Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 mars 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 mars 1890

Anmärkning

1890 den 15 Mars

Närvarande: Undertecknad ord-
förande samt Herrar S. Persson,
H. Persson, A. P. Andersson,
P. G. Andersson, C. A. Thorild,
J. G. Andersson och J E. Jonsson

§30.
Protokollet för nästföregående samman
träde upplästes, justerades och god-
kändes.

[MARG: {Protokollet}]

§31.
Från lasarettssysslomannen hade Kom-
mit begäran om ansvarsförbindelse
för lasarettskostnad för skomaken
O. W. Eriksson från Westermarken;
och beslöt nämnden lemna vederbö

{1890 den 15 Mars}

rande distriktsledamot i uppdrag att
utreda förhållandet härmed och derom
meddela underrättelse till ordföranden,
som skall ega att efter sig företeende
omständigheter utfärda ansvarsför-
bindelse eller icke.

[MARG: {O. W. Eriksson}
lasarettsvård]

§32
Efter samråd med vederbörande distrikts
ledamot hade ordföranden utfärdat an-
svarsförbindelse för lasarettskostnad
för arbetaren Per Gustaf Olsson vid
Eriksdahl. Då läkare vitsordat hans
behof af understöd i form af lasaretts-
vård, samt Olsson sedan flera år har
hemortsrätt i Fors Socken och befinnes
utfattig blef denna åtgärd af nämn-
den gillad.

[MARG: {Per Gust. Olsson}
{lasarettsvård}]

§33
Inför nämnden företrädde döfstumme
filarbetaren Adolf Janssons likaledes
dömstumma hustru Fredrika Jansson
från Ekslund med begäran om under
stöd, emedan mannen öfvergifvit hen-
ne utan att lemna medel till hennes
och barnens försörjning; då detta
förhållande var inom nämnden kändt
beslöts tilldela henne ett understöd af
fem Kronor, som nu lemnades henne;
men då familjen eger hemortsrätt inom
Eskilstuna Stad, från hvilken kom
mun inflyttning egt rum sistlidet år,
skulle beloppet af nämnda kommun återsökas

[MARG: {Fredrika Jansson}
{Eskilstuna}
{5 Kr utbet}]

{1890 den 15 Mars.}

§34.
Som upplyst blifvit, att Emma Carolina
Andersson, som nu är på fattigvårdsSty-
relsens bekostnad utackorderad vid
Berggölet i Stenqvista Socken, hos sin
förmyndare, Mjölnaren J. Isaksson, eger
innestående arfsmedel till belopp af
72 Kronor, så erhöll ledamöten J. E.
Jonsson i uppdrag uppmana sagde
förmyndare till fattigvårds Styrelsen
öfverlemna ofvanberörde belopp; i sam-
manhang härmed beslöts att Emma
Carolina Andersson skall till Tacktorp
afhemtas att der njuta underhåll.

[MARG: {Emma Carolina Andersson}
{Tacktorp}]

§35.
Ordföranden anmälde det till Anders
Ersson i Fattighuset måste lemnas medi-
cin och 2 Kronor underhåll under sjuk
dom, hvilket åtgörande gillades; men
erhöll ledamoten P. G. Andersson i upp-
drag undersöka, om sagde person eger
egna medel.

[MARG: {Anders Ersson}]

§36
Nämnden delgafs Landshöfdinge Em-
betets i länet utslag den 6 dennes, hvari-
genom Eskilstuna Stad blifvit ålagd
ersätta kostnaden för vård och under
håll af Selma Ekholms två minderåriga
oäkta döttrar Selma Maria och Anna
Sofia; och beslöts att utslaget, som blif-
vit delgifvet Eskilstuna Stads fattigvårds
Styrelse skall bland kommunens handlin

{1890 den 15 Mars}

gar förvaras.

[MARG: {Selma Ekholm}]

§37
För förklarings afgifvande föredrogs fattig
vårdsStyrelsens i Fogdö Socken ansökning
att Fors Socken måtte åläggas ersätta
fattigvårdskostnad för Lovisa Carlsson
och hennes barn, detta på den grund
att Lovisa Carlsson genom Åkers och
Selebo Härads Rätts laga kraft vunna
utslag förklarats vara laglig hustru till
drängen Carl Aug Lindblom vid Hättan
under Hagby men nu vid Myrtorp;
Nämnden beslöt lemna ordföranden jem
te fjerdingsmannen C. A. Thorild i upp
drag att undersöka förhållandet samt
om så anses nödigt, att denne senare
jemväl må på kommunens bekostnad
göra en resa till Fogdö fattighus, hvar-
efter ordföranden skall ega afgifva förkla
ring i målet.

[MARG: {Carl Aug Lindblom}
{och hans hustru}]

§38.
Nämnden delgafs berättelsen öfver verk-
stäld granskning af dess räkenskaper och
förvaltning sistlidet år, men, då inga
anmärkningar blifvit framstälda, erfor-
drades från nämndens sida inga för-
klaringar att afgifva.

[MARG: {Revisionsberättelsen}]

§39.
Nämnden delgafs en skrifvelse från ord-
föranden i Eskilstuna Stads fattigvårds-
Styrelse af innehåll, att arbetskarlen Erik
Andersson blifvit intagen å Stadens fattig

{1890 den 15 Mars}

vårdsinrättning, och att de båda barnen
skulle utackorderas; med anledning häraf
beslöt nämnden, att såväl Erik Andersson
som hans båda barn skola hemtas till
Tacktorp att der vårdas.

[MARG: {Erik Andersson}]

§40
I anledning af besluten här ofvan att
åtskilliga hjon skola hemtas till Tacktorp
beslöt nämnden lemna i uppdrag åt
vice ordföranden, Herr S. Persson, att inköpa
erforderliga matvaror och köksartiklar

[MARG: {Matvaror m m}]

§41.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt den 5 April 1890
/S. Persson/
/P, G, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 mars 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104764.

Personrelationer