Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors´ socken den 20 De-
cember 1872.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr Lars Jonsson i Löppinge
Herr And. Anderson i Faskunge
Herr A. F. Eriksson i Flacksta
Herr L. F. Ståhlberg
Herr C. J. Lundberg.
Herr P. G. Andersson i Kohlsta.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
understödet till den för sex månader från den 1 instundande
Januari till den 1 Juli 1873, på förljande sätt:

1:o {Inom fattighuset:}
N:o 1. Förestånderskan Catharina Persdotter erhåller i månaden
i ett för allt - [Riksdaler] Rd 3,20.
2. ofärdiga Brita Sofia Persdotter - Rd 2,70.
3. Enkan Brita Ersdotter - Rd 2,70.
4. Anna Brita Soldin - Rd 2,70.
5. Maria Ersdotter - Rd 2,70.
6. Maja Lisa Nord från Hornhammar - Rd 2,70.
7. f. d. Pigan Catharina Persd:r från Båtsmansbacken - Rd 2,70.
8. Lars Larssons Enka Catharina från Båtsmansbacken - Rd 2,70.
9. f. d. hemmansegaren F. Schefting - Rd 2,70
10. f. d. Drängen Lars Larsson från Flacksta - Rd 2,70.
11. Skomakaren Flodquists hustru - Rd 2,70:

(Schefting erhåller dessutom för renhållning af gata och
rensten utanför fattighuset 2 rd 50 på halfår med 1,25 i qvartalet)

Lars Larsson från Flacksta skulle erhålla 6 alnar väf till
en skjorta.

Som Nämnden har nu i förlag circa 1/2 tunna ärter,
så skulle utdelning den af till hjonen ske, så länge
de räcka, samt motsvarande afdrag ega rum å
anslagsbeloppen under den tiden, eller 30 öre för half-
kannan.

2:o {Utom fattighuset} {I månaden:}
N:o 1. Anna Brita Flodin i Lustigstugan, i ett för allt - rd 2,70.
2. Arbetskarlen J. Englund i Lugnet - rd 2,10.
3. Arbetskarlen Lars Larsson i Lugnet- rd 1,40.
4. Skomakaren Erlund i Lugnet - rd 0,70,
5. Jonas Andersson i Flackersta Enka - rd 2,40.
{samt hyreshjelp på halfår 5:-}
6. Lars Larsson med hustru från Sofielund, hvilka
vistas hos anhöriga på olika ställen, erhålla
hvardera i månaden 1 rd 50 öre, eller begge tillsammans - 3:-
7. Sven Svensson med hustru vid Tacktorp - 2.-
8. Sågaren Sjöquists Enka vid Tacktorp - 1,25.
9. Afvidne Arbetskarlen O. W. Renvalls hustru - 1,50.
10. Statdrängen Erik Erikssons Enka Maria Nystöm
hos Mågen Skräddaren J: Olsson i Tumbo socken :
{hyreshjelp på halfår 6 rd.}
11. Smeden Anders Jäderfors:
{hyreshjelp på halfår 10 rd}
12. afl. Lars Anderssons Enka i Brunnsbacken:
{hyreshjelp på halfår 6 rd}
13. f. d. Brofogden Erik Jansson Eklund, som tillbjudit fattig-
vården sina tillhörigheter, i månaden - rd 1,40.
14, afl. Per Olssons Enka: {hyreshjelp på halfår 5 rd.}
15. Skomakaren Malmsten, i månaden - rd 1,40.
16. Smeden Holmströms d. ä. Enka, i månaden - rd 1:-
17. För sängliggande Anders Anderssons i Skjulstabricka
skötsel, i månaden - rd 4.-
dock att Ordförqanden får efter omständigheterna
besluta för tiden efter den 1 April, om
förändring då skulle påkallas.
18. För sängliggande Jonas Jonssons i Berga
skötsel till Enkan Sjöquist, i månaden - rd 5:-
19. Enkan Maria Elisabeth Olsson:
{hyreshjelp på halfår 5 rd.}

{§.2.}
Mönstrades församlingens fattiga barn, och bestämdes
understödet till dem af Galléenska medlen
för ett halft år från början af år 1873; och
skulle dessa barn i hvarje månad erhålla:

N:o 1. förrymda Holmströms barn, hos modren - 3.-
{samt hushyra från 1 April efter omständigheterne}
2. afl. Arbetskarlen Per Perssons på Westermarken
son {Frans}, hos modren - 2,50.
3. Torparen Nils Perssons i Svartkällan 3 barn,
hos modren - 4,50.
4. afl. Torparen Carl Söderbergs vid Flugmötet 2 barn,
hos modren vid Hof - 3:-
5. Enkan Sjöquists 3 barn hos modren vid Berga - 2.-
6. afl. Drängen Erssons vid Mesta dotter {Mathilda
Catharina} hos Mjölnaren Lundström vid Wipptorp
i Kloster S:n - 5.-
[MARG: född oläsligt]
7. Densammes dotter {Augusta} hos Skomakaren A.
Carlsson vid Hvilsta grindstuga - 5:-
8. f. d. Pigan Sofia Persdotters på Kohlsta egor son
{Carl Erik}, hos modren - 2:-
och hyreshjelp på halfår 5.}
9. Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son {Johan
August}, hos Sold. Flack, hälften mot Gillberga S:n - 3,331/3
10. afl. Törnbergs på Westermarken dotter, hos modren - 3.-
11. förryme Arbetskarlen P. G. Petterssons ett barn,
hos modren - 1,40.
12. f. d. Statdrängen Johan Erssons på Gredby
egor 2 barn, hos modren - 2.-
13. Tegelslagaren Lennholms 2 barn hos modren på Gredby
egor - 2.-
{och hyreshjelp på halfår 5:}
14. f. d. Soldaten Bolivars dotterson - 2.-
{för tiden till 1 April}, och för återstående tiden - 1,40.
15. Ogifta Albertina Petterssons barn hos Enkan
Ramberg i Löfstugan Klosters S:n - 4.-
16. Anders Perssons vid Råbergstorp Enkas son {Albert}
hos Jägaren Carl Eriksson i Olofshäll - 6,50.
17. Arbetskarlen Erikssons från Båtsmansbacken 3 barn
hos föräldrarne i Lilla Lugnet - 3,50.
18. afl. Christina Catharina Carlsdotters son {Johan Adolf}
hos hustru Norman - 8:-
{samt extra 5 alnar väf.}
19. Samma persons dotter {Alma Concordia} hos Mormodren
Carl Olssons Enka vid Gärdtre - 4:-
( för dottern {Emma Carolina} hos mormodren betalar
barnfadren Lindström)
[MARG: 67
pr 1/2 år]
20. Faktoriarbetaren Borgmans Enkas 2 barn hos
Snickaren Nilssons Enka vid Åsby - 5.-
(Enkan underhåller ett barn sjelf.)
21. Smedsarbetaren Björks dotter {Mathilda Justina}
hos Smeden J. E. Björk i E:a - 3.-
som för en gång betalas med 9 rd för tiden till
1 April, hvarefter understödet upphör.
22. afl. Sofia Andersdotters barn hos morfadren
vid Åsby grindstuga - 4.-
(fadren Carl Flodin betalar dessutom 2 rd i mån.)
23. Sofia Persdotters 2:ne barn på Åsby egor:
{understöd för skolgång på halfår 10 rd}
24. afl. Gelbgjutaren Westergrens på Westermarken
3:ne barn , för tiden till 1 April, - 6.-
hvarefter behofvet pröfvas ånyo.

{§.3.}
Ordföranden hade utgifvit:
För Mathilda Söderberg, lasarettskostnad - 3,90.
till Jonas Jonsson i Berga, extra - 5,53.
för Enkan Sjöquists flyttning till Berga - 2.-
för afl. Westergrens begrafning vid Enkans Barnsäng - 4:-
för Stina Jacobssons son, lasarettskostnad - 3.-
för förrymda Holmströms hustru, hyresmedel
för ett halft år från 10 Okt 1872 - 10.-
för hyra för en barnvagn åt sjuka barnet
Lindström - 3.-
för Carl Dahlberg, extra understöd - 5:-
för Carl Dahlberg, medikament - 1,97- 6,97.
hvilka utgifter godkändes


{§.4.}
Sedan Kommunal Nämnden i sistl. November månad
utbetalt 6 rd 97 öre fattigvårdsbidrag åt Smed-
arbetaren Carl Abraham Dahlberg; men denna
person under flera år varit boende i andra
församlingar; så uppdrog Nämnden åt herr
ordföranden att vidtaga lagsöknings åtgärd
mot den församling, som vederbör, för åter-
bekommande af nämnda utgift och för Dahlbergs
underhållande hädanefter, i mån af behof.

[§.5.}
Slagtaren P. A. Johansson i Eskilstuna lät inlemna
en skrift., hvari han anhöll att få veta hvilka
åtgärder Fors´ församling ämnade vidtaga med Stat-
drängen Erik Gustafssons familj; förmälande Jo-
hansson, att denne Gustafsson den 28 nästlidne Oktober
till honom inflyttat från Svartkällan i Fors´ socken
för att blifva Statdräng, men dervid medfört 5 barn
istället för uppgifna 3 och deribland ett fånigt, hvar-
till äfven komme att Gustafsson insjuknat ock låge till
sängs alltsedan den 8 i denne månad.

Då det inom Nämnden intygades att Gustafsson
vore lagligen stadd hos Slagtaren Johansson, samt
Johanssons uppgift om Gustafssons sjukdom uppenbart
vore oriktig, eftersom Gustafsson till Nämndens sam-
manträde i dag personligen sig infunnit med en
budskickning från Slaktaren Johansson; förklarade
Nämnden, vid sådana förhållanden, sig icke hafva att
något åtgöra med ifrågavarande Gustafssons familj.

{§.6.}
Julkosten till de fattiga bestämdes till likhet
med förra året; och uppdrogs åt Nämnde-
man Anders Andersson i Faskunge och Jonas
Ersson i Stenby att ombesörja ytdel-
ningen, samt hafva att för besväret uppbära
1 rd hvardera.

{§.7.}
Nämnden lemnade i uppdrag åt Ordföranden
att utse den person, som befinnes lämplig
för inhemtande af undervisning i Korg-
flätningskonsten, i enlighet med Kommu-
nalstämmans beslut denne dag.

Samma dag uppläst och justeradt:
/D. Hermelin/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/L; F; Ståhlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104853.

Personrelationer