Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 juli 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 juli 1890

Anmärkning

{1890 den 19 juli
i Sockenstugan}

Närvarande Undertecknad ordförande
samt Herrar Jonsson,Korell,Thorild,
S.Persson,H.Persson och P.G.Andersson

§86.
Protokollet för nästföregående sammanträde
upplästes och godkändes.

§87.
Hemmansegaren Pettersson i Wallby,Gillberga S:n
företrädde och erbjöd inköpa ett parti ved
om cirka 200 famnar; och utsåg nämnden
bland sina ledamöter H.Persson och P.G. Andersson
att härom underhandla samt om priset kan
nedbringas till 6,50 per famn inköpa 50 famnar
och om detsamma kan nedbringas till 6 Kronor
per famn inköpa hela partiet;för öfrigt på
de vilkor,som de nu utsedda ledamöterna
kunna finna skäligt betinga.

[MARG:{Upph.af ved}]

§88.
Arbetaren Erik Östlund vid Jernverkstaden företrädde och
anförde att legat sjuk i 13 veckor och blifvit
föreskrifven begagna badkur,men att han der-
till saknade medel,hvarför han anhöll om
hjälp af fattigvårdsStyrelsen;på grund häraf
och hvad vederbörande distriktsledamot anför-
de beslöt nämnden bevilja honom hjelp till
genomgående af badkur, dels 20 Kronor för sjefva
bakkuren dels ock 25 Kronor till underhåll;
och blifvo nu 15 Kronor till honom lemnade

[MARG:{Badkur
15 Kr.utbetalde}]

§89.
Ordföranden anmälde,att ehuru beslu-
tadt blifvit,att enkan Bergendahl skulle
förflyttas till fattiggården Tacktorp,sådant

{1890 den 19 juli}

dock icke kunnat ega rum,emedan hon visat
motvilja dervid samt vildsinthet,hvadan
befaras kunde,att hennes vansinne skulle kom-
ma till nytt utbrott;i anledning häraf beslöt
nämnden att hon tills vidare skulle få vara
utackorderadt till samma pris som förut eller
12 Kronor i månaden.

[MARG:{Enkan Bergendal}]

§90.
föredrogs en från lasarettssysslomannen ankom-
men skrifvelse med begäran om ansvarssedel å
lasarettet för gossen Richard Jansson,som är
fosterson till numera aflidne arbetaren C.W.
Jansson vid Tunafors;men som nämnden
inhemtat,att berörde gosse är oäkta son till
en piga i Eskilstuna Stad,skulle sådan
ansvarssedel ej utfärdas

[MARG:{Lasarettsafgift
Richard Jansson}]

§91.
Ordföranden i Ärila Kommunal-nämnd
Herr Hofjägmästaren Bahnstedt hade gjort
förfrågan,huruvida vid Tacktorp kunde
få inackorderas en döfstum mansperson,
som dessutom någon tid vårdats å hospi-
tal;och beslöt nämnden att härpå ingå,
om Ärila Kommun är villig betala en
afgift af 200 Kronor per år,samt att personen
ifråga är af beskaffenhet att kunna vår-
das jemte de öfriga hjonen.

[MARG:{Inacordering
vid Tacktorp}]

§92
Ordföranden i Nora Stads fattigvårdsSty-
relse hade i åtskilliga skrifelser gjort
hemställan,att Smedslärlingen Anders
Gustaf Andersson skulle tills vidare få
qvarstanna i Nora för att vårda sin

{1890 den 19 juli}

sjuke,ålderstigne fader;och beslöt nämn-
den härtill lemna bifall,om Nora Stads
fattigvårdsstyrelse vill förbinda Sig,att kost-
naden för Anderssons vård icke under några
förhållanden må öfverstiga 75 Kronor per
år, hvarom skrifvelse skall till Nora fattig-
vårdsStyrelse aflåtas.

[MARG:{A.G.Andersson
i Nora}]

§93.
Styrelsen för Eskilstuna nya Bryggeri Ak-
tiebolag,som förhyrt Socknens fattig-
hus i Eskilstuna Stad,intill den 1
Oktober nästkommande år samt
under vilkor,bland annat,att,om uppsäg-
ning icke å någondera sidan inom behörig
tid eger rum, Kontraktet anses prolongeradtt
på ytterligare ett år från nämna dag,hade nu tillika gjort
framställning derom,att,i händelse bolaget
kan med byggmästaren Kajerdt,som förhyrer
själfva tomten,träffa aftal om plats för
isupplag,nämnden ville medgifva att
denna plats får disponeras på helt år
från den 1 Oktober,oberoende af det med bygg-
mästaren Kajerdt upprättade Kontrakt;och
beslöt nämnden härtill gifva sitt bifall.

[MARG:{fattighustomten}]

§94.
I protokollet skulle upptagas,att vid näst-
föregående Sammanträde ordningsregler för
Tacktorps fattigvård äfvensom reglemente för
densamma blefvo af nämnden godkända
och antagna;skolande det senare vid
blifvande sammanträde med Kommunens
vid Kommunalstämma röstberättigade för
Stadfästelse föredragas.

[MARG:{Reglemente}]

{1890 den 19 juli}

§95.
Beslöts att till flickan Hilda Sjöstedt
vid Johanneberg, hvilken enligt läkarebe-
tyg befinns oförmögen att genom arbete
förvärfva lifvets nödtorft, skall lemnas
ett understöd af fem Kronor som återsö-
kas af Eskilstuna Stad,der Hilda Sjöstedt
anses ega sin hemortsrätt.

[MARG:{Hilda Sjöstedt
fr.Eskilstuna}]

§96.
Ett till Enkan Johanna Berglund den 1 juli
lemnadt understödsbelopp af fem Kronor
beslöt nämnden skola utgå af Kommunens
Kassa.

[MARG:{Johanna Berglund}]

§97.
Beslöts att enkan Charlotta Olsdotter Pers-
son,som under juli månad utkommit från
Nyköpings hospital,skall tills vidare ut-
ackorderas för 4 Kronor i månaden hos sin dotter,gift med fabriks-
arbetaren Andersson vid Grindstugan N:o 7.

[MARG:{Charlotta Persson
fr.Svartkällan}]

§98.
I och för förklarings afgifvande föredrogos
Torpa Sockens till Kungl. Kammar Rätten
stälda besvär,öfver Läns Styrelsens utslag i
fråga om återbekommande af understöd
som lemnats till Pigan Maria Lovisa
Larssons tvänne minderåriga barn;och
beslöt nämnden gifva ordföranden i upp-
drag att i afgifvande förklaring bestrida
bifall till de i besvären framstälda
yrkanden.

[MARG:{Maria L:a Larsson
fr.Torpa S:n}]

§99.
Rörande Erik Albert Gillström och
Wilhelm Emanuel Sjögren beslöt nämnden

{1890 den 19 juli}

att de skola tills vidare få qvarblifva,der
de nu äro inackorderade,mot ett belopp
af fem(5)Kronor i månaden för dem hvar-
dera.

[MARG:{E.A.Gillström
& W.E.Sjögren}]

§100.
Till tillsynsmän vid Tacktorp intill
innevarande års utgång utsåg nämnden
bland sina ledamöter vice ordföranden Herr
S.Persson å Lagersberg och P.G.Andersson i
Kolsta.

[MARG:{Tillsyningsmän
vid Tacktorp}]

§101.
Beslöts att Herr G.Rydströms räkning å
diverse väf mm skall betalas af hund-
skattemedlen.
Uppå anmälan att inom Kommunen finns
flera obeskattade hundar erhöll fjärdingsman-
nen C.A.Thorild i uppdrag att med lämp-
ligt biträde undersöka förhållandet och derom
göra anmälan;skolande kostnaden härför
utgå af Kommunens Kassa.

[MARG:{Hundskattemedel}]

§102.
Beslöts att nästa sammanträde skall hållas
vid Tacktorp samt detta protokoll då
justeras.

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan
/A.Svedin/

justerad d.23 augusti 1890
/H.Persson/
/Joseph. Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 juli 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104814.

Personrelationer