Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 20 December 1899.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter,
undantagandes Herrar Majoren
C. Hyltén-Cavallius och Bokföraren
C.S. Starck, båda frånvarande med
anmäldt förfall.

{§191}
För Nämnden företrädde Snickaren Carl
Eriksson från Grindstugan N:o 10 och anhöll på
sin dotter Ida Matilda Erikssons vägnar om bidrag
till underhåll af henne och hennes dotter
Carin Matilda, född den 23 April 1899, och då
af, af Eriksson företedt, läkarebetyg, utfär-
dadt af Doktor Alm, framgick att Ida
Matilda Eriksson led af - med största san-
nolikhet obotlig-lungsjukdom samt af
vederbörande distriktsledamot upplystes att
Eriksson, som är enkling, utom dottern
Ida har fyra oförsörjda barn och ej kun-
de betala den inackorderings af 14 Kronor
i månaden, som fordrades för Carin Matilda,
beslöt Nämnden tilldela Ida Matilda Eriksson
ett understöd för henne och dottern af Tio
Kronor samt ett lika stort belopp månat-
ligen från och med den 1. nästkommande
Januari. Då emellertid Ida Matilda Eriksson,
som hitflyttat från Kjula Socken den 30 Oktober
1898 sedan hon under ett år nästderförut der
haft lagstadd tjenst, bort förvärfvat hemortsrätt
i Kjula Socken beslöt Nämnden att hafda och
blifvande fattigvårdskostnader för henne skulle
af nämnda socken utsökas.

[Ida Mat. Eriksson
fr. Kjula]

{§192}
Delgafs Konungens Befallningshafvandes
i Södermanlands län utslag med åläggande
för Eskilstuna stad att ersätta Fors sockens
hafda kostnader för i § 149 omnämnde ar-

{I sockenstugan den 20 December 1899.}

betaren Gustaf Adolf Janssons begrafning,
hvilket utslag lades till handlingarna, och
skulle beloppet uttagas.

[MARG:G.A. Jansson
fr. E:tuna]

{§ 193.}
Delgafs Nämnden Konungens Befallnings-
hafvandes i Södermanlands län utslag med
förpligtande för Fors socken att ersätta Eskils-
tuna stad för hafda fattigvårdskostnader för
i § 173 omnämnda Fabriksarbeterskan Anna Maria
Segerström, hvilket utslag lades till handlingar-
ne och skulle beloppet ersättas.

[MARG:Anna M. Segerström]

{§ 194.}
Vid Tacktorp intagne A.K. Fagerströms
begäran att för hans medel måtte inköpas
en elektrisk apparat skulle underställas lä-
karens pröfning.

[MARG:A.K Fagerström]

{§ 195}
Åt följande barn beviljade Nämnden, af
Hundskattemedlen, medel till skodon:
Enkan Westerbergs i Grindstugan 15 tre barn,
Emma Larsson, Wegersberg och
Teodor Pettersson i Drakenskjöldska åkern N:o 111,
de båda sistnämnda dock först sedan deras be-
hof af skor af distriktsledamoten Herr C.A.
Lindqvist konstaterats.

[MARG:Skodon åt fattiga barn]

{§ 196.}
Åt Smeden Tunholm i Westermarken 29 och
enkan Holmström från Wegersberg, nu boende
vid Lindesnäs i Kloster, beviljade Nämnden hvar-
dera en half famn ved, hvilken ved Herr A.
J. Korell, till pris af 15 Kronor per famn, åtog sig att
leverera.

[MARG: Julved]

{§ 197.}
Från Helsovårdsnämnden i Nyfors meddeladt före-
läggande att insätta kärl under afträdet i sock-
nens egendom Westermarken N.o 44, remittera-
des till Herr C.S Starck som skulle ega gå i

{I Sockenstugan den 20 December 1899.}

författning om den anmärkta bristens af
hjelpande.

[MARG:Westermarken 44
helsovårdsföreläggande]

{§ 198.}
Med anledning af beslutet i § 188 om
intagande af personer från främman-
de samhällen till vård å Epidemiska
Sjukhuset beslöt Nämnden att sjukhusets
räkenskaper hädanefter skola föras
skilda från kommunens öfriga
räkenskaper.

[MARG:Epidemiska
Sjukhusets räkenskaper.]

{§ 199.}
Till redogörare vid Epidemiska Sjuk-
huset med redovisningsskyldighet inför
Nämnden utsågs tillsvidare från och med
nästkommande år Faktoriskrifvaren
E. Laurén; och ville Nämnden efter första
räkenskapsårets slut bestämma skäligt
arvode för redogörareskapet.

[MARG:Redogörare vid
Epidemiska Sjukhuset]

{§ 200.}
Protokollet från föregående samman-
träde justerades hvarvid § 188 ändrades
derhän att ersättningen för vård af
epidemiskt sjuke från Fors Socken faststäl-
des till femtio öre för dag och person.
Detta protokoll skulle justeras vid nä-
sta sammanträde.

[MARG:Protokollet.]

Som ofvan

/H. Persson/

Justeras

/Hj. Lindhé/
/C.A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104850.

Personrelationer