Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 juni 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 juni 1889

Anmärkning

{1889 den 19 Juni}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar S. Persson, H. Persson, Rosell, P. G.
Andersson, J. G. Andersson, A. P. Andersson
och Pettersson hvaremot Herr C. H. Berg-
stedt uteblef utan anmäldt förfall

§51.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestäm
des deras underhåll för nästkommande halfår från
och med den 1 Juli sålunda:

{Inom fattighuset}

36) förestånderskan Carin Törnberg, för månad 5:-
gratifikation för halfår 2:-
1) Brita Sofia Carlsdotter, för månad 4:50
3) Brita Carin Persdotter, för månad 4:50
4) Carin Persdotter, för månad 5:-
8) Lars Petter Ersson, för månad 4:50
14) Maria Christina Lundgren, för månad 4:50
15) Carin Sandberg, för månad 4:50
22) Carin Schöning för månad 4:50
24) Beata Olsdotter Kihlman för månad 5:-
27) Johannes Nilsson för månad (under vintern) 2:
30) Nils Nilssons enka, för månad 4:50
35) Anders Ersson; ordföranden eger lemna efter
bepröfvande
38) Maria Jonsdotter från Spångstugan, för månad 4:50

Dessutom beslöts att till fattighuset skall
anskaffas en bundt väf till linnen åt hjonen;
samt lemnades midsommarkost och mid-
sommarpengar åt 15 hjon i fattighuset och
vid Vegersberg med 3 Kronor 50 öre till hvar-
dera med tillsammans femtiotvå Kronor
50 öre

{1889 den 19 Juni}

{Utom fattighuset}

2) Per Perssons enka i Eskilstuna N:o 98, hyreshj för halfår 5:-
Ved för halfår 5:-
7) Hustru Charlotta Holmström, såsom sjukvårderska
vid Vegersberg, för månad 2:-
10) Carl Oskar Gustafsson vid Frönäs för månad 8:-
Kläder för halfår 10:-
12) Enkan Johanna Berglund, för månad 2:50
13) Sven Svenssons enka från Mesta, för månad 3:-
16) Carolina Norstedt, för qvartal 10:-
18) Carl Erik Gustafsson vid Slätten, för qvartal 45:-
23) C. Erik Hellqvists enka, för månad 5:-
26) Carolina Christina Hallqvist, för månad 3:-
28) Johanna Nyström från Åsby, för månad 4:-
41) Christina Charlotta Björklund för månad 4:-
42) Maria Nyström vid Gröndahl för månad 4:-
53) Emma Carolina Andersson vid Berggölet i Sten
qvista Socken för månad 2:-
57) Arbetskarlen Nils Nilsson, för månad 5:-
64) Statdräng Anders Jansson vid Hagby, för månad 5.
hvarjemte honom beviljades två Kronor
tillfälligt till midsommar, hvilket belopp nu
lemnades till hans hustru

[MARG: {Två Kr utbet}]

65) Enkan Brita Stina Jonsdotter Haglund, för mån 4:50
hvarjemte hon erhöll till tvätt en Krona, som
lemnades till ledamoten Rosell att henne till-
ställas.

[MARG: {En Kr utbet}]

54) Sofia Wilhelmina Bergendahl, för månad 12:
74) Svarfaren P. E. Lundin, för månad 5:
hyreshjelp för qvart 10:-
och erhöll han tillfällig hjelp två Kronor,
som nu utbetaltes

[MARG: {Två Kronor}
utbet]

70) Joh. Aug Gustafsson, per dag 25 öre

[MARG: {Äldre fattiga}
{Väf}
{52:50 Kr utbet}]

{1889 den 19 Juni}

§52.
Mönstrades församlingens fattiga Barn och
bestämdes deras underhåll för årets senare
hälft sålunda:

20) Adolf Ersson hos Carl Larsson vid Myrtorp, för mån 5:-
21) Ernst Olof Engström hos Snickaren Svärd, för mån 6
kläder för halfår 5
33) David Leon. Gillström, för qvartal 24:
34) Erik Albert Gillström för qvartal 24:
37) Anders Wilh Eman. Sjögren för qvartal 24:-
52) Enkan Carin Blomqvist med barn, för månad 3:-
för qvartal 10:-
72) Enkan Christina Gustafsson med 4 barn, för mån 3
hyreshj för qvartal 10
hvarjemte skall åt sonen Erik Linus anskaffas
kläder, skor deri inbegripet
hvad angår Anna Alfrida Persson, som är utackor-
derad hos Jöns Beckman för 7 Kronor i månaden,
så skall utbetalningen af detta belopp bero på
beslut som fattas vid sammanträde före den 1
Juli

[MARG: {Barn}]

§53
Likaledes mönstrades fattiga dels från
Westermarken och dels tillhörande främ-
mande samhällen och bestämdes underhål-
let för årets senare hälft sålunda:

48) Maria Andersson i N:o 44, för månad 6:-
49) Gustaf Olsson Bing för månad 4:-
derjemte skall han erhålla ett par för-
skodda stöflar
44) Johanna Mathilda Larsson, som tillhör
Eskilstuna Stad, för månad 5:

[MARG: {fem Kr utbet}]

{1889 den 19 Juni}

Dessutom lemnades nu henne till midsommar
fem (5) Kronor
75) Gossen Gustaf Adolf Bergman, som tillhör
Stockholms Stad, för månad 5:

[MARG: {Westermarken}
{fem Kr utbet}]

§54.
Nämnden beslöt att Enkan Larssons i Larslund
son Erik Linus skall erhålla kläder, skor deri
inbegripet, hvarjemte nu till enkan Larsson lem-
nades tillfällig hjelp med tre Kronor.

[MARG: {Tre Kr. utbet}]

§55.
Nämnden beslöt att för medicin till Sofia
Jonsdotter vid Lagersberg skall utbetalas ett belopp
af 2 Kr 60 öre.

[MARG: {Medicin}]

§56
Nämnden beslöt att kostnaden för Olof Erssons
från Rosenberg numera aflidna hustru, Anna
Britas lasarettsvård skall utbetalas af Kom-
munens Kassa.

[MARG: {Lasarettsvård}]

§57.
Nämnden beslöt att till Axel Lönnqvist, som
enligt §37 här ofvan, undergår badkur vid
Hellby skall anskaffas kläder, hvarför kost-
naden bestrides af hundskattemedlen.

[MARG: {Axel Lönnqvist}]

§58
I en till nämnden ingifven skrift hade Per
August Gustafsson anhållit att vid Sommar-
viken få hålla till salu för afhemtning öl
och maltdrycker samt dervid åberopat 11 §
af Kongl. Förordningen angående försäljningen
af maltdrycker m. m. den 24 Oktober 1885;
men då åberopade lagrum icke innehåller någon
föreskrift om försäljning af maltdrycker an

{1889 den 19 Juni}

såg nämnden att framställningen icke må till
någon dess åtgärd föranleda

[MARG: {försäljning af öl}
{Per Aug Gustafsson}]

§59.
Enligt erhållna underrättelser skull arf till-
fallit arfvingar efter en i Amerika afliden per-
son vid namn Djurling, som förmodades vara
broder till inom Fors Socken förut bosatte
numera aflidna Hofslagaren Erik Gustaf Djur-
ling: hvilken åter med enkan Gillström hade
oäkta sönerna Carl David och Erik Albert
Gillström, för hvilka barn fattigvårds Styrelsen
är målsman. Nämnden beslöt att stämma skulle
utlysas för att besluta om lämplig juridiskt bil-
dad person skall vidtalas för utröna om ofvan-
nämnda båda barn kunna vara berättigade att
erhålla del af ofvanberörda arf

[MARG: {Arfsmedel}]

§60
Nämnden delgafs Landshöfdinge Embetets utslag
den 21 sistlidne Maj hvarigenom Frustuna
Socken blifvit ålagd ersätta det belopp af tio
Kronor, som sistlidet år tilldelades förra
Sömmerskan Adéle Maria Constans Lundgren;
och beslöts att utslaget skall delgifvas Frustuna
Sockens fattigvårdsStyrelse och derefter bland
Kommunens handlingar förvaras

[MARG: {Constans Lundgren}]

§61.
Nämnden delgafs Byggnads Nämndens i
Eskilstuna föreläggande att vid vite af tio Kro
nor låta före den 1:a nästkommande Sep-
tember låta måla planket kring fattig-
huset med "ljus och prydlig färg": och upp-
drogs åt ordföranden att jemte Herr J. E

{1889 den 19 Juni}

Olsson i Skiftinge som af Kloster Sockens Kommu-
nal Nämnd erhållit liknande uppdrag, Gå i för-
fattning om verkställigheten häraf.

[MARG: {Planket vid fattig}
{huset.}]

§62
På sätt §§25 och 44 här ofvan närmare angifva
hade Landshöfdinge Embetetet ålagt Fors Socken
att ersätta kostnaden för fattigvård till enkan Christina
Maria Sundqvist hvarefter ordföranden begärt hennes
hemsändande till Vegersberg. Från fattigvårds-
Styrelsen i Eskilstuna hade nu kommit
underrättelse att enkan Sundqvist lärer vistas
i Stockholm, hvadan hemsändandet icke kun-
nat ega rum.

[MARG: {enkan Sundqvist}]

§63.
Sedan anmälan blifvit gjord, att minderåriga
barn bettla, beslöt nämnden att fattigvårds
Styrelsens ledamöter skola hvar inom sitt
distrikt vara tillsyningsmän enligt 39 §1 i
fattigvårdsförordningen för att anhålla bettla
re och i öfvrigt med befogenhet att förfara
i enlighet med förordningen om fattigvården
som förordningen om försvarslöse och till all-
mänt arbete förfallne personer.

[MARG: {Tillsyningsmän}]

§64.
Af vederbörande distriktsledamot anmäl-
des, att egaren till Äppelviken icke stält
sig till efterrättelse nämndens föreläggande i
§21 i protokollet här ofvan; i anledning
häraf beslöt nämnden att enkefru M.
Westerberg skall anmälas till åtal till
utgifvande af förelagda vitet tjugo Kro-
nor.

[MARG: {Begäran om åtal}
se § 68]

{1889 den 19 Juni}

§65.
Uppå anmälan att vid Tuna Kyrkoherde-
boställe vid afträdet invid ladugårdsräckan
latrinen kring flutit i en stor pöl, från
hvilken sprides en förpestande stank till
fara för allmänna helsotillståndet beslöt
nämnden ålägga innehafvaren af nämnda
boställe Herr Kontraktsprosten och Kyrko
herden A Sjöholm dels att inom åtta dagar
efter af detta beslut erhållen del hafva låtit
bortföra den derstädes nu varande latrinen,
dels att inom fjorton dagar från delgifnings
dagen hafva låtit anskaffa täta kärl för
latrinens uppsamlande, hvilka kärl skola
placeras på fast botten dels att under den
varmare årstiden låta flitigt kalka afträdena, dels
ock att låta behörigen tömma latrinkärlen
innan desamma blifva öfverfylda, vid vite
för underlåtenhet att fullgöra någon af nu
gifna föreskrifter af tjugo Kronor.

[MARG: {Sundhet vid}
{Tuna boställe}]

§66
Beslöts att låta i stadens tidningar införa
annons med uppmaning till vederbörande
gårdsegare att under den varma årstiden
noga iakttaga ordning och renlighet vid
och omkring bostäderna samt undvika
allt, som befordrar spridandet af stank
eller kunna blifva af fara för allmänna
helsotillståndet

[MARG: {Annons om}
{Sundhet}]

§67.
Beslöts att detta protokoll skall juste-
ras Onsdagen den 26 dennes af Herrar

{1889 den 19 Juni}

S. Persson och C. A. Rosell

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt som ofvan
/S. Persson/
/C, A, Rosell/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 juni 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104815.

Personrelationer