Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 november 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 november 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 20 November 1899.}

Närvarande: Nämndens ledamöter, undan-
tagandes Herrar Gårdsegarne
C. A. Borgström och C. A. Lindqvist
samt Löjtnant H Lindhé de bå-
da sistnämnda med anmält förfall

{§170}
Hos Nämnden hade pigan Fredrika An-
dersson, numera bosatt i Husby socken,
gjort framställning om bidrag till sina två
här utackorderade barns försörjning; men
afslog Nämnden, som ej fann det styrkt att
hon sjelf vore oförmögen att försörja barnen,
denna hennes anhållan.

[MARG: {Fredrika Anders-
son]

{§171.}
Från Länsstyrelsen hade för förklarings af-
gifvande remitterats Eskilstuna fattigvårdsstyrelses
anhållan att återbekomma utlagdt fattigun-
derstöd, tio kronor, till fabriksarbeterskan Anna
Maria Segerström, för år 1898 mantalsskrifven i
Lorentsberg A i Nyfors; och skulle ifall af Herr C. A Thorild
blifvande undersökning af sökandestyrelsen uppgif-

{I Sockenstugan den 20 November 1899.}

ters öfverensstämmelse med rätta förhållanden så-
dant framginge, krafvet erkännas.

[MARG: Anna M Segerström
fr E:tuna]

{§172}
Till Kommunalnämnden hade statdrängs-
hustrun Wilhelmina Kristina Andersson-Jansson,
hvilken tillika med sin man Linus Sanfrid Ture
Jansson inflyttat från Klosters socken till Svallinge den 1 dennes,
hänvändt sig med begäran dels om understöd, enär
mannen den 15 dennes öfvergifvit henne och
hon enl läkarebetyg för tillfället vore oför-
mögen att försörja sig sjelf, dels ock då hen-
nes fyra barn insjuknat i difteri deras in-
tagande å sjukhuset; och hade hustru Andersson-
Jansson af herr O. Eriksson erhållit tio kronor
i tillfälligt understöd samt barnen intagits
å sjukhuset hvarest ett redan aflidit och
begrafvits på socknens bekostnad. Med gillande
af de företagna åtgärdena beslöt Nämnden
att af Klosters eller annat vederbörande sam-
hälle utsöka ersättning för utlagda som
blifvande fattigvårdskostnader för familjen

[MARG: Kristina Wilh. Anders-
son-Jansson fr.
Kloster]

{§173.}
Af en statdräng vid Svallinge hade anhållan
framställts att såsom piga få en lämplig flicka
från Tacktorp, och hänsköt Nämnden denna
sak till tillsyningsmännen vid fattiggården,
som skulle ega häri besluta.

[MARG: Flicka från fattigg.
i tjenst.]

{§174.}
Då en föreståndaren vid fattiggården till-
hörig hund gjorde god tjenst såsom gårdvar skulle skatten
för hunden gäldas ur kommunens kassa.

[MARG: Skatt för föreståndarens
hund.]

{§175}
I § 161 omnämnde arbetaren A. K. Fagerström
hade måst intagas vid fattiggården och uppdrog
Nämnden med anledning häraf åt Herrar Thorild
och Widlund att i hans bostad tillvarataga honom
tillhörig egendom.

[MARG: A. K. Fagerströms
saker.]

{I Sockenstugan den 20. November 1899.}

{§176}
Från Stadsfogden i Eskilstuna hade under
rättelse ankommit att Montören J. A. Berggren,
som häftade för oguldna utskylder 74: , ej egde mera
utmätningsbar tillgång än en soffa, som tagits
i mät och värderats till 40 kronor, samt att
Berggrens hustru erbjudit sig att inlösa soffan
för. 30 kronor. Nämnden beslöt, med anledning
häraf, att derest ej soffan inlöstes för 40 kronor
låta försälja den å exekutiv auktion samt an
modade Herr J. E. Widlund att vid auktionen
bevaka kommunens intressen

[MARG: J. A. Berggrens
utskylder]

{§177}
Protokollet skulle justeras vid nästa samman-
träde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck./
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 november 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104862.

Personrelationer