Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 juli 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 juli 1891

Anmärkning

{1891 den 18 Juli i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson, Starck,
Korell, Thorild, Söderbäck, P. G.
Andersson, Westersson & Jonsson, hvaremot
för J. G. Andersson anmäldes förfall

§98.
Föredrogs en från Skol Rådet ankommen
Skrifvelse jemte protokoll af den 2 sistlidne
juni med förmälan att enkan Emma
Landins son Sigurd, född 1880, från Wester-
marken N:o 29, och Snickaren Johan Rudolf
Lindbergs son Ivar född 1889, från Som-
marviken, äro i hög grad vanartige
och i stället för att besöka skolan drifva
omkring och föröfva allehanda ofog; och
hemstälde Skol Rådet att dessa båda
gossar måtte genom fattigvårds Styrelsens
försorg beredas inträde å någon vård-
anstalt; och hade ordföranden från kolonin
Hall förskaffat sig upplysning om vil-
koren för vanartiga barns intagande der-
städes och dervid inhemtat, att årliga
afgiften är 150 Kronor, hvarjemte fordras
ansvarssedel för en vistelse under
fem år; efter öfvervägande af alla
dessa omständigheter och då nu de båda
gossarne jemte deras mödrar voro in-
kallade beslöts deras intagande å Tack-
torps fattiggård hvarifrån de skola be-
redas tillfälle besöka skolan.

[MARG: {Skol Rådet}
{om}
{vanartiga barn}]

§99
Föredrogs Konungens Befallnings-
hafvandes i Södermanlands län utslag

{1891 den 18 Juli i Sockenstugan}

den 11 sistlidne juni, hvarigenom Fors
Socken blifvit ålagdt ersätta fattigvårds
kostnad för arbetaren Carl Alfred
Pettersson Rodins hustru Sofia Ersdotter
Rodin; och beslöts att utslaget ej skall
öfverklagas, utan bland Kommunens hand-
lingar förvaras

[MARG: {Sofia Ersdotter}
{Rodin}

§100
Föredrogs Kongl. Kammar Rättens utslag
den 29 sistlidne April, hvarigenom med
upphäfvande af Landshöfdinge Embetets
i Södermanlands län i målet meddelade
utslag, Fors Socken fått sig ålagd
underhållsskyldigheten för förra pigan
Maria Lovisa Larsson och, hennes tre
barn; och beslöt nu nämnden gifva
ordföranden i uppdrag att hos Kongl. Maj:t
underdånigt öfverklaga Kammar Rättens
ofvanberörda utslag under yrkande af dess
upphäfvande.

[Maria L:a Larsson}
{från Torpa}]

§101.
Föredrogs Kongl. Kammar Rättens utslag
den 20 sistlidne Maj, hvarigenom med
upphäfvande af Konungens Befallnings-
hafvandes i Södermanlands län i målet
meddelande utslag Fors Socken blifvit
befriad från underhållskyldigheten för
pigan Brita Lovisa Carlssons från Fogdö
Socken jemte hennes barns underhåll;
och beslöts att detta utslag skall hos
ordföranden bland kommunens
handlingar, fattigvårdsmål, förvaras
till framtida efterrättelse

[MARG: {Brita L:a Karlsson}
{från Fogdö}]

{1891 den 18 Juli Sockenstugan}

§102.
Beslöts att jagten vid Tacktorp skall
utarrenderas till förvaltaren Carl
Lybeck i Eskilstuna för ett pris af
tio Kronor per år.

[MARG: {Jagten vid}
{Tacktorp}]

§103.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings
hafvandes i länet utslag den 4 dennes hvari
genom Eskilstuna Stad blifvit ålagd
utgifva ersättning för understöd till
enkan Anna Kajsa Olsdotter och hennes
barn; och beslöts att utslaget skall
delgifvas Eskilstuna Stads fattigvårds-
Styrelse samt derefter bland Kommunens
handlingar förvaras.

[MARG: {Anna K:a Olsdotter}
{Från Eskilstuna}]

§104.
Arbetaren Carl Johan Kernlund från
Stenbäcken hade för sjukdom måst
till vård intagas å Eskilstuna
lasarett på härvarande fattigvårdsSty-
relses bekostnad; Som nämnde person
synes ega hemortsrätt i Eskilstuna
Stad skulle ansökan om lasarettskost-
nadens återfående af berörda sam-
hälle framställas.

[MARG: {C. J. Kernlund}
fr. Eskilstuna}]

§105.
F. Soldat C. J. Palms hustru företrädde
och begärde understöd af Rothoffska
fonden för sin bemälde man;
nämnden beslöt att inhemta underrät-
telse, huruvida han är till erhållande
af sådant understöd berättigad, hvar-
efter frågan skall framdeles förekomma

[MARG: {C. J Palm}]

{1891 den 18 Juli i Sockenstugan}

§106.
Aflidne Sliparen A. W. Olssons hustru
företrädde och begärde understöd för
sig och sin minderåriga son; och beslöt
nämnden att på det sätt bifalla hennes fram-
ställning, att vederbörande distrikts leda-
mot, Herr F. T. Söderbäck, erhåller i upp-
drag att vid terminens början, efter bepröf-
vande, anskaffa åt gossen nödiga kläder
för skolgång.

[MARG: {A. W. Olssons}
{hustru}]

§107
Beslöts att detta protokoll skall
justeras vid nämndens nästa sammanträde

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin/

justeradt
/Joseph. Jonson/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 juli 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104798.

Personrelationer