Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1890

Anmärkning

{1890 den 20 December}

Närvarande: Undertecknad ord-
förande samt Herrar S. Persson,
H. Persson, Josef E Jonsson, C.A.
Thorild, P.G. Andersson, J.G.
Andersson

§150.
I och för idkande af gårdfarihandel hade
O.A. Holmström från Westermarken
N:o 17 begärt föreskrifvet betyg från Kom-
munal Nämnden att bifogas ansökningen
till Konungens Befallningshafvande
för rättighet till gårdfarihandel; och
beslöt nu nämnden vitsorda berörde
Holmströms redbarhet och ordentlighet
samt lämplighet för utöfvande af sådan
näring; och skulle utdrag af protokollet
honom meddelas.

[MARG:{Gårdfarihandel}]

§151
Till tillsyningsmän vid Tacktorps fattig
gård i enlighet med reglementet utsågos
Herrar S. Persson å Lagersberg och P.G.
Andersson i Kohlsta, skolande den ene
af dessa vid nästkommande års slut
att utlottas

[MARG:{Tillsynings-
män}]

§152.
Nämnden beslöt gifva i uppdrag
åt dess vice ordförande, Herr Godsega-
ren S. Persson å Lagersberg, att vid
alla Kyrko-och Kommunalstäm-
mor med Fors Socken samt andra
allmänna sammanträden under nästkommande år föra
talan för och utöfva rösträtt för

{1890 den 20 December}

den under nämndens Styrelse och för-
valtning Stående fattiggården Tacktorp,
hållande nämnden för gildt hvad
Herr Persson såsom ombud sålunda
lagligen gör och låter; och skulle ut-
drag af protokollet såsom fullmakt till
Herr Persson lemnas, hvarjemte anteck-
ning härom i fyrktalslängden skall
ske.

[MARG: {Rösträtt
för Tacktorp}]

§153
Ordföranden anmälde, att sedan
förre Statdrängen Anders Jansson vid
Hagby aflidit hade begrafningshjelp
utbetalts till hans hustru med 12 Kro-
nor, hvilken åtgärd af nämnden gillades;
hans enka företrädde nu inför nämn-
den med begäran om understöd, hvilket
dock afslogs, skolande hon i händelse af
behof intagas vid fattiggården

[MARG:{Anders Jansson}]

§154.
Nämnden beslöt att till kläder åt
gossen David Gillström, som nästkom-
mande år skall beredas till sin första
nattvardsgång, får utbetalas ett belopp
af omkring femtio Kronor.

[MARG:{D. Gillström}]

§155
Som för erforderliga utgifter under
innevarande och början af nästkom-
mande år erfordras utöfver tillgäng
liga medel omkring 2000 Kronor, be-
slöt nämnden att som lån använda
Lasarettsfondens medel, som

{1890 den 20 December}

vid årets slut komma att inbetalas, samt
att derutöfver upptaga ett lån på
1200 Kronor.

[MARG:{Lasarettsfonden}]

§156.
På förslag af ledamoten A.P. Anders-
son beslöt nämnden att till enkan
Blomquists i Esplund barn skall
anskaffas kläder och skodon efter
bepröfvande av förenämnde ledamot

[MARG:{Blomquists barn}]

§157.
Nämnden beslöt att hustru Holm-
ström vid Vegersberg och enkan Gustafs
son vid Marieberg skola till jul
erhålla hvardera en half famn ved
som lemnas från Tacktorp.
Enkan Brita Sjöquists son Carl Wilhelm
erhåller till hyreshjelp den 1 Januari
och den 1 April nästkommande år
10 Kronor för hvardera qvartalet.

[MARG:{Tillfälligt}]

§158.
Nämnden beslöt att för mindre vetan
de Augusta Charlotta Ågren, född 1870,
skall anslås ett underhåll av 6 Kronor
i månaden, alldenstund hon anses
ej kunna vårdas vid Tacktorp utan
endast hos sin moder enkan Ågren
vid Björktorp.

[MARG:{A:a Ch. Ågren}]

§159
Nämnden delgafs Konungens Be-
fallningshafvandes i länet utslag
af den 9 i denna månad, hvarigenom
Fors Socken blifvit ålagd ersätta fattig

{1890 den 20 December}

vårdskostnad för Smidesarbetaren Carl
Gustaf Pettersson och enkan Charlotta Jons-
son om hvilka §143 och 144 i Protokollet
här ofvan handlar: och beslöts att
utslagen skola bland Kommunens hand-
lingar förvaras

[MARG:{C.G. Pettersson
Ch:a Jonsson}]

§160
Nämnden beslöt att sammanträda vid
Tacktorp Tisdagen den 30 i denna må-
nad kl. 3 eft.m., då detta protokoll
skall justeras.

Som ofvan

/A Svedin/
/Joseph Jonson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104849.

Personrelationer