Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 december 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 december 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalnämndens i
Fors Socken sammanträde i Sockenstugan den
17 December 1879.

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar: P. G. Andersson i Kohlsta,
A. G. Andersson i Kohlsta,
Jonas Ersson i Stenby och
A. F. Eriksson i Flacksta.

{§1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes deras
underhåll för nästkommande års 1:a hälft sålunda:

A. {Inom Fattighuset.}
1:o Förestånderskan Carin Persdotter, för hvarje månad 3:50
grafikation för 1/2 år 2:-
samt erhåller derjemte ett par skor.
2:o Brita Sofia Carlsdotter, för hvarje månad 3:-
3:o Enkan Maja Lisa Nord, för hvarje månad 3:-
4:o f. d. Pigan Carin Persdotter, för hvarje månad 3:-
5:o Lars Larssons enka Brita Carin, för hvarje månad 3:-
6:o Fredrik Schefting för hvarje månad 3:-
7:o Enkan Maja Brita Jäderfors för hvarje månad 3:-
8:o Lars Larsson från Sofielund, för hvarje månad 3:-
10:o Anna Brita Flodin, för hvarje månad 4:-
23:o Kristina Andersdotter Thalén för hvarje månad 3:-
17:o Sven Svenssons från Mesta enka för hvarje månad 3:-

B. {Utom Fattighuset.}
12:o Lars Petter Ersson i Lilla Lugnet, för hvarje månad 2:-
14:o Lars Anderssons enka från Brunnsbacken, för hvarje månad 1:-
hyreshjelp för halfår 6:-
Ved för halfår 5:-
15:o Per Perssons enka Maja Lisa, hyreshjelp för halfår 5:-
Ved för halfår 5:-
18:o f.d. Pigan Maria Ahlström, för hvarje månad 3:-
19:o Per Olsson från Lilla Myrtorp för hvarje månad 3:-
20 Enkan Johanna Berglund för hvarje månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 5:-
21. Enkan Maria Christina Lundgren vid Carl Gustafs Stad 5:-
qvartalsvis
22. Enkan Carin Westerlund vid Garl Gustafs Stad 5:-
qvartalsvis
24 Enkan Carin Sandberg vid Carl Gustafs Stad 5:-
qvartalsvis
hvarjemte för dessa 3 enkor vid faktoriet erlägges hyra
för hvarje år med 50 Kronor
25 Johan Fredrik Eriksson i Lilla Lugnet, för hvarje månad 1:50
27 Nils Perssons i Svartkällan enka för hvarje månad 5:-
28 Enkan Carolina Norstedt jemte 2:ne lytta barn erhåller
hyreshjelp för qvartal 10:-
29 Jonas Jonssons i Svartkällan hustru, för hvarje månad 1:-
30 Johan Schöning vid Hof jemte hustru för hvarje månad 2:-
31 Per Olssons enka Brita Carin Larsdotter för hvarje månad 2:50
hyra för qvartal. 4:-

{§2.}
Likaledes mönstrades församlingens fattiga barn ock be-
stämdes deras underhåll för första hälften af nästkomman-
de år sålunda:

1:o Förrymde Smeden G. R. Holmströms döttrar Lotta och
Tilda, hos modren vid Lilla Lugnet, för månad 5:

2:o Enkan Brita Sjöqvists från Berga 4 barn, för månad 6:-

3:o Per Erik Perssons från Mesta dotter Augusta hos
Carlsson vid Hvilsta Grindstuga, för månad 5:-

4:o Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son Johan August
hos Soldat Flack, hälften mot Gillberga, för qvartal 10:-

5:o Soldat Gustaf Bolivars dotterson Carl f. 67 hos mor-
modren vid Skölby, för månad 4:-

6:o Soldat Gustaf Bolivars dotterson Johan f. 1872 hos
modren Maja
hos P. E. Kopp å Flacksta egor 1:-

7:o Albertina Perssons son Carl Wilhelm hos Brita Carlsdotter
vid Klastorp under Ribbingelund, för månad 5:-
samt till kläder 5:-

8:o Christina Catharina Carlssons son Johan Adolf hos enkan
Norman vid Asplund, för månad 12:-
hvarjemte ordföranden skall ega lemna erforderligt till
linne och annat erforderligt

9:o Samma persons dotter Anna Concordia hos mormodren Carl
Olssons enka vid Gärtre i Kloster S:n, för månad 5:-
Till kläder 5:-

10:o Skolläraren S. W. Österbergs barn hos modren på Båts-
mansbacken, för månad 5:-
hyra för qvartal 8:-

11:o Gustaf Perssons i Hof mindre vetande son Carl Oskar
hos Moberg vid Frönäs, för månad 8:-
Till kläder 10:-

12 Samme persons son Gustaf Wilhelm vid Åby i Lijsta
Socken, för månad 5:-

13 Samme persons dotter Wilhelmina Sofia hos Anders Anders-
son vid Solskenet i Lijsta, för månad 5:-

14:o Gustaf Anderssons från Hagby dotter Elina Josefina hos Sko-
makaren Löfgren vid Lundby, för månad 6:-
kläder 5:-

15:o Gustaf Anderssons från Hagby dotter Maria Johanna
hos Enkan Forslund vid
Hagby, för månad 6:-
kläder 5:-

16:o Samme persons son Carl Evald hos Lars Olsson vid
Löflund, för månad 6:-
kläder 5:-

17 Hultgrens enka Clara Christina Lundholms 2 barn hos
modren i Eskilstuna, för månad 5:-
hyreshjelp för qvartal 5:-

18:o Statdrängen Anders Perssons vid Åsby dotterdotter Sofia
Albertina, för månad 2:-

19 Lars Fredrik Anderssons enkas 5 barn hos modren i Eskils-
tuna N:o 370, för månad 10:-
hyra för qvartal 15:-

20 Aflidna pigan Hedda Wanselius son Carl Adolf hos
Skräddaren C. F. Dufberg å Kohlsta egor, för månad 1:-
Underhållningsskyldigheten åligger Stockholms stad

21:o Aflidne Faktoriarbetaren C. O. Engströms son Carl
Evald hos smeden E. A. Grönberg å Kohlsta egor
för månad 8:-

22:o Aflidne Faktoriarbetaren C. O. Engströms son Ernst Olof
hos Smeden Ekholm å
Kohlsta egor, för månad 8:-

23:o Aflidne Faktoriarbetaren C. O. Engströms dotter
Adéle Elisabeth hos P. I. Forsberg
Eskilstuna N:o 224, för månad 10:-
Då denna underhållskostnad anses för hög åtog sig
A. F. Eriksson i Flacksta anskaffa åt denna flicka annan
ackordering till billigare pris.

{OBS.} Om dessa 3 barns underhållsskyldighet pågår rätte-
gång med Eskilstuna Stad.

24 Erik Anderssons i Kohlsta son Anders hos L. E. Ers-
son i Kohlsta, för månad 6:-

25:o Samme persons son Carl Johan hos A. G. Andersson
i Kohlsta, för månad 6:-
Till Kläder 5:-

26:o Mindre vetande gossen Gustafsson hos Torp
A. G. Jansson i Ängstugan under Åsby
för månad 10:-

27:o f. d. Pigan Anna Lindströms son hos Skrädd
C. Dufberg å Kohlsta egor, för månad 2:-


{§3}
Nämnden beslöt att till hvardera af de i fattighuset intagna
hjon skall såsom julkost utdelas 20 skålpund Bröd, 10 skålpund Kött
samt 1:50 Kronor i Kontant samt till Öfriga fattiga tillsammans
80 skålpund Bröd och 50 skålpund Kött, hvarjemte bland Rothoffska fondens
understödstagare skall utdelas 60 skålpund Bröd och 50 skålpund Kött.

Tillika beslöts inköpa en bundt väf till linnen åt hjonen
i fattighuset samt för fattighusets behof anskaffas en
bleckink; och åtaga sig A. F. Eriksson i Flacksta och
A. G. Andersson i Kohlsta att inköpa och fördela julkosten,
för hvilket besvär de hvardera erhålla 1,50 Kronor.

{§4.}
Efter pröfning af inkomne och nu gjorda anbud å
leverans af ved till fattighuset beslöt nämnden antaga
Fjerdingsmannen A. F. Erikssons i Flacksta anbud att
leverera till fattighuset i staden 17 famnar och till
Lilla Lugnet 3 famnar Barrved allt för 8 Kronor 50 öre per
famn.

§5
A. F. Eriksson och A. G. Andersson skola justera detta
protokoll Måndagen den 22 dennes

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt.
/A, F, Ericsson/
/A; G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 december 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104782.

Personrelationer