Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kom-
munal Nämnden i Fors socken
den 19 December 1873.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A K:son Leijonhufvud
Herr L. F. Ståhlberg
Herr C. J. Lundberg
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr Gust. Andersson i Kohlsta
Herr A. F. Friksson i Flacksta
Herr P. G. Haglund i Lundby

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
för dem understöden för ett halft år, från den
1 Januari till 1 Juli 1874, på följande sätt:

(1:o {inom fattighuset:}

N:o 1 Förestånderskan Catharina Persd:r erhåller i månaden
i ett för allt - Rd [riksdaler] 3,40.
2. Ofärdiga Brita Sofia Persdotter - Rd 2,90.
3. Enkan Brita Ersdotter- Rd 2,90.
4. Anna Brita Soldin - Rd 2,90.
[MARG:Död den 25 December 1873]
5. Maria Ersdotter - Rd 2,90.
{samt extra anslag 3 rd på en gång }
6. Maja Lisa Nord från Hörnhammar- Rd 2,90.
7. f.d Pigan Catharina Persd:r från Båtmansbacken - Rd 2,90.
8. Lars Larssons Enka Catharina från Båtmansbacken- Rd 2,90.
9. f.d hemmansegaren Schefting- Rd 2,90.
10. f.d.Drängen Lars Larsson från Flacksta- Rd 2,90.
11. Enkan Jäderfors - Rd 2,90.
12. Lars Larssons hustru från Sofielund - Rd 2,90.

Fattighushjonet Schefting erhåller dessutom
för renhållning af gata och rensten utanför fattig-
huset 2 rd 50 öre för halfår med 1 rd 25 öre i qvar-
talet
Sköterskan erhåller anslag till ett par kängor.

{2:o {Utom fattighuset:} { i månaden }

N:o 1. Anna Brita Flodin från Lustigstugan - 2,90.
2. Arbetskarlen Lars Larsson i Lugnet - 1,40.
3. Jonas Anderssons Enka i Flackersta - 2,40.
{och hyreshjelp på halfår 5 rd }
4. Lars Larsson Från Sofielund - 1,50.
5. Sågaren Sjöquists Enka vid Tacktorp- 1,25.
6. Afvikne Arbetarkarlen O.W. Renvalls hustru - 1,50.
7. Statdrängen Erik Erikssons Enka Maja
Nyström hos mågen Skräddaren J.O
Olsson i Tumbo S:n.
{hyreshjelp på halfår 6 rd}
8. Afl. Lars Anderssons i Brunnsbacken Enka
{hyreshjelp på halfår 6 rd samt till ved 3 rd.}
9. Afl. Per Olssons Enka:
{hyreshjelp på halfår 5 rd.}
10. Skomakaren P. A. Malmsten i Stengryt
på Åsby egor, med hustru, i ett för allt, i mån. 3:-
11. Smeden Holmström d.ä. Enka - 2.-
12. För sängliggande Jonas Jonssons i Berga
skötsel till Enkan Sjöquist, i månaden - 5:-
13. Maria Elisabeth Olsson:
{hyreshjelp på halfår 5 rd.}
14.Förrymde Holmströms hustru:
{hyreshjelp på halfår 10 rd.}
15. Fästningsfången Olssons hustru, i månaden 1:-

§.2
Mönstrades församlingens fattiga barn, och be-
bestämdes understöd till dem för sex månader
från 1 Januari till 1 Juli 1874; och skulle dessa
barn i hvarje månad erhålla:

N:o 1 Förrymde Holmströms 2 barn, hos modren - 3 rd
2. Afl. Arbetarkarlen Per Perssons på Wester-
marken son { Frans,} hos modren,- 2,50
3. Torpare Nils Perssons i Svartkällan 3 barn,
hos modren - 4,50.
4. Enkan Sjöquists 2 barn, hos modren vid Berga 2-
5. Afl. Drängen Erssons vid Mesta dotter {Mathilda
Catharina} hos Mjölnaren Lundström vid Wipp-
torp, Klosters socken,- 5.-
6. Densammes dotter {Augusta} hos Skomakaren A.
Carlsson vid Hvilsta grindstuga - 5.-
7. f.d. Pigan Sofia Persdotters på Kohlsta
egor son {Carl Erik,} hos modren - 2.-
8. Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son {Johan
August} hos Sold, Flack, hälften mot Gillberga s:n 3,33 1/3.
9. Afl. Törnbergs på Westermarken dotter, hos
modren 3.-
10. förrymda Arbetskarlen P. G. Petterssons
ett barn, hos modren,- 1,40.
11. Tegelslagaren Lennholms 2 barn, hos modren
på Gredby egor- 2.-
12. f.d. Soldaten Boliviars dotters son - 3.-
13. Ogifta Albertina Petterssons ett barns
understödjande beror på Ordförandens
bepröfvande.
14. Anders Perssons vid Råbergstorp Enkas son
{Albert} hos Jägaren Carl Eriksson i Olofshäll- 6,50
15. Arbetskarlen Erikssons från Båtmansbacken
3 barn hos föräldrarna i Lilla Lugnet- 3,50.
16. Afl. Christina Catharina Carldotters son
{Johan Adolf} hos hustru Norman - 8.-
{samt extra anslag af 2 rd till väf.}
17. Samma persons dotter { Alma Concordia }
hos mormordren Carl Olssons Enka vid Gärdtre- 5:-
18. Samma persons dotter { Emma Carolina } finnes
hos Statdrängen Lars Larssons hustru vid Wallby,
Kloster socken; och skall barnfadren Lind-
ström betala för detsamma.-
19.Faktoriarbetaren Bergmans Enkas 2 barn
hos Snickaren Nilssons Enka vid Åsby - 5.-
20. Afl. Sofia Andersdotters barn hos mor-
fadren vid Åsby Grindstuga - 4.-
21. Sofia Persdotters 2:ne barn på Åsby egor:
{understöd för skolgång på halfår 10 rd.}-
22. Afl. Gelbgjutaren Westergrens på Wester-
marken 3:ne barn- 7,50.
23. Afl. Skolläraren S. W. Österbergs barn,
hos modren: { 12 rd 50 öre i qvartalet } samt
{6 rd på halfår till ved.}
24. Enkan Christina Sofia Anderssons 3 barn
i Kohlsta - 4.-
{samt till ved 6 rd på en gång.}
25. Sjuklige inhysesmannen Gustaf Perssons vid
Hof mindre vetande son { Carl Oskar } utackor-
deras genom H. Friherre Leijonhufvuds åtgärd.
26. Samme persons son { Wilhelm Gustaf, }f. 1866, utackorderas
och anslås dertill - 5:-
27. Samme persons dotter { Wilhelmina Sofia }
hos
Anders Andersson i Solskina, Lijsta socken - 3.-

{§.3}
Fiskare-enkan Anna Jansdotter, som är 80 år
gammal och först har 50 rd om året
från Rothoffska fonden, beviljades ytter-
ligare 25 rd anslag af samma fond, be-
räknadt från nästa års början.-

{§.4,}
Julkosten till de fattiga skulle efter vanlig-
heten utgå i varor.
Åt A F Eriksson i Flacksta och Gust. Andersson
i Kohlsta uppdrogs inköpet och utdelningen,
emot ersättning af 1 rd till dem hvardera-

{§ 5.}
Nämnden godkände utbetalning af 11 rd för
aflidne Englunds begrafning- och lika mycket
för aflidne Erlunds begrafning.

{§.6.}
Förslogs auktion å vedleverans till fattig-
huset.-
Fullmogen barrved, 6 qvarter lång skall
levereras vid tillsägelse under år 1874.-
Inropades af A. F. Eriksson i Flacksta
mot betalning af 14 rd för famn.-

{§. 7.}
Anmältes att Ordföranden under November
och December månader anskaffat ved till
fattighuset efter 14 rd för famn.

{§.8.}
Nämnden godkände till liquid en från
Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori inkommen
räkning å 160 rd 7 öre och för fattigvård
derstädes lemnad från och med år 1870.

Samma dag uppläst och jus-
terat
/D Hermelin /
/Ax K:son Leijonhufvud /
/Carl Joh, Lundberg /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104811.

Personrelationer