Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 juni 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 juni 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken den
16 Juni 1870.

Närvarande: Herr friherre D. Hermelin,
Herr fabrikör L. F. Ståhlberg,
Jonas Ersson i Stenby,
Anders Andersson i Faskunge,
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg
Erik Ersson i Kohlsta
Johan Nilsson i Kohlsta
Lars Erik Jonsson i Löppinge.

{§.1.}
Herr Bergstedt var frånvarande utan att uppgifva
sitt förhinder; och som han var till sammanträdet
kallad., skulle han för uteblifvandet denna dag plikta
2 rd [riksdaler] till Kommunens kassa.

{§.2.}
Kommunal Nämnden ansåg att Sockenskräddaren Lund-
grens Enka Brita Catharina Lundgren borde af
Rothoffska fonden erhålla understöd med Femtio
riksd. rmt [riksdaler riksmynt] om året från och med den månad, i hvil-
ken hennes ansökning af öfriga vederbörande varder
bifallen; enär enkan Lundgren är fattig, samt
nu med betyg af Häradsskrifvaren intygades, att hon,
som är född år 1811, varit såsom fattig mantals-
skrifven vid Skogstorp under Lagersbergs säteri år
1858, då Rothoffska testamentet upprättades.

{§.3.}
I Protokollet skulle antecknas att aflidna fattig-
hjonet Enkan Anna Christina Andersdotters qvarlåten-
skap vid försäljning å auktion inbringat en
{brutto}behållning af 19 rd 20 öre samt qvarlåten-
skapen efter andra fattighjon till 29 rd 45 öre Rmt.

{§.4.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
understödet till dem under sex månader från den
1 Juli detta år till årets slut, på följande sätt:

1:o {Inom fattighuset}

( Öfvertyg till ett par madrasser skulle genom Herr Ord-
förandens försorg anskaffas till fattighuset, och
Förestånderskan skulle erhålla 14 alnar wäf till
ett par lakan, samt Lars Larsson i Flacksta 6 alnar väf till en skjorta.)

N:o 1. Förestånderskan Chatarina Persdotter, vanlig fattigkost och
i månaden Rd 1,50.
2. Ofärdige Brita Sofia Persdotter vanlig fattigkost och i månaden Rd 1.-
3. Carl Persssons Enka Brita Ersdottervanlig fattigkost och i månaden Rd 1:-
4. Anna Brita Soldinvanlig fattigkost och i månaden Rd 1.-
5. Enkan Maria Ersdotter vanlig fattigkost och i månaden Rd 1:-
6. f.d Statdrängen Lars Larsson vanlig fattigkost ochi månaden Rd 1.-
7. f.d.Brukaren Fredrik Schefting vanlig fattigkost ochi månaden Rd 1.-
8. Lars Larsson Enka från Båtmansbacken vanlig fattigkost och i månaden Rd 1.-
9. Jonas Erssons Enka från Skensta vanlig fattigkost och i månaden Rd 1:-
10. Enkan Maja Lisa Nord från Hörnhammar vanlig fattigkost och i månaden Rd 1.-
Schefting erhåller för gatusopning 2 rd 50 öre för
halfår, med 1 rd 25 öre i qvartalet.-

(11:o f.d. Pigan Catharina Persdotter från Båtmans-
backen vanlig fattigkost och Rd 1:-
från 1 Oktober, då hon i fattighuset intages, hvarförinnan
hon erhåller i månaden 1/2 Lispund mjöl och 1 rd.

2:o {Utom fattighuset.}

N:o 12 Anna Brita Flodin i Lustigstugan i månaden, full fattigkost
och Rd 1.-
13. Arbetskarlen Johan Englund i Lugnet, som anmältes ligga sjuk hos
sin dotter i Gillberga, i månaden 1 Lispund mjöl, och såsom
extra hjelp under sjukdomen 3 rd i månaden.
14. Enkan Ljungberg på socknen, hyreshjälp på halfår 3 rd.
15. Arbetskarlen Jonas Anderssons i Flackersta Enka, {i månaden}
1Rd och 1/2 Lispund mjöl samt hyreshjälp på {halfår} 5 rd.-
16. Sjukliga Enkan Göransson på socknen, hyreshjelp på halfår 6 rd
17. för f.d. Smeden Skogs vid Skjulsta bricka skötsel, i måna-
den Rd 1.-50.
18.Statdrängen Erik Erikssons Enka Maria Nyström
hos mågen Skräddaren Jonas Olsson i Tumbo Socken
hyreshjälp på halfår 6 Rrd.
19.Smeden Anders Jäderfors, hyreshjälp på halfår 10rd.
20. Skomakaren Hultquist vid Marielund, på halfår 10rd
21. Smeden A. F. Sjöbergs Enka vid Marielun, på halfår 5 rd
22. Lars Larssons sjuka hustru vid Sofielund, 1 Lispund mjöl i månaden
och {3 rd på halfår till vedbrand}
23. Soldaten Palms Enka, i månaden 1 Litt mjöl och 50 öre.
24. Skräddarens Lundgrens Enka, 1 Litt mjöl i månaden, till dess
hon får understöd af Rothoffska fonden.
25. Sjuklige förre Statdrängen vid Hagby Carl Johan Carlsson med
hustru, hyreshjälp på halfår 10 rd.
26. Afl. Lars Anderssons Enka i Brunnsbacken, hyreshjelp på halfår 6 rd
27. Sågaren Sjöquists Enka, i månaden Rd 1,25
28. Aflidne Arbetskarlen Olof Willhelm Renvalls hustru, i händelse hon
med läkarbetyg styrka sig vara oförmögen sig försörja,erhålla understöd
efter att ordförandens bepröfvande, högst 1 rd 50 öre i månaden.


{§.5.}
Understödet till denna församlings fattiga barn be-
stämdes för sex månader från 1 instundande Juli
till årets slut; och skulle dessa barn i hvarje månad
erhålla :
1:o Afl. Pigan Kajsa Lotta Larsdotters dotter {Johanna}
i Barnahemmet - Rd 4.-
2:o Afl. Per Erik Erssons dotter {Sofia} hos
Skräddaren C. E. Larsson i Löfhult, Liysta S:n Rd 4.-
3:o Bortflyttade hustrun Hagströms dotter {Sofia}
i Barnahemmet - Rd 4.-
4:o Afl. Drängen G. Anderssons vid Hagby son
{Carl Erik}hos Soldaten Skön i Granhult, Öja S:n.- Rd 4.-
5:o Afl. Arbetskarlen Per Perssons på Westerermarken
son {Frans}hos modren - Rd 2,50.
6:o Afl. Torparen Nils Perssons vid Svartkällan
Enkas 4 barn, hos henne - Rd 6.-
7:o Afl. Torparen Söderbergs vid Hof 4 barn, hos
modren - Rd 4.-
(8:o Afl. Statdrängen P. E. Erssons vid Skjulsta
Enkas 3 barn, hos henne - Rd 3.-
9:o Afl. Fredrik Fredriksson på Gredby egor
dotter , hos modren Rd 2.-
10:o Afl. Gustaf Höglunds i Grindstugan dotter {Eva
Mathilda} hos Skomakare Höglund, - Rd 1,50.
14 1/2 år; går och läser; anslaget upphör vid årets slut)
11:o Pigan Sofia Persdotters på Kohlsta egor son {Carl
Erik}, hos modren -
och hyreshjelp på halfår 5 rd Rd 1,30.
12:o Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son {Joha August}
hos Soldaten Flack, Hälften mot Gillberga S.n, - Rd 3,33./3.
13:o Afl. Arbetskarlen Törnbergs på Westermarken 2 barn
hos modren - Rd 4:-
14:o förrymde Arbetskarlen P. G. Petterssons 2:ne barn
hos modren - Rd 1,30.
{och hyreshjelp på halfår 10 rd, med 5 rd i qvartalet.}
15:o f.d. Statdrängen Johan Andersson på Gredby egor
2:ne barn, hos modren Rd 2.-
16:o Tegelslagaren Lennholms 2:ne barn hos modren
på Gredby egor- Rd 2.-
och {hyreshjelp på halfår 5 rd}
17:o f.d. Soldaten Bolivars dotters barn- Rd 1,30.
18:o Per Janssons Enkas vid Hagby barn, derom
processas med Thorshälla Socken,- Rd 5.-
{samt 1 rd 25 öre hyreshjälp i månaden}
19:o Ogifta Albertina Petterssons barn - Rd 4.-
20:o Arbetskarlen Lars Larssons i Lilla Lugnet dotter
Anna Charlotta hos Gustaf Olsson i Kohlsta Hven- Rd 5.-
21:o Anders Perssons Enkas i Råbergstorp son { Albert }
hos jägaren Carl Eriksson i Olofshäll- Rd 5.-
22:o Statdrängen Carl Johan Carlssons från Hagby
vanvårdade dotter { Maria Albertina } utackor-
deras på passande ställe genom Nämndemannen
Jonas Erssons i Stenby försorg, mot högst - Rd 5.-
{och anslag på en gång till kläder 5 rd.}
(23:o Drängen Per Olof Olssons Enkas son { Per Erik }
2 rd 50 öre i hyreshjelp från 1 instundande Oktober
till årets slut.

{§.6.}
Till flickan Maria Sofia Persdotter från Skölby,
hvilken är ofärdig, beviljades under instundande
halfår ett understöd i månaden af 4 rd för
flickans inackordering hos Smedsarbetaren Hedin
i Eskilstuna och dessutom 1 rd i månaden till
undervisning i klädsömmnad.

{§.7.}
Hushållerskan Maria Christina Alf hos hemmans-
egaren Carl Nilsson i Flacksta begärde att, för den
händelse hon komme att inflytta till Eskilstuna
Stad, Kommunal Nämnden ville ansvara för att
hon ej fölle Staden till last.

Kommunala Nämnden beviljade denna fram-
ställning.

{§.8.}
Som stenfoten till fattighuset befunnits skadad
och behövde stånd sättning, så uppdrogs åt
Herrar L. F. Ståhlberg och C. J. Lundberg att
om verkställigheten deraf föranstalta efter
dess bepröfvande.

{§.9.}
Då Kommunal Nämnden förnummit att Krono-
fogden Levin skall vägrat lemna handräckning för
indrifning af oguldna Kommunalutskylder till
Fors Socken, skulle herr Ordföranden söka från
Kronofogden erhålla bestämdt besked; och beslöts
att, i händelse Kronofogden vägrar handräckningen,
Nämnden skulle ingå till Kongl. Ma:ts Befall-
ningshafvande i Länet med påstående att Kronofogden
måtte åläggas den ifrågavarande handräcknin-
gen lemna.

Samma dag uppläst o Justeradt.

/D Hermelin/
/L; F; Ståhlberg/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 juni 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104774.

Personrelationer