Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 januari 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 januari 1901

Anmärkning

{Protokoll,} hållna vid sammanträden med
Fors kommunalnämnd å nedanstående tider och ställen år 1901.

{I Sockenstugan den 19 Januari 1901.

Närvarande:

af Nämndens förutvarande le-
damöter: Herrar Hyltén-Cavallius,
Jonsson,
Lindhé,
Lindqvist,
Persson,
Starck,
Thorild och
Widlund
samt nyvalda: O Andersson,
G. Larsson och
E. Laurén.

{§1.}
För tillsyn öfver fattigvården i
den olika delarne af kommunen
beslöts att följande distriktsindelning
skulle gälla för åren 1901 och 1902, med
vederbörande nämndsledamot såsom
tillsyningsman:

{1:a distriktet: Disponenten Joseph Jonsson:}

Skogstorp, Rosenholms qvarn, Ro-
senbergs qvarn, såg och tegel-
bruk, Kälby med tillhörande
lägenheter samt Skjulsta fa-
brik och gård.

{2:a distriktet. Arrendatorn O. Andersson:}

Viby, Berga, Mesta, Lagersberg,
Löppinge, Fröslunda och Stenby

{3:e distriktet: Löjtnanten H. Lindhé.}

Hagby med underlydande, Åsby
med underlydande samt Hattran och
Frönäs.

{4:e distriktet: Faktoriskrifvaren E. Laurén}

Flackersta, Lundby, Svallinge, Flacksta

{I Sockenstugan den 19 Januari 1901.}

och Kolsta.

{5:e distriktet: Majoren C Hyltén-Cavallius:}

Gredby samt Carl Gustafs stad.

{6:e distriktet: Gårdsegaren J. E. Widlund:}

Alla lägenheter norr om Som-
marrogatan i Nyfors utom
Norra Fridhem.

{7:e distriktet: Slagtaren G. Larsson:}

Norra Fridhem samt alla lägen-
heter från Sommarrogatan
till Grindstugan N:o 69

{8:e och 9:e distrikten: Handlanden C. A. Thorild}
{och Gårdsegaren C. A. Lindqvist gemensamt:}

Drakenskjöldska åkern och Forsboms
vretarne jemte Westermarken
till N:o 10.

{10:e distriktet: Bokhållaren S. Starck:}

Alla lägenheter å Jernbolagets
mark, Fors, Stålfors, Eriksdal,
Tuna och Hof samt Westermarken från o. m.
N:o 10.

[MARG: Distriktsindelning]

{§2}
Åt undertecknad ordförande samt
Herrar Thorild och Larsson uppdrogs att
tillsammans med tillkallad byggmästare
upprätta och till Nämnden inkomma
med fullständigt kostnadsförslag öfver
den beslutna brygghusbyggnaden vid fattig-
gården.

[MARG: Tacktorps brygghus-
byggnad.]

[MARG: § 24/01]

{§3.}
För Nämnden företrädde enkan Sofia
Persdotter, född 1833 och boende hos sin måg
faktoriarbetaren G. F. Tillström i Gredby, och an-
höll om understöd enär hon vore sjuklig samt
mågen, som sjelf hade 5 små barn, ej ensam
mäktade försörja henne. Sedan upplyst blifvit
att Persdotter hade en son Gustaf Pettersson,

{I Sockenstugan den 19. Januari 1901.}

bosatt i Stockholmstrakten och hvars för-
sörjningsförmåga Herr Lindhé åtog sig efter-
höra, beviljades Sofia Persdotter ett underhåll
af fyra kronor i månaden att utgå {tillsvidare}
från 1 nästk Februari.

[MARG: Sofia Persdotter
Gredby; 4 :- i mån.]

[MARG: §92/01]

{§4.}
Föredrogs och lades till handlingarne Konungens Befallningshafvandes
i Södermanlands län utslag af den 7 dennes
med åläggande för Fors socken att ersätta
Klosters socken för i § 195 af sistlidets års
protokoll omnämnde Frans Linus Hellbergs
vård å Klosters fattiggård med 75 öre om
dagen från och med den 11 sistl December.
Hellberg är numera afhemtad till Tacktorp.

[MARG: Frans Linus Hellberg
utslag.]

{§5.}
Föredrogs och lades till handlingarna Konun-
gens Befallningshafvandes i Södermanlands län
utslag den 31 Dec 1899, med åläggande för Fors
socken att ersätta Helsingborgs stad med 25
kronor för i § 167 af sistlidet års protokoll om-
nämnde Adolf Alexander Hammarstrands
begrafning; och skulle beloppet betalas samt
förfrågan framställas till Hammarstrands fader
om han vore villig ikläda sig kostnaden.

[MARG: A. A. Hammarstrand
utslag]

{§6.}
Föredrogs Konungens Befallningshafvan-
des i Södermanlands län utslag den 31 näst-
lidne Maj med åläggande för Gillberga socken
att ersätta Fors socken för i § 2 af sistlidet
års protokoll omnämnda enkan Anna
Jonsdotter tilldelad fattigvård 18 kronor
jemte hvad öfvrigt komme henne att tilldelas;
och lades utslaget till handlingarne.

[MARG: Anna Jonsdotter
fr. Gillberga, utslag.]

[MARG: Räkning lämnad
23/2]

{§7.}
Föredrogs och lades till handlingarne
Konungens Befallningshafvandes i Söderman-
lans län utslag den 12 nästlidne December med
åläggande för Gillberga socken att ersätta

{I Sockenstugan den 19 Januari 1901.}

Fors socken för i § 168 af sistlidet års proto-
koll omnämnda enkan Maria Charlotta
Jonassons och hennes tre barns vård
vid Tacktorp med 75 öre om da-
gen för dem hvardera från och med den
12 November 1900. Enkan och barnen hade
den 5 December 1900 af Gillberga socken
afhemtats från fattiggården.

[MARG: Maria Charlotta Jonasson
utslag. fr. Gillberga]

[MARG: Räkning 23/2]

{§8}
Föredrogs och lades till handlingarna
Öfverståthållareembetets utslag af den 11 De-
cember 1900 med åläggande för Stockholms
stad att återgälda Fors socken 15 kronor,
Utgörande begrafningskostnader för i § 103
af 1900 års protokoll omnämnda trädgårdsmä-
staren E. G. Johansson, jemte hvad socknen
vidare kan till hans enka hafva utgifvit.

[MARG: Mina Amalia Johansson
fr. Stockholm utslag]

[MARG: Räkning 23/2]

{§9}
Föredrogs och lades till handlingarna
Öfverståthållareembetets utslag den 8 Decem-
ber 1900 med åläggande för f. faktoriarbetaren
Carl August Jonsson att ersätta Fors socken
med 25 öre om dagen för sin i § 117 af för-
lidet års protokoll omnämnde son John
Augusts vård å fattiggården från och med
den 25 sistl Augusti.

[MARG: Carl Aug Jonsson fr. Sthlm
utslag]

[MARG: § 111/01]

[MARG: Räkning 11/3]

{§10}
Föredrogs och lades till handlingarne Kongl.
Kammarrättens utslag den 12 sistl November
med ogillande af Eskilstuna fattigvårdsstyrelses
ansökan om ersättning af Fors socken
med 17 kronor i månaden för i § 91 af 1898 års
protokoll omnämnde soldaten A. G. Andersson
Palms barn.

[MARG: Palm barn. utslag
E:a ansökan ogillas.]

{§11}
Föredrogs och lades till handlingarna K. B:des i Öster-
götlands län utslag den 15 sistlidne December

{I Sockenstugan den 19 Januari 1901}

med åläggande för Norrköpings stad att ersätta
Fors socken såväl redan utgifvet understöd Tio
kronor till i §§ 148 & 158 af sistlidet års protokoll
omnämnda hustru Maria Adamsson, som och för
hennes och tre barns skjuts till fattiggården med
Fyra kronor och deras vård derstädes från och med
den 4 sistl Oktober med 75 öre om dagen för
dem hvardera.

[MARG: Maria Adamsson
från Norrköping utslag]

[MARG: Räkning 19/4]

{§12}
Föredrogs Westerås fattigvårdsstyrelses an-
sökan om ersättning för kakelugnsmakaren
Nils Persson Roslund tilldelat underhåll; men
skulle krafvet bestridas emedan Roslund al-
drig varit bosatt eller haft arbete i Fors.

[MARG: Nils Persson Roslund]

{§13.}
Såsom tillsyningsman vid Tacktorp
under en tid af två år efter Herr O. Eriks-
son utsågs enhälligt Herr J. Jonsson; un-
dertecknad ordförande qvarstår i samma
befattning till innevarande års slut.

[MARG: Tillsyningsman vid
Tacktorp]

{§14}
Jemlikt §56 i Kongl. Förordningen om
kommunalstyrelse på landet utsåg Nämn-
den undertecknad ordförande att un-
der året vara dess kassaförvaltare
samt uppbära hundskatten, prestlönen
och kommunalutskylderna. Till kontrollant
vid kommunaluppbörden utsågs samtidigt
Herr C. S. Starck.

[MARG: Kassaförvaltare
o kontrollant vid
uppbörden.]

{§15.}
På derom framstäldt förslag beslöts att
Nämndens ordinarie sammanträden skola hållas
sista helgfria lördagen i hvarje månad
kl. 1 e. m, med början nästa månad.

[Sammanträden.]

{§16}
Af gossen Sven Anderssons husbonde framstäld
begäran om stöflar till gossen afslogs

[MARG: Afslag å beg. om skodon
t. Sven Andersson]

{I Sockenstugan den 19 Januari 1901.}

{§17}
Väckt fråga huru den Nämnden enl. Lagen af
den 17 Oktober 1900 angående minderåriges
och qvinnors användande i industrielt yrke tillkommande kon-
troll skulle utöfvas bordlades tills vidare.

[MARG: Minderåriges användande
i fabriker]

{§18.}
Med anledning af Epidemiska sjuk-
husets otillräcklighet under svårare farsoter
uppdrogs åt Herrar Hyltén-Cavallius och
Thorild att jemte läkaren D:r R von Post
upprätta och till Nämnden inkomma
med möjligast fullständiga förslag till
tillbyggnad af sjukhuset.

[MARG: Epidemiska sjukhusets
tillbyggnad.]

{§19.}
Såsom bevis på Nämndens erkänsla för
det myckna arbete sköterskan vid Epidemiska
sjukhuset Fru Louise Lindberg haft under
föregående år tilldelades hon en gratifi-
kation af Tjugufem kronor.

[MARG: Gratifikation till
sjuksköterskan]

{§20}
Åt Tillsyningsmännen uppdrogs att i
samråd med läkaren inköpa lämpligt an-
tal spottkoppar till fattiggården.

[MARG: Spottkoppar t. Tacktorp]

{§21}
För fabriksarbeterskan Elin Anderssons vård
å lasarettet hade ansvarsförbindelse utfärdats
och beslöt Nämnden, med gillande häraf, att
kostnaden för hennes vård skulle bestridas af
lasarettsfondens medel.

[MARG: Elin Andersson
lasarettsvård]

{§22}
Med anledning af den i § 193 af fjolårets protokoll
omnämda lista å klädesbehöfvande barn beslöts
att distriktsledamöterna efter bästa förstånd skulle
till behöfvande få anskaffa kläder och skodon.

[MARG: Skodon af hund-
skattemedel]

{§23}
Protokollet justeras nästa sammanträde

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius./
/Sig; Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 januari 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 juli 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104813.

Personrelationer