Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 december 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 december 1886

Anmärkning

{1886 den 18 December.}

N:de Undertecknad Ordförande samt
Herrar P. G. Andersson, C. H. Bergstedt,
O, Eriksson, F. Persson, A. G. Andersson,
C. G. Pettersson och S. Persson.

§78.
Protokollet för nästföregående sammanträde upp-
lästes och godkändes.

[MARG: {Protokollet}]

§79.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
deras underhåll för nästkommande års första hälft
sålunda:

{Inom fattighuset.}
N:o 35 Förestånderskan Beata Kihlman, för månad 5:-
samt gratifikation för halfår 2:
och erhåller dessutom ett par Skor.
1 Brita Sofia Carlsdotter för månad 4:50.
2 Brita Carin Persdotter för månad 4:50
4 förra förestånderskan Carin Persdotter för månad 5:-
6 Maja Brita Jäderfors för månad 4:50
9 Lars Petter Ersson för månad 2:-
28 Enkan Schöning för månad 4:50

{1886 den 18 December.}

N:o 37. Erik Anderssons enka Stafva för månad 4:50
42 Johannes Nilsson erhåller ej understöd
47 Nils Nilssons enka för månad 4:50
45. Anders Ersson för månad 3:-

{Utom fattighuset}
N:o 2. Per Perssons enka Maja Lisa, hyreshjelp halfår 5:-
Ved för halfår 5:
8 G. R. Holmströms hustru för vintermånaderna 2:-
10 Skolläraren Österbergs enka, för qvartal 12:50
11 Sinnessvage Carl Erik Gustafsson vid Frönäs, för mån 8:-
Kläder halfår 10:-
13 Enkan Johanna Berglund för månad 2:50
hyra för qvartal 5:-
14 Nils Perssons enka i Svartkällan, för månad 5:-
15 Sven Svenssons enka från Mesta, för månad 3 .
17 Maria Christina Lundgren för qvartal 5:
18 Catharina Sandberg för qvartal 5:-
För dessa båda enkor betalas dessutom vid gevärs-
faktoriet med 50 Kronor per år.
19 Enkan Carolina Norstedt, hyreshjelp för qvartal 10:-
20 Per Olsson från Myrtorp för månad 4:-
22 Sinnessvage Carl Oskar Gustafsson vid Ängstu-
gan för qvartal 45:-
kläder för halfår 5:-
23 Johan Fredrik Erssons enka, för vintermånaderna 3:-
27 Jonas Jonssons hustru för månad 2:-
34 C. E. Hellqvists enka för månad 4:-
35 Carolina Christina Hallquist för månad 3:-
39 Per Olsson från Backa för månad 2:-
43 Johanna Nyström från Åsby för månad 3:
44 C. F. Eriksson för månad 10:-
48 Enkan Carin Törnberg för månad 2

{1886 den 18 December}

N:o 54. Erik Janssons enka från Åsby Sved, för månad 3:-
56 Enkan Maria Jansson från Kohlsta Spångstugan, för månad 4:
65 Enkan Mathilda Fahlberg, Odensberg för månad 3:-
64 Christina Charlotta Björklund v. Hörnhammar för månad 4:-
67/86 Maria Nyström vid Gröndahl för månad 4:-
70/86 Arbk. Frans Oskar Olsson för månad 5:-

[MARG: {Äldre fattiga.}]

§80.
Mönstrades församlingens fattiga barn och bestäm-
des deras underhåll för nästkommande års 1:a hälft
sålunda:

N:o 5. Enkan Brita Sjöquist i Lilla Lugnet, för vintermån 4:-
16 Gustaf Anderssons dotter Elina Josefina hos träd-
gårdsmäst J. A. Berg vid Åsby för månad 6:
kläder för halfår 5:-
24 Lars Fredr. Anderssons enka, för månad 5:-
Qvartal hyra 10:-
25 Ernst Olof Engström, hos Ekholms, för månad 6:-
kläder för halfår 5:-
26 Carl Evald Engström för månad 6:-
kläder för halfår 5:-
27 Adéle Elisabeth Engström hos fabrikör wahlberg
i Eskilstuna för månad 7:-
29 Lovisa Bolivars son Johan hos Soldat
Flack för qvartal 24:-
30. Johanna Christina Pettersson i Barnhemmet
underhållet betalas med 96 Kronor per år
31 Per Fredrikssons enka med barn, hyreshjelp för
Qvartal 10:-
33 Therése Sandberg hos Banvakten Larsson
vid Fors för qvartal 12:50
40. David Leon. Gillström hos Slussvakten
A. G. Fredriksson för qvartal 24:-

{1886 den 18 December}

N:o 41. Erik Albert Gillström hos Soldat Flack för
qvartal 24:-
42 Frans Magnus Carlsson från Skjulsta
Afgiften vid Wexiö blindskola betalas med
300 Kronor per år.
46 Anders Wilh Emanuel Sjögren hos enkan Johansson
Westermarken N:o 23, för qvartal 24:-
63 Erik Carlssons dotter Catta Elisabeth i
Barnhemmet; afgiften betalas med 96 Kr per år
49 Justina Charlotta Haglind hos C. G. Carlsson
vid Sommarviken erhåller för månad 6:-
som ersättas af Eskilstuna Stad

Hvad beträffar underhållet till Pigan Anna
Enqvist och hennes barn skall detsamma utgå efter
ordförandens bepröfvande, då dessa personer en gång
varda hitsända.

[MARG: {Fattiga Barn}]

§81.
Nämnden beslutade följande tillfälliga understöd
att utgå:

1:o Till fattighuset anskaffas en kopparhink och
en bundt till linnen åt hjonen.

2:o Enkan Johanna Berglund erhåller kontant ett
understödsbelopp af 2:50 Kronor

3:o Åt Per Olsson i Myrtorp anskaffas en
filt samt var till en kudde

4:o Torparen Aug Olsson i Slätten, som vårdar
Tilda Tillbom, skall för hennes räkning få
köpa de nödvändigaste kläder för omkring
10 Kronor.

5:o Jonas Jonssons enka i Lagersberg erhåller
sängkläder, som inköpas af ledamoten
Herr S. Persson.

[MARG: {Tillf. understöd
2:50 utbet}]

{1886 den 18 December.}

§82
Ordföranden anmälde att arbetaren Erik Carlsson,
hvilkens dotter är intagen å Barnhemmet, lofvat
att betala 8 Kronor hvarannan månad, samt att
första inbetalning häraf Skett den 4 i denna
månad.

[MARG: {Erik Carlsson.}]

§83.
Beslöts att likasom föregående år skall julkost
utdelas med dels kontanta belopp och dels
kött och bröd; nämndenmannen A. G. Andersson
och O. Eriksson åtaga sig verkställa utdelnin-
gen och erhålla härför hvardera 1:50 Kronor.

[MARG: {Julkost}

§84.
Johannes Nilsson, hvilken flera gånger beträdts
med fylleri och underlåtenhet att verkställa det
arbete, som af nämndens ordförande honom föresatts,
var nu inkallad och erhöll i fattigvårdsförord-
ningen föreskrifven varning, med förständigande att
nästa gång han härmed beträdes, han kommer att
anmälas för att dömas till allmänt arbete.

[MARG: {Varning}]

§85
Som Åkaren Erik Larsson från Forsbomska vre-
ten N:o 8 blifvit sinnessjuk, så att han måst in-
tagas å hospital, samt han saknar alla anhöriga,
beslöt nu nämnden, att kostnaden för hans
vård derstädes skall förskjutas af Kommunens
kassa mot den ersättning, som möjligen kan
erhållas af hans egendom.

[MARG: {Sinnessjuke
Erik Larsson.}]

§86.
Sedan testamentsexecutor Herr E. Hemning
dertill gifvit sitt tillstånd, beslöt nämnden
att Christina Charlotta Carlströms underhåll

{1886 den 18 December.}

från Rothoffska fonden skall från och med
nästkommande år höjas från 75 till 100 Kronor

[MARG: {Rothoffska
fonden}]

§87.
Nämnden beslöt antaga ett af Kyrkowärden P. G.
Andersson i Kohlsta gjordt erbjudande att under
nästkommande år levera för fattigvården
erforderlig ved till ett pris af 8 Kronor per
famn.

[MARG: {Wed}]

§88
I och för förklarings afgifvande föredrogos nu
ansökningshandlingarne i fattigvårdsmålet
mellan Eskilstuna Stad och Fors Socken rörande
drängen C. F. Andersson, som för nerffeber måst
intagas å Eskilstuna Stads epidemiska Sjukhus;
och beslöts att i den afgifvande förklaringen
krafvets rigtighet skall erkännas och Sjukvårds
kostnaden enligt räkning utbetalas; att till hans
första underhåll skall lemnas 5 Kronor, samt att,
då C. F. Andersson hade för året lagstadd
tjenst hos Lars Olsson i Skriksta, Gillberga S:n,
ansökning skall i enlighet med 4§ i fattigvårds-
förordningen mot honom göras att gälda såväl
sjukvårdskostnad för C. F. Andersson som ock
hvad vidare kan för honom i enlighet med
1§ af fattigvårdsförordningen erfordras.

[MARG:{C. F. Andersson}]

§89.
Följande fattighjon, som äro boende å Westermarken,
och hvilka förut åtnjutit understöd af Stadens
fattigvårdsStyrelse, företrädde nu med begäran
om fattigvård och bestämdes denna dels
med ledning af inhemtade upplysningar
och dels enligt uppgifter från ordföranden

{1886 den 18 December}

i Eskilstuna Stads fattigvårdsStyrelse för nästkom
mande års första hälft sålunda

71/86 Johanna Mathilda Larsson i N:o 46, för månad 8:-
72/86 Anna Sofia Westergren, för månad 3:-
73/86 Maria Christina Andersson vid N:o 12.
erhåller för månad 3:-
hyreshjelp för qvartal 5:-
74/86 Maria Andersson erhåller i månaden 5:-
75/86 Hedda Sofia Andersson, hyreshjelp qvart 5

[MARG: {Westermarken}]

§90
Herrar Bergstedt och S. Persson utsågos att hos
ordföranden justera detta protokoll

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/A, Svedin./

Justeradt
/C. H. Bergstedt/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 december 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104792.

Personrelationer