Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 januari 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 januari 1890

Anmärkning

{1890 den 18 Januari}

Närvarande: Undertecknad Ordföran
de samt Herrar S. Persson, H. Persson
C. A. Rosell, J. G. Andersson, P. G.
Andersson och Josef Edv. Jonsson

§1.
Den nyvalde ledamoten J. E. Jonsson helsa
des välkommen och intog sitt säte i nämn-
den.

[MARG: {Ny ledamot}]

§2.
Nämnden delgafs Öfverståthållare Em-
betets utslag den 19 December sistlidet
år hvarigenom, Stockholms Kommun blif-
vit ålagd ersätta Fors Socken dels 40 Kro-
nor för underhåll till pigan Augusta Kri
stina Bergmans son Gustaf Adolf, dels
ock för till samme gosse lemnad medicin;
och beslöts att utslaget skall delgifvas
Stockholms Stads fattigvårdsnämnd och
beloppet vederbörligen uttagas, hvarefter
utslaget skall bland kommunens fattig
vårdshandlingar förvaras.

[MARG: {Gust Ad Bergman}
{Stockholm}]

§3.
Till sjuke fabriksarbetaren Anders Johan
Åberg hade lemnats en understöd af fem
Kronor, hvilket af nämnden godkändes,
hvarjemte beslöts att ordföranden skall
ega att efter bepröfvande lemna familjen
understöd under mannens sjukdom;

{1890 den 18 Januari}

men då A. J. Åberg nu boende i Grind-
stugan N:o 7, eger hemortsrätt i Eskilstuna
Stad, så skulle ansökning göras att af
nämnda samhälle återfå hvad som kan
Åberg och hans familj påkostas.

[MARG: {A. J. Åberg}
{Eskilstuna}]

§4.
Nämnden beslöt uppköpa af J. Erik
Eriksson i Frönäs Gillberga Socken:

20 famnar Barrved att under innevarande
vinter levereras vid Tacktorp till pris
af 9 Kronor per famn samt

10 famnar Björkved att före årets slut
levereras på nämnda ställe till pris af
14 Kronor per famn.

Af J. E. Pettersson i Tacktorp:

10 famnar Barrved vid Tacktorp à 10 Kronor
10 famnar Barrved vid fattighuset à 11 Kronor

[MARG: {Uppköp af Ved}
{nio}]

§5
Beslöts att för enkan Johanna Mathilda
Larssons i Westermarken N:o 46 begrafning
skall utbetalas 12 Kronor, som påföras
Eskilstuna Stad.

[MARG: {Begrafningskostnad}
{Eskilstuna}]

§6.
Till enkan Emma Holmgren från Eskils-
tuna N:o 169, nu i Fridhem, beslöt nämn
den i anseende till styrkt oförmåga till
arbete bevilja ett understöd af 10 Kronor,
hvarjemte ordföranden skall ega att efter
bepröfvande lemna understöd för henne
och hennes barn; men då hon anses
ega hemortsrätt i Eskilstuna Stad, så
skall ansökning göras om återfående

{1890 den 18 Januari}

af bemälda samhälle af hvad som kan kom-
ma att för enkan Holmgren och hennes barn
utgifvas.

[MARG: {Emma Holmgren}
{Eskilstuna}]

§7.
Som Sliparen Johan Albert Forssberg i
anseende till genom olyckshändelse för
orsakadt benbrott måst intagas å lasa-
rettet för erhållande af vård, men han
finnes sakna egna medel samt vård och
underhåll af annan, så skulle fattig
vårds Styrelsen ansvara för hans sjuk-
vårdskostnad; men då ifrågavarande
person synes ega hemortsrätt i Eskils
tuna Stad, så skall blifvande kostnad
återsökas af sist nämnda samhälle.

[MARG: {J A. Forssberg}
{Eskilstuna}]

§8.
Beslöts att detta protokoll skall
justeras vid nämndens nästa samman-
träde.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/C. A. Rosell/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 januari 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104797.

Personrelationer