Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 juni 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 juni 1900

Anmärkning

{I Sockenstugan den 2.Juni 1900.}

Närvarande:Nämndens samtliga ledamöter
undantagandes Herrar A.J.Korell,
som ej kunnat kallas,och H.
Lindhé,frånvarande med laga förfall.

{§72}
För Nämnden anmäldes att gossen
Carl Sune Carlsson Ingman från Stockholm
vore sjuk och i behof af medicin;och be-
slöt Nämnden att kostnaden härför skall
debiteras Stockholms stad,hvarjemte gossen
efter af Herr C.A.Thorild anstäld undersökning
af behofvet,skulle tilldelas nödiga kläder
att gäldas af hundskattemedel.

[MARG:Carl Sune Carlsson Ing-
man fr.Stockholm.]

{§73.}
För gossen Clas Anton Petterssons från
Ekslund vård å lasarettet hade ansvars-
sedel utfärdats den 25 nästlidna Maj,samt,
då han den 27 samma månad aflidit,
utanordnats femton kronor i begrafnings-
hjelp,hvilka åtgärder af Nämnden god-
kändes.

[Marg:Clas Anton Pettersson
fr.Ekslund.]

{§74}
Från t.f.Sysslomannen vid Nyköpings
Hospital hade underrättelse ankommit att
plats derstädes nu funnes för i §138 i 1899 års

{I Sockenstugan den 2.Juni 1900}

protokoll omnämnde Stenhuggaren A.G Molin;
då emellertid Molin nu vore frisk skulle
detta som svar meddelas.

[MARG:A.G.Molins
hospitalsvård.]

{§75.}
Föredrogs Konungens Befattningshafvan-
des utslag af den 25 nästlidne Maj med för-
pligtigande för Jäders socken att ersätta
Fors socken för i §43 omnämnda Enkan
Anna Sofia Andersson tilldelad fattigvård.

[MARG:Anna Sofia Andersson
fr.Jäder]

{§76.}
Föredrogs Wallby fattigvårdsstyrelses förkla-
ring,angående i §49 omnämnda Christina
Otilia Eriksson,hvari ersättningsskyldigheten bestreds
hufvudsakligast på grund af att Eriksson ej va-
rit i behof af fattigvård;då emellertid läkare
betyget styrkte detta skulle krafvet vid-
hållas.

[MARG:Wallby förklaring
ang.Christ.Eriksson]

{§77.}
På förmälan af Herr C.A.Thorild att
Enkan Holmström,70 år gammal och nume-
ra bosatt hos sin måg C.F.Lindholm i Lin-
dersnäs i Kloster,hos honom begärt understöd
beslöt Nämnden anmoda Herrar Widlund
och Lindqvist,hvilka åtogo sig uppdraget,
att på ort och ställe undersöka behofvet
af fattigvård,lemna tillfällig sådan samt
till nästa sammanträde föreslå understöd
för framtiden.

[MARG:E:an Holmström.]

{§78}
Att uppgöra kostnadsförslag för re-
paration af Epidemiska sjukhuset åtogo
sig Herrar C.Hyltén-Cavallius,O.Eriksson
och C.A.Thorild.

[MARG:Reparation af
sjukhuset.]

{§79.}
Öfverskottet af 1899 års hundskatteme-
del beslöt Nämnden,på förslag af Herr C.
Hyltén-Cavallius,använda till skodon

{I Sockenstugan den 2.Juni.}

åt hjelpbehöfvande barn och skulle Nämn-
dens ledamöter inom hvar sitt distrikt
föreslå sådana som borde komma i
åtnjutande häraf.

[MARG:Hundskattemedel]

§80
Smeden Thunholm från Westermarken
29 beviljades,på Herr S.Starcks förslag,för-
höjning i det månatliga understödet
från 4 till 6 kronor.

[MARG:Thunholm förhöjdt
understöd]

{§81}
Protokollet skulle justeras vid nästa
sammanträde.

[MARG:Protokollet]

Som ofvan

/H.Persson/

Justeradt

/C.Hyltén Cavallius/

/O,Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 juni 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104834.

Personrelationer