Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 juli 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 juli 1894

Anmärkning

{1894 den 2 Juli 1894 i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson, Thorild,
Starck, Westersson och Eriksson

§76.
Herrar C. A. Thorild och A. J. Westersson
utsågos att Fredagen den 6 dennes kl. 1 eft.m.
justera detta protokoll hos ordföranden

[MARG : {Protokollet}]

§77.
Nämnden delgafs Konungens Befallningshaf-
vandes utslag den 21 sistlidne Juni, hvarige-
nom förordnats att resehandlanden Jonas
Hellmans Larsson skall för innevarande år
uteslutas ur innevarande års mantalslängd för
Fors Socken för att i stället upptagas i samma
årslängd för Näshulta Socken.
Likaledes erhöll nämnden del af KB:s utslag
f. d. hvarigenom förordnats att jernarbetaren
C. F. G. Edman skall för innevarande år
uteslutas ur Brännkyrka Sockens i Stockholms
län mantalslängd och i stället upptagas
i Fors Sockens enahanda längd
Äfven delgafs nämnden KB:s i länet af
ofvanberörda dag resolution, hvarigenom
förklarats att ansökningen derom, att
lokomotivputsaren K. G. Gustafsson skrif
ven vid Kolbäcks Gästgifvaregård, icke
upphållit sig inom Fors Socken under
sådana förhållanden, att han der bort
för innevarande år föras i mantal.

[MARG: {Mantalsskrifningen}]

§78
Inför nämnden företrädde enkan Brita
Carlsson i Eskilstuna, förut boende i
Lundby, och om hvilken §75 här ofvan
handlar, samt begärde hyreshjelp med
20 Kronor; men då inga sådana förhål
landen inträffat, som kunna verka

{1894 den 2 Juli i Sockenstugan}

ändring i nämndens förut fattade beslut
angående denna enka, kunde framställnin
gen ej beviljas, utan hänvisades hon, att
vid behof af understöd, anmäla sig till
inträde vid fattiggården

[MARG: {Brita Carlsson}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt /A. J. Westersson/ /C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 juli 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104832.

Personrelationer