Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 juni 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 juni 1883

Anmärkning

{1883 den 16 Juni}

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar P.G. Andersson i Kohlsta.
A.G. Andersson i Kohlsta,
Jonas Ersson i Stenby
E. Eriksson i Tacktorp.
F. Persson i Faskunge och
C.G. Pettersson i Gredby.

§17.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och be-
stämdes deras underhåll för instundande half-
år sålunda.

A.) {Inom Fattighuset.}

N:o 63. Förestånderska Beata Kihlman, för månad 5:-
gratifikation för ½ år 2:-

1. Enkan Carin Persdotter för månad 5:-

2. Brita Sofia Carlsdotter för månad 4:50

4. Brita Carin Persdotter för månad 4:50

7. Maja Brita Jäderfors för månad 4:50

71. A.F. Anderssons enka för månad 4:50

75. Erik Anderssons enka Stafva fr Lorensberg för månad 4:50

87. Johan Nilsson för månad 4:50

B.) {Utom fattighuset.}
N:o 12. Sven Svenssons enka vid Skjulsta, för månad 1:50

13. Lars Petter Ersson i L:a Lugnet för månad 2:-

14. Lars Anderssons enka fr. Brunnsbacken för månad 2:-

15. Per Erssons enka Maja Lisa, hyreshjelp för halfår 5:-
Ved för halfår 5:-

16. Jonas Jonssons i Svartkällan hustru, för månad 1:-

17. Arbetskarlen Johan Björkman med familj i Eskils-
tuna, hyra per qvartal 7:50

20. Johan Schönings enka i Hof, för månad 3:-

22. Per Olssons enka Brita Carin Larsdotter, för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 4:-

23. Per Olsson fr. L:a Myrtorp, för månad 4:-

{1883 den 16 Juni.}
N:o. 24. Enkan Johanna Berglund, för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 5:-

25. Enkan Maria Christina Lundgren fr. Faktoriet, för qvart 5:

26. Enkan Carin Westerlund fr. Faktoriet, för qvart 5:-

27 Enkan Carin Sandberg fr. Faktoriet, för qvart 5:-

för dessa enkor betalas dessutom hyra vid Fak-
toriet efter 50 Kronor per år.

28. Enkan Carolina Norstedt, hyreshjelp för qvart 10:-

31. Nils Perssons enka i Svartkällan, för månad 5:-

32. Joh. Fredrik Ersson i L:a Lugnet för månad 2:-

38. Skolläraren Österbergs enka för månad 1:50
hyreshjelp för qvårtal 8:-

40. Svagsinte Carl Erik Gustafsson hos Moberg
i Frönäs, för månad 8:-
Till kläder för halfår 10:-

51. Svagsinte Carl Erik Gustafsson hos Torparen
Gustaf Jonsson vid Ängstugan, för mån 10:-
Till kläder för halfår 5:-

64. C.E. Hellqvists enka Brita Larsdotter, för månad 3:-
Skall dessutom erhålla ½ Famn ved

73. Enkan Sofia Norman, för månad 3.

76 Enkan Charlotta Hallqvist vid Eriksdahl, för m 4:

80. f.d. Torp Per Olsson från Backa, för m 2:-

88 Enkan Johanna Nyström fr Åsby för m 3:-

[MARG: {Äldre Fattiga}]

§18.
Likaledes mönstrades församlingens fattiga
barn och bestämdes deras underhåll för
instundande halfår sålunda

N:o 33. Albertina Perssons son Carl Wilhelm vid Clastorp
under Ribbingelund, för månad 5:-
Till kläder 5

36. Smeden G.R. Holmströms dötter Ma-
thilda hos modren vid Lilla Lug-
net, för månad 3:-


{1883 den 16 Juni.}
N:o 37. Enkan Sjöqvists vid Berga 2 barn, för månad 6:-

42. Gustaf Perssons vid Hof dotter Wilhelmina Sofia
vid Solskenet i Lijsta Socken, för Juli månad 5:-

43 Gustaf Anderssons från Hagby dotter Elina Jose-
fina hos Skomak Löfgren vid Lundby, för månad 6:-
till kläder 5:-

45. Samme mans son Carl Evald hos Lars Olsson
vid Löflund, för Juli månad 6:
Klädpengar förut bekomne

47. Anders Perssons vid Åsby dotterdotter Sofia
Albertina, för månad 2:-

48. Hultgrens enka Clara Christina Lundholms
2 barn hos modren i Eskilstuna, för månad 5:-
hyreshjelp för qvartal 5:-

50. Lovisa Bolivars son Johan hos morfadren
vid Skölby, för månad 4:
Till kläder 5:

52. Lars Fredrik Anderssons enkas 4 barn hos
modren i Eskilstuna, för månad 10:-
hyreshjelp för qvartal 10:-

53. C.O. Engströms son Carl Evald hos Smeden
Ekholm i Kohlsta, för månad 6.
Till kläder 5:

54 Samme mans son Ernst Olof på
samma ställe, för månad 6:-
Till kläder 5:-

55 Samme mans dotter Adele Elisabeth
hos Fabriksidkaren Forsberg i Eskils
tuna för månad 6:-

57. Erik Anderssons i Kohlsta son
Carl Johan hos Nämndeman A.G. Anders-
son i Kohlsta, för månad 6:-
Till kläder 5:-

84. P. Fredrikssons enka med 4 barn boen-
de i Eskilstuna, för månad 10:-
hyra för qvartal. 10:-

{1883 den 16 Juni.}
N:o 89 August Fahlbergs enka Carolina Mathilda Gran-
berg á Odensalagärdet för 2 barn, för mån 6:-

90. Enkan Augusta Kroné för 3 barn för
månad 7:50

[MARG: {Fattiga Barn.}]

§19.
En Räkning från Fältskären Lundmark å 4 Kro-
nor för vårdande af en yttre skada å flickan
Adele Engström skulle betalas af Kommunens
Kassa

[MARG: {Adèle Engström.}]

§20.
Tvänne räkningar, den ena för resa till Hag-
by i fråga om Mathilda Tillbom; och den
andra för en budskickning till Krono-
fogden för utfående af resterande Kommu-
nalutskylder af en person, som ämnade
afresa till Norra Amerika, å tillhopa
4 Kronor skulle gäldas af Kommunens
Kassa.

[MARG: {Räkningar}]

§21.
4 Kronor 50 öre utgörande återstående
behållningen å Hundskattemedlen konto
blef enligt nämndens beslut nu öfverlem-
nadt till P. Fredrikssons enka, som fanns
inför nämnden närvarande

[MARG: {P. Fredrikssons enka}]

§22.
Följande belopp, som under sjukdom till-
delats Carolina Norstedt skulle utgå af
Kommunens Kassa, nemligen d. 3 Mars 2 Kronor,
den 30 Mars 3 Kronor, den 21 April 2 Kronor
och den 5 Maj 5 Kronor.

[MARG: {Enkan Norstedt.}]

§23
Femton Kronor, som utbetalts till
Aug Fahlbergs begrafning skulle få
utgå af Kommunens Kassa.

[MARG: {Aug Fahlberg}]

§24.
Till Vaccinationsföreståndare efter Herr

{1883 den 16 Juni}
Hofpredikanten, Prosten J.A. Ullgren, beslöt
nämnden utse Herr Magister E.M. Dahl-
berg vid Marielund

[MARG: {Vaccinationsföreståndare}]

§25
Som trappan vid fattighuset är upprutten
beslöt nämnden att densamma skall om-
byggas äfvensom att trappan till afträdet
skall utläggas och fyllas med sand; och
uppdrog nämnden åt ledamöterna Herrar
P.G. Andersson och A.G. Andersson i Kohl-
sta att låta verkställa detta arbete

[MARG: {Fattighuset}]

§26
S.k. Midsommarkost skall i år lika-
som föregående år tilldelas hjonen i fattig-
huset; beloppet för 8 hjon utgör 28 Kro-
nor.

[MARG: {Midsommarkost.}]

§27
Detta protokoll skall justeras Lördagen
den 23 dennes af Herrar P.G. Andersson och
A.G. Andersson i Kohlsta

MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A, Svedin./
/P,G, Anderson/
/A;G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 juni 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104773.

Personrelationer