Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal nämndens
i Fors Socken sammanträde i Sockentugan
den 19 December 1877.

Närvarande: Ordföranden Herr G.A. Svedin.
vice Ordföranden Herr P.G. Andersson
samt Herr A.G. Andersson i Kohlsta
Herr A.F. Eriksson i Flacksta
Herr G. Haglund i Lundby
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr P.G. Pettersson i Gredby.

Förfall, som af nämnden godkändes, anmäldes af Herrar L.F.
Ståhlberg och J.E. Andersson.

{§1.}
Företogs auktion för upphandling af 15 famnar barr-
ved för socknens fattighus, hvarvid lägsta anbudet gjordes
af Gust. Larsson i Hagtorp för ett pris af 13 Kronor 50 öre per
famn; men innan detta anbud blifvit af nämnden pröf-
vadt och antaget erbjöd sig Fjerdingsmannen And. Fred.
Eriksson i Flacksta att leverera det erfoderliga partiet
ved femton famnar, till ett pris af Tretton (13) Kronor
25 öre per famn; och blef detta anbud af nämnden
antaget.

{§2}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes under-
hållet till dem för nästkommande halfår sålunda:

A) {Inom Fattighuset.}

1:o Förestånderskan Catharina Persdotter, hvarje månad 3:50 Kr.
gratifikation för halfår 2:- Kr.
samt dessutom ett par kängor

2:o Brita Sofia Carlsdotter, för månad 3:-

3:o Enkan Maja Lisa Nord, för månad 3:-

4 f.d. Pigan Catharina Persdotter, för månad 3:-

5 Lars Larssons enka Brita Catharina för månad 3:-

6 f.d. Hemmansbrukaren Fredr. Schefting, för månad 3:-

7 Enkan Maja Brita Jäderfors för månad 3:-

8 Lars Larsson fr. Sofielund, för månad 3:-

9 Samme mans hustru för månad 3:-

10 Anna Brita Flodin (såsom sjuk) för månad 4:-

23. Christina Andersdotter Thalén, för månad 3:-
dessutom beslöts att för fattighusets räkning inköpa 40 fot
väf till lakan

{B.) Utom Fattighuset.}

12 Lars Petter Ersson i Lilla Lugnet, för månad 1:50
[MARG: 2]

14 Lars Anderssons Enka från Brunnsbacken, för månad 1:-
hyreshjelp för halfår 6:-

15 Per Perssons Enka Maja, Lisa, hyreshjelp för halfår 5:-
Till ved 6:-

17 Sven Svenssons från Mesta enka, för månad 3:-
hyreshjelp för halfår 5:-

18 Pig Maria Ahlström fr. Lagersberg, för månad 2:-

2/1877 C.O. Hellqvist från Tallstugan, för månad 5:-

3/1877 Per Olsson från Lilla Myrtorp, för månad 2:-
[MARG: 3]
[MARG: Enkan Johanna Berglund 2:50
5
Joh Fr. Eriksson 1:50]

{§3.}
Mönstrades församlingens fattiga barn och bestämdes under-
hållet för dem under nästkommande års första hälft så-
lunda:

26 Förrymda Smeden G.R. Holmströms döttrar Lotta och Thilda hos modren
i Lilla Lugnet, för månad 4:-
[MARG: 5]

27 Torp. Nils Perssons från Svartkällan dotter Anna Charlotta
hos modren, för månad 1:50.

28 Enkan Brita Sjöqvists från Berga 4 barn hos modren, för månad 5:-

29 Drängen Per Erik Perssons från Mesta dotter Thilda Catharina
hos Lundström vid Wipptorp, för månad 5:-

30 Samme mans dotter Augusta hos Carlsson v. Hvilsta Grindstuga, för månad 5:-

31 Pigan Anna Gustafa Gustafsdotters son Johan Au-
gust, hos Soldat Flack, för månad (Gillberga S:n lika) 3:331/3.

32 f.d. Soldat Gustaf Bolivars dotterson hos mormodren
vid Skölby, för månad 4:-
samt till skodon 3:-

33 Ogifta Albertina Perssons son Carl Wilhelm hos enkan
Brita Karlsdotter vid Klastorp under Ribbingelund 5:-
samt till kläder 5:-

34 Aflidna Christina Catharina Carlsdotters son Johan
Adolf hos hustru Norman vid Asplund, för mån. 8:-
hvarjemte ordföranden eger lemna erforderligt till linne
m.m.
[MARG: 12]

35 Samme persons dotter Anna Concordia hos mormodren
Carl Olssons enka vid Gärtre i Kloster Socken, f. mån 5:-

36 Samme persons dotter Emma Carolina hos gjutaren Sand-
berg vid Klosterström, för månad 5:-
[MARG: skolan 5]

37 Faktoriarbetaren, Borgmans enkas dotter Catharina
Wilhelmina hos mormodren E. Nilssons enka vid
Skölby, för månad 3:-

38 Aflidne Skolläraren S.W. Österbergs 3 barn, hos mo-
dren, för månad 6:-
Till Kläder 10:
Till Ved 6:-

40 Gustaf Perssons i Hof mindre vetande son Carl Oskar
hos Moberg vid Frönäs, för månad 8:-
samt till Kläder 10:-

41 Samme mans son Gustaf Wilhelm hos C.A. Pettersson vid
Anderslunda i Malma S:n för månad 5:-

42 Samme mans dotter Wilhelmina Sofia hos Anders Anders-
son vid Solskenet, Lijsta Socken, för månad 5:-

43 Förrymde Statdrängen Gustaf Anderssons från Hagby
dotter Elina Josefina hos Skomakaren Löf-
gren vid Lundby, för månad 6:-
Till kläder 5:-

44 Samme persons Maria Johanna, hos enkan Forsslund vid
Hagby, för månad
6:-
hvarje [oläsligt] den af ordföranden vidtagna åtgärd att för dessa
båda barn höja underhållet för December månad samt
tilldelanästförutnämnda 10 Kronor till kläder af nämn-
den godkändes

45 Samme persons son Carl Evald hos Carl Olsson
vid Löflund, för månad 5:-

46 F.d. Statdrängen Olof Anderssons från Mesta 4 barn
hos modren, för månad 5:-

48 Aflidne arbetskarlen Hultgrens enka Clara Christina
Lundholms 2 barn, hos modren, för månad 5:-

4/1877 Enkan Dorothea Petterssons från Ståhlfors 3 barn
hos modren, för månad 5:-
Till ved 5:-

49 Enkan Carolina Norstedts 2 lytte barn, hos modren
hyreshjelp för qvartal 10:-

11/1877 Statdrängen Anders Perssons vid Åsby dotter
dotter, Sofia Albertina, hos Anders Persson, för
månad 2:-

{§4}
Upplästes Styresmannens vid Gevärsfaktoriet skrifvelse
den 29 sistlidne Oktober med underrättelse att Kongl.
ArméFörvaltningens ArtilleriDepartement medgifvit,
att enkorna Catharina Westerlund, Maria Christina Lundgren och
Catharina Sandberg få tillsvidare qvarbo i den af dem vid
Gevärsfaktori bebodda lägenhet emot det att fattigvårds Sty-
relsen förbinder att derför årligen erlägga ett hyresbelopp
af Femtio (50) Kronor, som qvartalsvis i förskott erlägges;
och beslöt Kommunal Nämnden att antaga dessa vilkor samt
Sålunda, så länge dessa tre enkor eller någon af dem qvar-
bor vid gevärdfaktoriet erlägga den sålunda öfverenskom-
na hyresafgiften.

{§5.}
Nämnden beslöt att den af Soldaten Frisk fordrade ersättning
för vård under 42 dagars tid af sjuka enkan efter Per Jonsson
från Ärna skulle till honom utbetalas med Tio (10) Kronor 50 öre,
hvilket belopp, alldenstund ifrågavarande enka icke efter-
lemnade några tillgångar, samt detsamma ej heller kunde
af annan utsökas, skulle utgå af Kommunens medel.

{§6.}
Nämnden beslöt att till hvardera af de i fattighuset intagna
hjon skulle såsom julkost bestås 20 skålpund bröd, 10 skålpund Kött och
1,50 Kronor, hvarförutan till de utom fattighuset varande
understödstagare skulle utdelas tillsammans 60 skålpund bröd
och 50 skålpund Kött, hvilket allt skulle uppköpas och utdelas
af A.F. Eriksson i Flacksta och A.G. Andersson i
Kohlsta, hvilka härför erhålla hvardera 1 Krona

{§7.}
Beslöts att detta protokoll skulle justeras före Kommu-
nalstämman den 29 dennes af Herr P.G. Andersson i Kohlsta
och A.F. Eriksson i Flacksta.

/A. Svedin./

Uppläst och godkändt den 29 December 1877.

/A,F, Ericsson/
/P,G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104812.

Personrelationer