Larsson vid Gredby, för hvarje
qvartal 12:50
N:o 8. Aflidna Sofia Gillströms son David
Leonard hos Slussvakt Fredriksson vid
Carl Gustafs Stad, för månad från den
1 April 8:-
N:o 9 Samma persons son Erik Albert hos
Soldat Flack, för månad från den
1 April, deraf 2 månaders underhåll är
utbetalt 8:-
N:o 74: Pigan Johanna Christina Petterssons
dotter Anna Christina Pettersson i
Barnhemmet, för halfår 48:-
[MARG:{fattiga Barn.}]

§ 15.
Beslöts att i år såsom förut tilldela hjonen
i fattighuset i stället för kost 3 Kronor samt
kontant 50 öre; och utbetaltes nu till
9 hjon i fattighuset samt till enkan
Fredriksson eller till 10 stycken á
3:50 till hvarje, 35 Kronor
[MARG:{Midsommars kost}]

§ 16.
Nämnden beslöt:
Till fattighuset inköpes en bundt väf till
lakan samt en s.k. slaskhink af
zinkplåt.
åt J. F. Ersson i Lilla Lugnet an-
skaffas ett bråckband.
för C. O. Engströms dotter Adéle Eliza-
beth hos fabriksidkaren Forsberg i
Eskilstuna skall lemnas 10 Kronor till
kläder, hvilket nämnden ansåg rätt
vist nu bevilja, eftersom något lik-
nande understöd förut ej lemnats till detta barn.
[MARG:{Tillfälliga Barn.}]

{1884 den 21 Juni}
§ 17.
Nämndens ledamot, Kyrkovärden P. G. Anders-
son i Kohlsta hade blifvit utsedd till god
man för svagsinte C. F. Erikssons från
Åsby mindreåriga barn; och som han
härför nödgats utbetala 14 Kronor af
egna medel, beslöt nu nämnden att detta
belopp skulle utgå af Kommunal Kassan
samt ingå i redovisningen för godman-
skapet då auktionsmedlen influtit.
Beloppet öfverlemnades nu i nämndens
närvaro till Herr P. G. Andersson.
[MARG:{C. F. Erikssons i
Åsby familj
14 Kronor utbetalade}]

§ 18.
Nämnden fann på förekomne anledningar
skäl höja enkan Christina Charlotta Carl-
ströms och hennes dotters, Charlotta Carl-
ströms, underhåll från 50 till 75 Kronor för
hvardera, att utgå af Rothoffska fondens
räntemedel
[MARG:{Rothoffska fonden}]

§ 19.
Till att utöfva sådan tillsyn, som i
14 § af Kongl. Förordningen den 18 November
1881 angående mindreårigas användande i
arbete vid fabrik, handtverk eller annan handtering
omförmäles, utsågs Polisöfverkonstapeln
C.W. Svedin i Eskilstuna, hvilken förklarat
sig villig åtaga sig detta uppdrag.
C. W. Svedin ofvan-berörda befattning
tager sin början den 1 instundande juli,
och åtnjuter han härför det af stäm-
man för beviljade anslag af 50 Kro-
nor per år, som qvartals- eller half-
årsvis utbetalas, hvarjemte Svedin i och
för utöfvande af sitt uppdrag har att med-
dela sig med nämndens ordförande och

{1884 den 21 Juni.}
till honom aflemna rapporter öfver gjor-
da besök vid fabriker m.m.
[MARG:{Mindreåriga i
fabrik m.m.}]

§ 20.
Till Jonas Jonssons enka vid Lagersberg skall
lemnas 5 Kronor till ett täcke
[MARG:{5 Kronor tillfälligt.}]

§ 21.
Beslöts att de kostnader, som kunna
blifva en följd af inhemtande af upp-
lysningar i fråga om en tillämpning af
Byggnadsstadgan m.fl. författningar
för de lägenheter, hvarå nybyggnader torde
komma att uppföras vid Grindstugan
m.fl. ställen, skola utgå af Kommunens
Kassa.
[MARG:{Byggnadsstadgan
m.m.}]

§ 22
I anledning af förd klagan och då det visat
sig att oaktadt det af nämnden stadgade
vitesförbud för att förhindra upplag af latrin
och annan illaluktande orenlighet vid lador-
na utmed allmänna vägen å Gredby hem-
mansegor, dessa platser ändock användts
till upplag för dylika ämnen, utan att
desamma förut blifvit genom beredning
eller öfvertäckning med jord eller andra
ämnen så behandlade att stank förhindrats
spridas derifrån till men för den i närhe-
ten boende talrika befolkningen dels i
staden och dels i Fors Socken äfvensom för
resande såväl å allmänna landsvägen
som å jernvägslinien Oxelösund-Flen-
Westmanland, och då härigenom faror för
allmänna helsotillståndet kunna uppkom-
ma, sammanträdde nu nämnden vid ofvan
berörda ställe för att taga platsen i betrak-
tande och öfverväga de åtgärder, som böra

{1884 den 21 Juni.}
vidtagas för att motverka och förhindra de
öfverklagade, skadliga förhållandena.

Vid besöket å ofvanberörda ställe fann
nämnden flera af upplagsplatserna för
latrin dels liggande öppna dels ock täckta
med endast lös halm samt spridande en
nästan outhärdelig stank, och då detta
förhållande utan allt tvifvel innebär en
mycket stor fara för allmänna helso-
tillståndet, samt Provinisialläkaren, Herr
Doktor W. Mossberg, förklarat att upp-
lag af dylika ämnen, äfven om de ganska
noga blandas med jord, kalk eller andra
ämnen, ändock kunna gifva anledning
till uppkomsten af sjukdomar, då epe-
demier under nästan hela året förekom-
ma i Eskilstuna Stad, derifrån latrinen hem-
tas, så fattade nu nämnden efter öfver-
läggning följande beslut, hvaraf jordinne-
hafvarne och de flesta egarne till upplagen,
nu närvarande, erhölla del, nemligen:

1:o att den nu på ofvanberörda ställen upp-
lagda latrin skall vara från platsen bort
förd inom ( 14 ) dagar från denna
dag vid vite för underlåtenhet härutinnan
af Tjugo (20) Kronor.

2:o att för framtiden latrin eller annan
illaluktande orenlighet icke må vare sig
å förenämnda ställe eller annorstädes inom
kommunen upplägges så nära allmän tra-
fikled, eller människoboningar och verk-
städer, der talrika personer vistas, att
stank från dessa upplagsplatser spri-
des och hvarigenom faror för allmänna
helsotillståndet kunna uppstå, vid vite

{1884 den 21 Juni.}
för öfverträdelse häraf af Tjugo (20) Kronor
skolande beslutet i dess senare del underställas KB:des pröfning
[MARG:{Helsovårdsärende
latrinupplag.}]

§ 23
Herrar Kyrkovärden P. G. Andersson i
Kohlsta och Nämndemannen A. G. Andersson
dersammanstädes utsågos att Lördagen den
28 dennes kl. 9 f.m. justera detta pro-
tokoll hos ordföranden.
[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin /

Den 28 Juni uppläst och godkändt
/P, G, Anderson /
/A; G, Andersson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 juni 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104871.

Personrelationer