Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 juli 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 juli 1904

Anmärkning

{Vid Tacktorp den 2 Juli 1904.}

Närvarande: Nämndens ledamöter utom Herrar
Larsson Lindhé och Starck, hvilka
anmält förfall; därjämte var supp-
leanten Herr Englund närvarande

{§ 82}
Föredrogs Härads fattigvårdsstyrelses ansökan
om ersättning för hemforsling af statdrängen
G. A Thunströms i Barfva barn (se § 107/03) hvilka gått
och bettlat; och skulle, då de ägde hemortsrätt här-
städes, betalning med 3 kr. bifogas förklaringen.

[MARG: G. A Thunströms barn
{§ 98}]

{§ 83}
Då Stockholms stad förklarat sig villig betala
fattigvården för i § 52 här ofvan omnämnda Ernst
Hjalmar Flodin skulle målet icke vidare fullföljas.

[MARG: E. Hj. Flodin
fr. Sthlm]

{§ 84}
Med öfversändande af fordradt belopp kr: 15:50
hade Sala stad ersatt kostnaden för i § 62 här ofvan
omnämnda Carl Johan Eriksson, hvadan målet icke
vidare skulle fullföljas.

[MARG: C. J. Eriksson
fr. Sala]

{§ 85.}
Föredrogs Kopparbergs länsstyrelses utslag
af den 30 sistl. Maj med åläggande för Mora
socken att ersätta hustru Emma Laurentia
Kumlin (§ 21) tilldelat fattigvård; och skulle räk-
ning tillställas Mora socken.

[MARG: Emma L. Kumlin
fr. Mora
Räkn 19/12]

{§ 86}
Föredrogs Klosters fattigvårdsstyrelses ansökan
om ersättning för hustru Anna Maria Andersson,
senast omnämnd i § 24 här ofvan, tilldelad fattig-
vård; men då hon icke härstädes under de
senaste två åren åtnjutit fattigvård enligt 1 §
Fattigvårdsförordningen skulle krafvet bestridas
under yrkande att Stockholms stad, hvarest man-
nen bort förvärfva hemortsrätt, skulle åläggas
ersättningsskyldigheten.

[MARG: Anna Maria Andersson
§ 139/05]

2/7 04

{§87}
Agnes Maria Jansson f 19/5 77 Enkan efter i § 30 här ofvan
omnämnde Gotthard
Jansson från Lunda i Nyfors som afled den 2 sistl. Maj be-
gärde understöd för sig och två minderåriga barn, och
beviljades ett belopp af 5 kronor i månaden tillsvidare.

[MARG: Agnes M. Jansson
§ 120]

{§ 88}
Från i § 54 här ofvan senast omnämnde arbe-
taren Albert Ferdinand Kvarnström hade begäran in-
gått om förbindelse för ytterligare 2 à 3 månaders
sanatorievård; och då öfverläkaren vid Hålahult
intygat att Kvarnström af fortsatt vård kunde
vänta förbättring, blef hans begäran bifallen.

[MARG: A. F. Kvarnström
{§ 24/01}]

{§ 89.}
Till i § 35 här ofvan omnämnde J. G. Bergqvist
beviljade Nämnden dels ett kvartals hyra med
25 kronor dels ock 30 kronor såsom hjälp för bad-
resan till Bie.

[MARG: J G. Bergqvist
{§ 122}]

{§ 90.}
Till distriktsledamoten hade anhöriga till enkan
Lindberg från Nyfors N:o 78, som aflidit under Maj
månad, vändt sig med begäran om hjälp till
hennes efterlämnade fyra minderåriga barns
försörjning. Barnen äro Elsa 12 år, Tyra 10 år, Märta
8 år och Knut 6 år; och då deras tre äldre
bröder lofvat att i sin mån bidraga till un-
derhållet beslöt Nämnden bevilja ett bidrag
af 6 kronor i månaden för hvardera af
barnen att utgå från och med 1 nästl. Juni.
Skulle någon jämkning i beloppen vara nöd-
vändig uppdrogs åt distriktsledamoten att
verkställa detta.

[MARG: Enkan Lindbergs barn]

{§ 91}
Af distriktsledamoten utgifna 11 kronor för
skor till enkan Wallins i Nyfors N:o 21 barn god-
kändes till betalning af hundskattemedel.

[MARG: Skodon af hundskatte
medel.]

{§ 92.}
En barnmorskeräkning öfverlämnades till veder-
börande distriktsledamot för granskning.

[MARG: Förlossningskostnad]

2/7 04

{§ 93}
Halfårsunderhållet till socknens utom
fattiggården varande hjon faststäldes att gälla
till samma belopp som under första halfåret
med nedan angifna ändringar:

{Kommunens fattige}

Enkan Agnes Maria Jansson, Lunda (§ 87) pr mån 5:-
Enkan Maria Johansson, Nyfors 47 (§ 22) pr mån 8:-
Hustru Ingeborg Eng. Söderlund Tunafors 19 (§ 50 för Aug. 15:-
Enkan Elin Malmgren Nyfors 69 (§ 51) pr mån 8:-
Arbet Carl Er. Eriksson Nyfors 79 (§ 53) tillf. Juli mån 15:-
Enkan Carol. Math Zetterlund Nyfors 86 (§ 73 tillsv. pr mån 5:-
Enkan Lindbergs 4 barn Nyfors 78 (§ 90) pr mån 24:-

{Wästermarkens fattige}

Johanna Sofia Pettersson, jämte hyra tillsv. pr m. 8:-

{Stockholms stad}

Ernst Hj Flodin Kolsta § 83 pr m 6:-

{Mora socken}

Hustru Emma Kumlin § 85. pr m 8:-

{Rothoffska fonden} L. G. Carlsson Wallin pr år 75:- Stina Lundqvist pr år 50:-

[MARG: Halfårsunderstöd]

{§ 94}
Hjonen förekallades hvarvid E N. Löfdal erhöll
förhöjning i månadspenningen till 1 krona under vil
kor att han skulle hålla sig nykter och O Timell
erhöll kr. 1:50 under sommarmånaderna. Några
klagomål anfördes icke

[MARG: Hjonen förekallas]

{§ 95}
Af C. O. Fredriksson framstäld förnyad begäran
att blifva utskrifven uppskjöts tills dess han visade
sig hafva fått stadig varande arbete

[MARG: C. O. Fredriksson]

{§ 96}
Protokollet justeras nästa sammanträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius./
/C, G, Lindqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 juli 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104833.

Personrelationer