Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 juni 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 juni 1887

Anmärkning

{1887 den 18 Juni}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, F. Persson,
Bergstedt, O. Eriksson, C. G. Petters-
son, C. O. Jonsson, A. G. Anders-
son och A. P. Andersson

§53
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
deras underhåll för nästkommande halfår sålunda:

{Inom fattighuset}

N:o 30 förestånderskan Anders Olssons enka Beata Kihl-
man, för månad 5:-
Gratification för halfår 2:-
1.) Brita Sofia Carlsdotter för månad 4:50
3.) Brita Carin Persdotter för månad 4:50
4) Catarina Persdotter för månad 5:-
6) Maja Brita Jäderfors för månad 4:50
9) Lars Petter Ersson för månad 3:-
27) Enkan Carin Schöning för månad 4:50
31)Erik Anderssons enka Stafva för månad 4:50
36) Johannes Nilsson -
40) Nils Nilssons enka Brita Larsdotter för månad 4:50
44) Anders Ersson -

Alla dessa hjon erhålla vanlig midsommar
kost jemte midsommarpengar 3. Kr 50 öre för
hvarje hjon; hvarjemte hvad Anders Ersson
angår ordföranden skall ega att efter be-
pröfvande lemna honom erforderligt hjelp,
om så erfordras.

{Utom fattighuset}
N:o 2 Per Perssons enka, till ved för halfår 5:-
hyra för halfår 5:-
hvarjemte ordföranden eger att under sjukdom
lemna henne erforderligt understöd.

{1887 den 18 Juni}

7) Smedslärlingen A. G. Andersson i Nora för hvilken
betalas underhåll enligt räkning
8) G. R. Holmströms hustru för månad 2:-
10) Skolläraren Österbergs enka för qvartal 12:50
11) Carl Oskar Gustafsson vid Frönäs, för månad 8:-
kläder för halfår 10:-
12) Nils Perssons enka i Svartkällan för vintermån 5:-
13) Enkan Johanna Berglund, för månad 2:50
hyreshj för qvart 5:-
15) Sven Svenssons enka fr. Mesta, för månad 3:-
16) Maria Christina Lundgren vid Gevärsfakt, för qvart 5:-
hvarjemte understöd får tillfälligtvis lemnas
efter ompröfning
17) Enkan Carin Sandberg, för qvartal 5:-
18) Carolina Norstedt för qvartal 10:-
19) Per Olsson fr Myrtorp 4:-
20) Carl Erik Gustafsson vid Slätten, för qvartal 45:-
21) Joh. Fr. Erssons enka för månad 3:-
26) Jonas Jonssons hustru i Svartkällan för månad 4:-
29) C. E. Hellqvists enka Brita Larsdotter för månad 4:
33) Enkan Carolina Christina Hallqvist för månad 3:
35) Per Olsson fr. Backa för månad 2:-
38) Johanna Nyström fr Åsby för månad 3:-
42) Skogvakt. C. Fr. Eriksson fr Åsby för månad 10:-
45) Enkan Carin Törnberg för månad 2:-
40) Erik Janssons enka Brita Lisa Nilsdotter för månad 4:-
51) Enkan Maria Jonsson fr. Spångstugan för månad 4:-
56) Christina Charlotta Björklund för månad 4:-
58/86) Maria Nyström fr. Gröndahl för månad 4:-
59/86) Frans Oskar Olsson för månad 7:-
66/86) And. G. Pettersson v. Marielund för månad 2:-
69/86) Carl Fr. Andersson betalas 3 Kronor i veckan.


[MARG: {Äldre fattiga}]

{1887 den 18 Juni}

§54.
Mönstrades församlingens fattiga barn
och bestämdes deras underhåll för årets se-
nare hälft sålunda:

N:o 5) Enkan Brita Sjöqvists 2 barn, för månad 3:-
22) Lars Fr. Anderssons enkas barn, för månad 5:-
hyreshjelp för qvart 10:-
23) Carl Evald Engström, för qvart 18:-
24) Ernst Olof Engström hos Svärd, för qvartal 18:-
kläder för halfår 5:-
28) Gustaf Bolivars Son Johan, hos Flack, för qvartal 24:-
så att sista underhållet utbetalas d. 1 Juli
36) Anna Christina Pettersson i Barnhemmet, der underhål-
let utgår med 96 Kronor per år.
37) Per Fredrikssons enka, hyra för qvartal 10:-
39) Therése Sandberg, underhåll för qvartal 12:50
41) Frans Magnus Carlsson eller Johansson, underhållet
betalas enligt Stämmans beslut med 300 Kr för år
46) David Leonard Gillström hos Slussvakt Fredriks-
son, för qvartal 24:-
47) Erik Albert Gillström hos enkan Flack
för qvartal 24:-
50) And. Wilh Eman. Sjögren hos enkefru Johans-
son Westermarken N:o 22, för qvartal 24:
55) Erik Carlssons dotter Calla Elisabeth, un-
derhållet betalas i Barnhemmet med 96 Kr. för
år.
57) Mathilda Fahlbergs 2 barn för månad 3:-
73) Enkan Anna Chatrina Blomqvist vid
Brödraborg, för månad 3:-
hyra i qvartal 10:-

[MARG: {Fattiga Barn}]

{1887 den 18 Juni}

§55.
Åt fattiga, boende å Westermarken bestäm-
des underhållet för årets senare hälft sålunda:

{Kommunens egna:}
Nr 61/86) Anna Sofia Westergren, för månad 3:-
63/86) Maria Christina Andersson i N:o 12 för månad 3:
hyreshj. för qvart 5:-
64/86) Maria Andersson i N:o 44 för månad 6:-
68/86) Gustaf Olsson Bing för månad 4:-

{Eskilstuna Stads fattiga}
60/86) Johanna Mathilda Larsson för månad 4:-
62/86) Erika Charlotta Westergren för månad 5:-
Denna understödstagares begäran att på grund
af Doktor V. Mossbergs läkarebetyg få genomgå en
brunns- och badkur kunde Styrelsen ej bifalla,
då hon tillhör Eskilstuna Stad, samt sådant under-
stöd som det begärda, ej är af beskaffenhet att kun-
na af främmande kommun återfordras.
65/86) Hedda Sofia Andersson, för qvartal 5:-
67/86) Sara Lena Bergström, för månad 6:-
hyreshjelp för qvart 7:50

[MARG: {Westermarken}]

§56.
Dessutom beslöts att Emma Carolina Andersson
från Stafstugan skall erhålla understöd med ett
belopp af 2 Kronor för månad

[MARG: {Ny understöds}
{tagare.}]

§57.
På grund af vederbörligt medgifvande samt i
anledning af derom styrkt behof beslöt nämn
den att underhållet af Rothoffska fonden
till Charlotta Carlström, hvilket underhåll nu
utgår med 100 Kronor per år, skall höjas till
150 Kronor att utgå från och med ingången
af detta år.

[MARG: {Rothoffska fonden.}]

{1887 den 18 Juni}

§58.
Med anledning af det § 47 i protokollet här ofvan
omförmälda ärende och sedan nämnden nu
erhållit hänvisning på en Häradshöfding E.
G. Nystedt i Stockholm såsom förfaren i
fattigvårdsärenden beslöts, att ordföranden
skall ega hänvända sig till honom för att råd-
göra i ärendena rörande Westermarken samt att
härför erforderliga kostnader skola gäldas af
Kommunens medel.

[MARG: {Westermarken}]

§59.
Nämnden beslutade följande tillfälliga utgifter,
nemligen:

1:o Till fattighuset anskaffas en kopparbalja

2:o Till Per Olsson fr. Myrtorp anskaffas tyg
till skjorta och lakan.

3:o Kostnaden för sjukvård åt Sofia Jonsdotter vid
Lagersberg med 1 Krona skall utbetalas af
Kommunens Kassa; beloppet lemnades
till ledamoten S. Persson att tillställas Sofia
Jonsdotter

[MARG: {Tillfälligt.}
{1 Kr bet}]

§60.
På grund af intyg från Doktor R. Alm
beslöt nämnden att gossen Gustaf Adolf Anders-
son skall få på Kommunens bekostnad
genomgå en brunns- och badkur vid
Hellby.

[MARG: {Badkur}]

§61.
Beslöts att anskaffa kläder åt enkan
Fahlbergs 1 och enkan Fredrikssons 2 barn
till blifvande examen i Skolan; och åtog
sig ledamoten C. O. Jonsson att inköpa
dessa persedlar.

[MARG: {Kläder åt barn}]

{1887 den 18 Juni.}

§62.
Beslöts att detta protokoll skall justeras Torsdagen
den 24 dennes kl. 8 f.m. af Herr C. G. Pettersson
och A. P. Andersson.


[MARG: {Protokollet.}]

Som ofvan
/A Svedin/

Vid justering af förestående protokoll anmärkes
att bland understödstagande barn bör uppta-
gas

N:o 14 Gustaf Anderssons dotter Elina Josefina
för hvilket sista underhållet bör utbetalas
den 1 juli med tillsammans 23:-

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 24 Juni justeradt och godkändt

/A, P, Andersson/
/C, G, Jonsson/
i anseende till Herr Pettersons uteblifvande

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 juni 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104799.

Personrelationer