Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 mars 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 mars 1895

Anmärkning

{1895 den 2 Mars i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter med
undantag af Herr A. J. Ko-
rell som ej med kallelse an-
träffats.

§23
Inför Nämnden företrädde Hustru
Eva Olsson från Karlsro i Nyfors med uppgift att
vid Jernvägsverkstaden anstälde plåtslageri
arbetaren C. J. Johansson från Föreningsborg
hade till henne för vård öfverlemnat en
af Eskilstuna fattigvårdsstyrelse hos be-
mälde C. Johansson utaccorderad minder-
årig flicka Sofia Albertina Andersson, för
hvilken hon nu begärde understöd, men,
när Johansson sjelf ej nu kan blifva före-
mål för någon fattigvård och hans accords-
aftal med Eskilstuna fattigvårdsstyrelse, rö-
rande sagde flicka, helt och hållet är hans en-
sak, så ansåg sig nämnden för närvarande
ej ega befogenhet att ingripa; emellertid upp-
drogs åt vederbörande distriktsledamot
Herr G. Larsson att, när så påfordrades, skaffa
bevittnadt intyg om att Johansson ej vårdar
barnet, hvarefter Nämnden efter sig då före-
teende omständigheter vill förfara.

[MARG: {Sofia Albertina
Andersson, minderårig
fr. Eskilstuna}]

§24
Företrädde Timmermannen Karl Anders-
son från Ekslund i Nyfors, hvilken med läkarebetyg
styrkte sig var i synnerligt behof af la-
sarettsvård, samt anhöll om ansvarssedel för in-
tagande å lasarettet och uppdrogs åt Ordf. att
dylik ansvarssedel utgifva; skolande Eskilstuna
stad, der Andersson synes ega hemortsrätt, sökas
för lasarettskostnaderna.

[MARG: {Karl Andersson
fr. Eskilstuna}]

§25
Upplästes Kon. Bef. hafvandes Utslag i

{1895 den 2:dre Mars i Sockenstugan}

målet, rörande Arbetskarlen Jan Olssons hu-
stru Carolina Olsson från Rosendal, hvarigenom Eskils-
tuna stad förpligtigas godtgöra Fors socken såväl
redan utgifna som blifvande fattigvårdskostnader
enl 1§ fattigvårdsförordningen; och föredrogs i
samband härmed ett meddelande från bemälde
stads fattigvårdsstyrelse, att den sjelf öfvertager
fattigvården af nämnda Carolina Olsson, som
följaktligen derstädes har att sig anmäla
vid behof af fattigvård; skolande såväl be-
mälde utslag som meddelande bland kom-
munens handligar förvaras.

[MARG: {Carolina Olsson
Rosendal}]

§26
Delgafs Nämnden Kon. Bef.h:des Utslag, hvar-
igenom Ärila sockens fattigvårdsstyrelse ålägges
ersätta Fors socken utgifna lasarettskostnader
för förra pigan Anna Josefina Forslund, och skulle
utslaget läggas till socknens handlingar.

[MARG: {Anna Josefina
Forslund fr.
Ärila}]

§27
Föredrogs för förklarings afgifvande handlingar
rörande af Husby Rekarne fattigvårdsstyrelse
den 28 sistl januari utgifne och nu hos Fors
socken återfordrade 15 kronor i fattigunderstöd
åt pigan Sofia Carolina Malmsten, som lär haft
tjenst hos f. d. fabriksidkare F. Söderbäck i Stenslund,
Nyfors, år 1893; emellertid och efter det vederböran
distriktsledamot Herr G. Larsson redogjort för sina
undersökningar, rörande bemälde pigas vistelse sist-
lidet år, lofvade v. ordf. Herr J. Jonson att i
hennes föräldrahem söka skaffa än ytterligare
och sådana upplysningar, som möjligen
kunde föranleda till bestridande af förbe-
rörde understödskraf.

[MARG: {Sofia Carolina
Malmsten
Husby Rekarne}]

§28
Företogs åter till behandling i §13 härofvan af-
handlade frågan om sinnessjuke Teodor Molin i
N:o 10 Westermarken, hvarvid upplystes: dels att

{1895 2 Mars i Sockenstugan}

Ordf. tillskrifit Hospitalsdirektionen i Nyköping
men att svaret ingalunda berörde, hvad som i skrif-
velsen efterfrågats dels att vederbörande läkare
Dr. von Post, då äfven han tillskrifvit Ho-
spitalet, fått till svar att alla platser derstädes
för närvarande vore upptagna, hvarför han ville
hänvända sig till Hospitalet i Kristinehamn
med förfrågan om plats, tillstyrkt nämndens
beslut att bemälde Molin åter och tillsvidare
måtte intagas vid Tacktorp, men då förestån-
daren infunnit sig för att med skjuts afhemta
Molin hade modren varit ohöfvisk och satt
sig till motvärn, så att fjerdingsman måste
tillkallas, hvarunder hon passat på och
innelåst Molin i stugan, hvadan förestån-
daren måste återvända hem med oförrättadt
ärende; och ansåg sig Nämnden på grund
af allt detta nödsakad att låta vid saken
tillsvidare bero.

[MARG: Teodor Molin
N:o 10 Westermarken]

§29
I till Nämnden stäld och af frejdebetyg
åtföljd ansökan hade hustru Emma Gustava
Sundström anhållit om Nämndens förord
till att i sin handelsbutik, gården N:o 46
Äppleviken Nyfors, i hörnet af Jernvägs- och Grindstugatan,
få till handahålla allmänheten till afhemt-
ning Svagdricka i mindre partier än 10 Liter;
och som bemälda lokal har ett lämpligt
läge äfvensom om sökanden ej vore an-
nat kändt, än att hon egde för försälj-
ningen lämpliga egenskaper, beslöt nämnden
förorda bifall till ansökningen.

[MARG: {Emma Gustava
Sundström
Maltdrycker}]

§30
Likaledes hade Enkan Kristina Albertina
Dahlin i till Nämnden stäld och af frejde-
betyg åtföljd ansökan anhållit om Nämndens
förord tll att i lägenheten Johanniberg, Nyfors,

{1895 2:dre Mars i Sockenstugan}

få försälja svagdricka, isdricka och läske-
drycker i partier om mindre än 10 Liter; emellertid
och då Nämnden förut ansett att fyra malt-
drycksförsäljningsställen skulle vara tillfyllest
för Nyfors behof, beslöt Nämnden afstyrka
bifall till ansökningen i fråga.

[MARG: {Kristina Albertina
Dahlin
Maltdrycker}]

§31
Företeddes räkning och redovisning för Spar-
bössemedlens användning till hjonens för-
plägning vid Tacktorp sistlidne julhelg

[MARG: {Sparbössemedel
Tacktorp}]

§32
Öfverlemnades till hvardera af Nämndens
ledamöter 1 extractexemplar af årets uppbörds-
längd för hundskattemedlen i syfte att hvarje
ledamot inom sitt distrikt må kunna ut-
öfva nödig kontroll öfver, att såväl redan
nu befintliga som framdeles under året möj-
ligen tillkommande beskattningsbara hund-
kreatur måtte vara vederbörligen beskattade

[MARG: Extracter ur
Hundskattelängden]

§33.
Som strax efter Nämndens sammanträde d. 9 sistl
Febr. Prosten Dr. Sjöholm hos Ordf. anhållit att ur
Kommunens kassa ofördröjligen måtte utbetalas 4000 kr.
till bestridande af förestående utgifter för skolväsendet
inom församlingen, hufvudsakligen lärarnes aflöning,
och då i sagde kassa saknades härför erforderlige
medel samt uppbörden af kommunalutskylder eger
rum först i Maj, så ansåg sig Ordf. nödsakad att in-
tilldess, då i annat fall Nämnden skulle sammankal-
lats för att genom lån eller annorledes anskaffa be-
mälde penningsumma, ur egna medel förskottera
Tvåtusen kronor och hvilken åtgärd delgafs Nämn-
dens ledamöter och af dem gillades

[MARG: {2000 kr till
Skolkassan}]

§34
Föredrogs Kon. Befallningshafvandes
Utslag af den 28 sistl Februari, hvarigenom
Klosters socken förpligtigas ersätta

{1895 2:dre Mars i Sockenstugan}

Fors socken ej mindre för redan utgifna
Tio kronor än äfven för det vidare belopp
som enligt 1§ fattigvårdsförordningen kan
komma att tilldelas ogifta Thyra Susanna
Lagerqvist; skolande utslaget bland kom-
munens handlingar förvaras.

[MARG: {Thyra Susanna
Lagerqvist fr.
Kloster}]

§35
Beslöts att detta protokoll skulle justeras
vid nästa sammanträde

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/Carl Fahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 mars 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104840.

Personrelationer