Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 december 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 december 1894

Anmärkning

{1894 den 17 December i Sockenstugan}

Närvarande voro undertecknad ordföran
de samt Herrar H. Persson, Starck,
Westersson, Thorild, Korell, J. G. An
dersson, O. Eriksson och Joseph Jonsson,
hvaremot förfall anmäldes af Herr
S. Persson.

§157.
Ledamoten Herr S. Starck hade af vederböran-
de uttagit och levererade nu till Kommunal-
Kassan ersättning af följande personer för de-
ras barns vårdande å Eskilstuna epide-
miska Sjukhus under förliden sommar, nem-
ligen:

af A F. Lundström 30:-
af A. J. Ottinger 15:
af C. E. Fröberg 8:25
eller tillhopa Kronor 53:25,

hvilken skulle i protokollet intagas med
tillkännagifvande desslikes att någon er-
sättning derutöfver för den under sistlidne
Sommar hafda utgift för personers vårdan
de å sjukhuset under nerffeberepidemi icke
vore att förvänta.

[MARG: {Vård å sjukhus}]

§158
Inför nämnden företrädde sliparen Johan
Erik Erikssons i Eskilstuna N:o 343 hustru
och begärde hjelp af Rothoffska fonden
för sin berörde mans begrafning; och beslöt
nämnden härför bevilja tio Kronor att
utgå af nämnda fond, och blef beloppet
nu jemväl till enkan Eriksson öfverlemnadt.

[MARG: {Begrafningshjelp}]

§159
Inför nämnden företrädde enkan Brita
Sjöqvist, nu boende vid Brickstugan, och
begärde understöd, emedan hon varit sjuk;
henne beviljades fem Kronor, som nu
lemnades, men erhöll förständigande, att

{1894 den 17 December i Sockenstugan}

hon vid framtida behof af understöd skall
intagas å fattiggården.

[MARG: {Brita Sjöqvist}
{understöd}

§160.
Nämnden beslöt, att förra pigan Maria
Andersson i Westermarken N:o 44 skall in-
tagas å fattiggården, så vida läkareförklarar
att sådant utan fara kan ske, och eger ordfö-
runden att härom gå i författning.

[MARG: {Till fattiggården}]

§161
I till nämnden ingifven af frejdebetyg åtföljd
ansökning hade matvaruhandlanden G.
Lundberg anhållit om nämndens förordan-
de af bifall till hans ansökning om rätt
att få i handelsboden vid Grindstugan N:o 36
till afhemtning hålla allmänheten tillhanda
Svagdricka i partier om mindre än tio
liter; då sådan försäljning som ifrågavarande
redan finnes hos handlande C. F. Hag-
lund vid Grindstugan N:o 7 i omedelbar
närhet af nu föreslagna lokal, så ansåg
nämnden någon behof af sådan försäljnings
rättighet icke här förefinnas och beslöt förthy
afstyrka bifall till ansökningen.

[MARG: {G. Lundberg}
{maltdrycker}]

§162.
Som fabriksarbetaren J. A. Ekström, enkling,
i Mosebacke aflidit i utblottad belägenhe-
het så beslöt att för hans begrafning skulle
utgå tio Kronor; då han jemväl efterlem-
nat tvänne minderåriga barn utan, vård
skulle dessa intagas å fattiggården, hvaremel-
lertid,intill dess detta kan ske, till deras
underhåll lemnades till hans hushållerska
Carolina Jacobsson ett belopp af tio Kronor.
Som denna qvinna befinner sig i långt fram-
skridet hafvande tillstånd, beslöts jemväl att
hon vid behof af understöd skall inta-
gas å fattiggården.

[MARG: {J. A. Ekström}
{och barn}]

{1894 den 17 December i Sockenstugan}

§163.
Som gossen Joseph Fredrik Valerius Andersson
från Sommarviken från Sommarviken, med
hemortsrätt inom denna kommun samt född
den 22 December 1887, måst intagas å lasa-
rettet för yttre skada, så skulle kostnaden
härför utgå af kommunens kassa.

[MARG: {Lasarettsvård}
{J. F. V. Andersson}]

§164.
Beslöts att till enkan Maria Kristina
Lindberg i Westermarken N:o 29, förut i Carl
Johanstorp och med hemortsrätt i Eskils
tuna Stad, skall till julen erhålla en half
famn ved, som lemnas af Herr O. Eriksson

[MARG: {M. R. Lindberg}
{ved}

§165.
Nämnden beslöt att åter sammanträda vid
Tacktorp Torsdagen den 20 dennes kl. 4
eft.m. för det ändamål, som i fattiggårds
reglementet föreskrifves.

[MARG: {Sammanträde}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/H. Persson/
/O, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 december 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104783.

Personrelationer