Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 juni 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 juni 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-nämn-
dens i Fors Socken sammanträde i
Sockenstugan den 15 Juni 1878.

Närvarande: Ordföranden G. A.Svedin
vice ordföranden P. G. Andersson
samt G. Haglund i Lundby
Jonas Ersson i Stenby
A. G. Andersson i Kohlsta och
A. F. Eriksson i Flacksta
hvaremot nämndens ledamot Herr Lambert Fr. Ståhlberg,
som utan förfall från sammanträdet uteblif-
vit fälldes att utgifva 2 Kronor böter.

{§ 1 }
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes under-
hållet för dem under nästinstundande halfår sålunda:

{A.) Inom fattighuset. }
1. Förestånderskan Catharina Cersdotter, hvarje månad 3:50
gratifikation för halfår 2:-
2. Brita Sofia Persdotter, hvarje månad 3:-
3. Enkan Maja Lisa Nord, hvarje månad 3:-
4. f.d. Pigan Carin Persdotter, hvarje månad 3:-
5. Lars Larssons enka Brita Catharina, hvarje månad 3:-
6. f.d. Hemmansbrukaren Fredrik Schefying, hvarje månad 3:-
7. Enkan Maja Brita Jäderfors, hvarje månad 3:-
8. Lars Larsson fr. Sofielund, 3:-
10. Anna Brita Flodin, hvarje månad 4:-
23 Christina Andersdotter Thalen, hvarje månad 3:-

{B.) Utom fattighuset. }

12 ) Lars Petter Ersson i Lilla Lugnet, för månad 1:50
14.Lars Anderssons enka fr Brunnsbacken, för månad 1:-
hyreshjelp för halfår 6:-
15. Per Perssons enka Maja Lisa, hyreshjelp för halfår 5:-
Till ved 6:-
17. Sven Svenssons enka Mesta, för månad 3:-
hyreshjelp för halfår 5:-
18. Pigan Maria Ahlström från Lagersberg 2:

2/77 C. O. Hellqvist från Tallstugan, för månad 5:-
3/77 Per Olsson från Lilla Myrtorp, för månad 2.-
Johanna Berglund, för månad 2:50
7/77 Maria Christina Lundgren vid Gevärsfaktoriet,för hvarje qvartal 5:-
8/77 Catharina Westerlund vid Gevärsfaktoriet, för hvarje qvartal 5:-
9/77 Catharina Sandberg vid Gevärsfaktoriet, för hvarje qvartal 5:-

{§ 2. }
Mönstrades församlingens fattiga barn och bestämdes underhållet för
dem under nästinstundande halfår sålunda:

26. Förrymde Smeden G. R. Holmströms döttrar Lotta och Tilda hos modren i
Lilla Lugnet, för månad 4:-
27. Torp. Nils Perssons fr. Svartkällan dotter Anna Charlotta hos
modren, för hvarje månad 1:50
[MARG:bör höjas till 5.-]
28. Enkan Brita Sjöqvists från Berga 4 barn hos modren, för månad 5:-
30. Drängen Per Erik Perssons från Mesta dotter Augusta hos
Carlssons vid Hvilsta Grindstuga, för månad 5:-
31. Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son Johan August hos
Soldat Flack (Gillberga S:n betalar lika )för månad 3:33 1/3.
32. f.d. Soldat Gustaf Bolivars dotterson hos mormodren vid
Skölby, för månad 4:-
samt till skodon 3:-
33. Ogifta Albertina Perssons son Carl Wilhelm hos enkan Brita
Karlsdotter Klastorp under Ribbingelund, månad 5:-
samt till kläder 5:-
34. Aflidna Kristina Katarina Karlsdotters son Johan Adolf hos
hustru Norman vid Asplund, för månad 10:-
hvarjemte ordföranden skall ega att efter omständigheterna
nu bevilja medel till linne m.m, hvaraf nu erhölls till
skjortor och en blus, samt 1 Krona till en hatt, hvilket
senare belopp nu till hustru Norman öfverlemnades.
35. Samma persons dotter Anna Concordia hor mormodren Carl
Olssons enka vid Gärdtre i Kloster Socken, för månad 5:-
37. Faktori Arbetaren Bergmans enkas dotter Katarina Wilhel-
mina hos mormodren C. Nilssons enka vid Skölby, för månad 3:-
38. Aflidne Skolläraren S. W. Österbergs 3 barn, hos modren,för månad 6:-
Till kläder 10:-
Ved 6:
40. Gustaf Perssons i Hof mindre vetande son Carl Oskar hos Moberg vid
Frönäs, för månad 8:-
samt till kläder 10:-
41. Samme mans son Gustaf Wilhelm hos C. A. Pettersson vid An-
derslunda i Lilla Malma Socken, för månad 5:-
42. Samme mans dotter Wilhelmina Sofia hos Anders Andersson vid
Solskenet i Lijsta Socken 5:-
43. Förrymde Statdrängen Gustaf Anderssons från Hagby dotter
Elina Josefina hos Skomakaren Löfgren vid Lundby, för mån 6:-
Till kläder 5:-
44. Samme mans dotter Maria Johanna hos enkan Jäderlund vid
Hagby, för månad 6:-
Till kläder 5:-
45. Samme persons son Carl Evald hos Carl Olsson vid Löfielund
för månad 6:-
Till kläder 5:-
48. Aflidne Arbetskarlen Hultgrens enkas Clara Cristina Lundholms
2 barn hos modren, för månad 5:-
hyreshjelp , per qvartal 5:-
49. Enkan Carolina Norstedts 2 lytte barn hos modren i Eskils-
tuna, hyreshjelp för qvartal 10:-
11/77. Statdrängen Anders Perssons vid Åsby dotterdotter
Sofia Albertina hos Anders Persson för månad 2:-
2/78. Aflidne Arbetskarlen Lars Fredrik Anderssons enkas
5 barn, för månad 18:-

{§ 3. }
Som läkare förklarat, att enkan Hultgren, hvilken är sjuk,
bör dricka brunn, så beviljade nämnden nu henne för
detta ändamål 4 Kronor, hvarjemte ordföranden skall
under denna hennes sjukdom till instundande midsom-
marhelg tilldela henne ett tillfälligt understöd af 5 Kronor.

{§ 4. }
Upplästes Kongl. Kammar Rättens utslag den 18 December sistlidet
år, hvarigenom Fors Socken blifvit ålagd ersätta Kloster Sockens
fattigvårdsstyrelse dess kostnad för drängen Erik Gustafssons
sinnessvage son Carl Erik Gustafssons vård och underhåll å
idiotanstalten vid Strömsholm från den 1 Oktober 1875 med 300 Kro-
nor för år samt kostnaden för hans ditforslande jemte lösen för
expeditioner i målet äfvensom att för framtiden om sagda person
taga vård; Och beslöt nu nämnden dels att låta vid det gifna
utslaget, på de i detsamma anförda skäl, bero, i anledning hvaraf
Kloster Sockens kostnader i detta mål skola enligt räkning ersättas,
dels ock att ofvannämnde gosse skall tills vidare qvarblifva vid
Strömsholm och underhållets för honom derstädes af ordföranden
utbetalas af Kommunens medel.

{§ 5. }
Likaledes upplästes i och för förklarings afgifvande fattig-
vårds Styrelsens i Kristianstad ansökning, att
Fors Socken måtte åläggas ersätta del till förrymde gevärssmeden
L. G. Nygrens efterlemnade familj utbetalade understöd samt att för
framtiden om densamma taga vård. i anledning hvaraf nämnden
beslöt lemna ordföranden i uppdrag att i afgifvande förklaring
på grund af 26 § i gällande fattigvårdsförordning bestrida ifrågava-
rande ansökning.

{§ 6. }
Polis Kommissarien A. Johansson i Eskilstuna hade såväl hos ordfö-
randen som Herr patron L. P. Åkerman, i egenskap af ordföranden i
Kloster Sockens Kommunal nämnd, muntligen anhållit att en Herr
Reyman skulle under instundande landtbruksmöte få å Fattighusgår-
den uppsätta ett tält för förevisande af panorama m.m., derför han
erbjudit sig betala 6 Kronor för hvarje qväll såsom förevisning egde
rum; härtill lemnade nämnden för sin del bifall och beslöt tillika
att härför möjligen inflytande medel skulle af ordföranden få
utdelas till de i fattighuset intagna hjon utdelas såsom till-
fälligt understöd.

{§ 7. }
Herr P. G. Haglund i Lundby och A. S. Eriksson i Flacksta utsågos
att Lördagen den 29 dennes kl. 10 f.m. hos ordföranden justera detta pro-
tokoll.

/A. Svedin. /

uppläst och godkändt den 29 Juni 1878.
/P; G; Haglund /
/A, S, Eriksson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 juni 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104760.

Personrelationer