Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 juni 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 juni 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal nämndens
i Fors Socken sammanträde i Sockenstu-
gan Lördagen den 21 Juni 1879.

Närvarande: Ordföranden A. Svedin,
vice Ordföranden, Kyrkovärden P.G. Andersson,
Herr A.G. Andersson i Kohlsta,
Herr Jonas Ersson i Stenby,
Herr S. Pehrsson i Lagersberg,
Herr G. Haglund i Lundby,
Herr C.G. Pettersson i Gredby och
Herr A.F. Eriksson i Flacksta, hvar-
jemte förfall anmäldes för Herr L.F. Ståhlberg. vid Ståhl-
fors

§1.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes deras
underhåll under årets senare hälft sålunda:

{A.) Inom Fattighuset.}

1:o Förestånderskan Carin Persdotter, för hvarje månad 3:50
gratifikation för halfår 2:-

2:o Brita Sofia Karlsdotter, för hvarje månad 3:-

3:o Enkan Maja Lisa Nord, för hvarje månad 3:-

4:o f d. Pigan Carin Persdotter för hvarje månad 3:-

5:o Lars Larssons enka Brita Carin för hvarje månad 3:-

6:o Fredrik Schefting, för hvarje månad 3:-

7:o Enkan Maja Brita Jäderfors för hvarje månad 3:-

8:o Lars Larsson från Sofielund för hvarje månad 3:-

10:o Anna Brita Flodin för hvarje månad sängliggande sjuk 4:-

23:o Kristina Andersdotter Thalén för hvarje månad 3:-

{B.) Utom Fattighuset.}

12 Lars Petter Ersson i Lilla Lugnet, för hvarje månad 2:-

14 Lars Anderssons Enka från Brunnsbacken, för hvarje månad 1:-
hyreshjelp för halfår 6:-
ved för halfår 5:-

15 Per Perssons enka Maja Lisa hyreshjelp för halfår 5:-
ved för halfår 6:-

17 Sven Svenssons enka från Mesta, för hvarje månad 3:-
hyreshjelp för halfår 5:-

18 f.d. Pigan Maria Ahlström, för hvarje månad 2:-

2/77 C.O. Hellqvist i Lilla Lugnet, för hvarje månad 5:-

3/77 Per Olsson från Lilla Myrtorp för hvarje månad 3:-

50 Enkan Johanna Berglund för hvarje månad 2:50
hyreshjelp för halfår 5:-

7/77 Maria Kristina Lundgren vid Gevärsfaktoriet, för hvarje qvartal 5:-

8/77 Katarina Westerlund vid Gevärsfaktoriet, för hvarje qvartal 5:-

9/77 Karin Sandberg vid Gevärsfaktoriet, för hvarje qvartal 5:-

derjemte erläggs hyra vid gevärsfaktoriet för dessa 3 enkor
med 50 Kronor för år

Johan Fredrik Eriksson i Lilla Lugnet för en hvar af årets 3 sista
månader 1:50

27 Nils Perssons från Svartkällan enka, för hvarje månad 5:-

49 Enkan Christina Norstedt, hyreshjelp för qvartal 10:-

Jonas Jonssons hustru i Svartkällan för månad 1:-

hvarjemte Inhysingen Johan Schöning på Hofs egor, hvilken
är gammal och orkeslös samt saknar egna medel, vård och under-
håll af annan och tillika i fattigvårdshänseende tillhör Fors
Socken från och med den 1 Juli månadligen tilldelas 2:-

§2.
Likaledes mönstrades församlingens fattiga barn och bestämdes
deras underhåll för nästa halfår sålunda:

26 Förrymde Smeden G.R. Holmströms döttrar Lotta och Thilda hos
modren vid Lilla Lugnet, för hvarje månad 5:-

28 Enkan Brita Sjöqvists från Berga 4 barn 6:-

30 Drängen Per Erik Perssons från Mesta dotter Augusta hos Carl-
son vid Hvilsta Grindstuga för månad 5:-

31 Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son Johan August hos Soldat
Flack, hälften med Gillberga, för månad 3:33 1/3.

32 f.d. Soldat Gustaf Bolivars dotterson hos mormodren vid Sköl-
by, för månad 4:-
samt till kläder 5:-

33 Ogifta Albertina Perssons son Carl Wilhelm hos enkan Brita
Karlsdotter vid Klastorp under Ribbingelund, för månad 5:-

34 Aflidna Kristina Katarina Till kläder 5:-
Karlsdotters son Johan Adolf hos hustru Norman vid Asp-
lund, för månad 12:-
hvarjemte ordföranden skall ega att lemna erforderligt till klä-
der m.m. efter bepröfvande.

35 Samme persons dotter Anna Concordia hos mormodren Carl Olssons
enka vid Gärdtre i Kloster, för månad 5:-
Till kläder 5:-

38. Aflidne Skolläraren S.W. Österbergs barn hos modren på Wester-
marken, för månad 6:-
hyra för qvartal 8:-
kläder för halfår 10:-
Ved för halfår 6:-

40 Gustaf Perssons i Hof mindre vetande son Carl Oskar hos
Moberg vid Frönäs, för månad 8:-
Till kläder 10:-

41. Samme persons son Gustaf Wilhelm vid Åby i Lijsta S:n, för mån 5:-

42 Samme persons dotter Wilhelmina Sofia hos Anders Andersson vid
Solskenet i Lijsta Socken, för månad 5:-

43 Förrymde Statdrängen Gustaf Anderssons från Hagby dotter Elina Jose-
fina hos Skomakaren Löfgren vid Lundby, för månad 6:-
Till kläder 5:-

44 Samme mans dotter Maria Johanna hos enkan Forslund vid
Hagby, för månad 6:-
Till kläder 5:-

45. Samme mans son Carl Evald hos Lars Olsson vid Löflund
för månad 6:-
Till kläder 5:-

48 Aflidne arbetskarlen Hultgrens enka Clara Cristina Lund-
holms 2 barn, för månad 5:-
hyra för qvartal 5:-

11/77 Oäkta flickebarnet Sofia Albertina hos morfadren Arbets-
karlen Anders Persson vid Åsby, för månad 2:-

2/78 Aflidne Arbetskarlen Lars Fredrik Anderssons enkas 5 barn hos
modren i Eskilstuna, för månad 15:-

Pigan Hedda Wanselius´ son Adolf hos Skräddaren C. F Duf-
berg vid Kohlsta, för månad 1:-

Aflidne Faktoriarbetaren C.O. Engströms son Carl Ed-
vard hos Smeden Grönberg vid Kohlsta, för månad 8:-

Samme persons son Ernst Olof hos Smeden Ekholm vid
Kohlsta, för månad 8:-

Samme persons dotter Adéle Elisabeth hos manufakturisten
P.E. Forsberg i Eskilstuna, för månad 10:-

derjemte beslöts att aflidne Erik Anderssons i Kohlsta 2 min-
deråriga barn, hvilkas arfsmedel med undantag af 13 Kronor 51 öre,
som skola af förmyndaren A.G. Andersson i Kohlsta till
Kommunens kassa öfverlemnas, nu äro slut, skola tillde-
las understöd från den 1 Juli

Sonen Anders hos L.E. Ersson i Kohlsta, för månad 6:-
Sonen Carl Johan hos F. Svensson i Strengnäs, för månad 6:-
Till kläder 5:-

§3.
Beslöts att ordföranden skall ega af Kommunens medel utbetala
för körning af ved till Jonas Jonssons enka 2 Kronor och för
huggning af densamma 2 Kronor eller tillsammans 4 Kronor.

§4.
Lika som föregående år erhålla de i fattighuset intagna hjon
midsommarpenningar med 50 öre och i stället för kost 3 Kronor
hvardera; hela beloppet 35 Kronor öfverlemnades till förestån-
derskan.

§5.
Ordföranden anmälde att ogifta Kristina Petterssons från Åsby
dotter numera aflidit, samt han för hennes underhåll för halfva
Juni månad utbetaldt 6 Kronor och för begrafning 7:50 Kronor
eller tillsammans 13:50 Kronor, hvilket belopp skall af Kommu-
nens medel gäldas.

§6.
Likaledes beslöt nämnden att under brunnsdrickning tilldela
Eugenia Norstedt tillfällig hjelp 5 Kronor samt enkan Hultgren
för samma ändamål 5 Kronor samt brunnsafgift 4 Kronor

§7.
Beträffande gossen Gustafsson vid vårdanstalten å Sofielund beslöt
nämnden, att, då hans fortsatta vistande derstädes icke kan anses
medföra förbättring i hans sinnestillstånd, han bör derifrån afhem-
tas den 1:a nästkommande Oktober samt utacorderas till
billigaste pris hos någon stilla och allvarlig familj.

§8.
Som Stationsinspektoren Björkmansson vid Skogstorp, oaktadt han
varit för år 1877 mantals- och skattskrifven inom Wrena Socken, lik-
väl blifvit för samma år inom Fors Socken till bevillning taxerad
och på grund deraf till Fors Socken inbetalt Kommunal-utskylder
för samma år; men Konungens Befallningshafvande genom resolution
den 31 December 1878 förklarat Wrena Socken berätigad utfå
det belopp 16 Kronor 79 öre, som blifvit Björkmansson der påförde,
så beslöt Nämnden att Ordföranden skall ega till Kronofogden
emot qvitto utbetala sagde belopp.

§9.
Föredrogs i och för förklaring afgifvande fattigvårdsStyrelsens
i Eskilstuna hos Kongl. Kammar Rätten anförda besvär öfver Lands-
höfdinge Embetets i länet utslag den 31 sistlidne Maj rörande fak-
toriarbetaren C.O. Engströms försörjningsort; och beslöts att ord-
föranden skall i afgifvande förklaring på de grunder, som i
ofvanberörda utslag finnas angifna, yrka att besvären måtte
ogillas.

§10.
Likaledes föredrogs i och för förklarings afgifvande fattigvårds-
Styrelsens i Eskilstuna ansökning derom, att Fors Socken måtte
åläggas till vård och underhåll mottaga Jonas Anderssons från
Flackersta enka nu boende å Båtsmansbacken; och beslöts
att ordföranden skall med stöd af 34§ i gällande fattigvårds-
förordning bestrida bifall till sökande Styrelsens gjorda
framställning.

§11.
Inför Nämnden instälde sig f.d. pigan mindre vetande Sofia
Wilhelmina Larsdotter, nu boende i Åsby grindstuga, och, un-
der förmälan att hon med en oäkta dotter Anna Wilhelmina vore i saknad af
hvad till lifvets
nödtorftiga uppehållande erfofdras, anhöll om understöd;
och som nämndens ledamöter hade sig bekant, att hon sak-
nar egna medel samt vård och underhåll af annan och så-
som mindre vetande måste anses mindre arbetsför beslöts
tilldela henne ett understöd af 2 Kronor; men då sagde
qvinna vistats inom Fors endast sedan sistlidne höst och hon
sjelf ej kunde redogöra för sitt föregående men en del af nämn-
dens ledamöter hade sig bekant att hon vistats dels i
Thorshälla landsförsamling dels i Eskilstuna under åren närmast
före hennes inflyttning till Fors, så erhöll ordföranden i
uppdrag att förskaffa upplysning om hennes rätta hem-
ort samt mot detta samhälle väcka talan om återfåendet
såväl af utgifna beloppet som ock hvad vidare kan komma
att henne tilldelas.

§12.
Herrar A.F. Eriksson i Flacksta och G. Pettersson i Gredby
erhöllo i uppdrag att Lördagen den 28 dennes sammanträffa
hos ordföranden kl. 8 fm. för att justera detta protokoll

Som ofvan.
/A.Svedin./

Den 28 Juni uppläst och godkändt.

/A,F, Ericsson/
/C,G, Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 juni 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104870.

Personrelationer