Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 september 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 september 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Fors Socken samman-
träde i Sockenstugan den 16 Septem-
ber 1876.

Närvarande: Ordförande: Herr C. Bergstedt
vice Ordförande Herr G. A. Svedin. samt
Herr G. Lundqvist i Rosenholm
Herr Anders Andersson i Faskunge
Herr A. F. Ericsson i Flacksta
Herr C. J. Lundberg i Lagersberg
Herr P. G. Andersson och A. G. Andersson i Kohlsta

§1.
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes remissresolution i
anledning af Styresmannens vid Carl Gustafs Stads Gevärs-
faktori anförda besvär öfver Konungens Befallningshafvandes
Utslag den 24 sistlidne April N:o 52 år 1875 i anled-
ning af sökt ersättning för lemnadt understöd till vissa upp-
räknade fattighjon vid faktoriet; och beslöt Nämnden att
i den ingifna förklaringen hufvudsakligen anföra det samma
som hos K B:de, hvarom Herr Ordföranden skulle gå i
författning.

{§2.}
Upplästes K B:s Utslag N:o 27 F. D. den 29 Juli samt den 24 Au-
gusti N:o 29 F D. hvarigenom uppå Nämndens ansökningar
Eskilstuna Stad blifvit ålagd att till Fors Socken återgälda
hvad som lemnats till understöd åt Smeden E. G. Törns
3:ne barn samt till Muraren L. G. Wink; och skulle genom
Herr Ordförandens försorg bemälde Utslag vederbörligen
delgifvas Fattigvårdsstyrelsen i Eskilstuna samt medlen in-
drifvas.

{§3.}
Likaledes upplästes Konungens Befallningshafvandes Utslag
N:o 20 F. D. den 24 Augusti, hvarigenom Nämndens ansökning
om ersättning för lemnadt understöd till Per Perssons enka
Maja Lisa Andersdotter blifvit ogillad; och beslöt Nämn-
den att låta vid fallna utslaget bero.

Samma dag uppläst och godkändt
/C; Bergstedt;/

/Carl Joh; Lundberg/
/A. Svedin,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 september 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104778.

Personrelationer