Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 juni 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 juni 1895

Anmärkning

1895 {15 juni i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige nämn-
dens ledamöter förutom Herrar
Lindqvist och G Larsson.

§52.
Meddelades Nämnden Wadstena
Hospitalsdirektions tillkännagifvande om
blifven ledig plats derstädes för sin-
nessjuke Theodor Molin från N:o 10 Wester-
marken och beslöt Nämnden Molins
oförtöfvade ditforsling, hvilken fjer-
dingsman C. A. Thorild godhetsfullt åtog sig och
skulle den förskottsvis fordrade ho-
spitalskostnaden intill årets slut jemte rese-
kostnad nu utgå ur kommunens kassa.

[MARG: {Molin till
Wadstena Hospital}]

§53
Föredrogs för förklarings afgifvande
Stockholms fattigvårdsnämnds hos Kong.
Bef. hafvande gjorda ansökan om å-
läggande för Fors socken att taga vård
om ogifta Mathilda Charlotta Tillboms
oäkta dotter Anna Mathilda -14 år gammal-;
och då af handlingarne framgår dels att bemäl-
de af Fors socken å Stockholms barnhus in-
lösta flicka eger försörjningsrätt härstädes
dels att den uppkomna fattigvården på grund
af vederbörligen styrkt sinnesslöhet och oför-
måga att sig försörja betingas enl 1§ i fat-
tigvårdsförordningen, så skulle ordf. i afgif-
ven förklaring medgifva krafvets befo-
genhet äfvensom gå i författning om
hennes skyndsamma hitforsling och in-
tagande vid Tacktorp, för hvilket allt
kostnaden skulle utgå ur kommunens
kassa

[MARG: {Flickan Anna
Mathilda Tillbom}]

§54
Föredrogs för förklarings afgifvande
handlingar i målet rörande Norrköpings

{1895 15 juni i Sockenstugan}

fattigvårdsstyrelses kraf på fattigunderstöd åt
arbetaren Ernst Herman Rehnström;
och som af sagde handlingar framgår,
att bemälde fattigvårdsstyrelse hos Kongl
Maj:t öfverklagat Kongl Kammarrättens
utslag, som, med bifall till Landshöf-
dingeembetets utslag, underkänt klagande
styrelsens kraf, så skulle i förklaringen
yrkas att Norrköpings fattigvårdsstyrel-
ses besvär och kraf måtte ogillas.

[MARG: {Ernst Herm. Rehnström
fr. Norrköping}]

§55
Delgafs Nämnden kon. Befallnh:des
utslag, hvarigenom Fors socken ålagts
att med eget Medgifvande ersätta Eskils-
tuna stad redan lemnadt tillfälligt un-
derstöd af Tio kronor äfvensom hvad vidare
understöd enl 1:ste § fattigvårdsförordningen
kan komma att gifvas sliparen Joh.
Fredr. Åhman, intill dess hans omedel-
bara vård af Fors socken direkt öfver-
tages eller annorledes upphör.

[MARG: {Joh. Fredr. Åhman
i E-a}]

§56
Upplästes inför Nämnden Konungens
Befallningshafvandes utslag, hvarigenom
Helgarö socken förpligtas ersätta Fors
socken timmermannen Klas W. Larssons
vid Fridhem vård å Eskilstuna lasarett,
skolande utslaget bland kommunens handlingar
förvaras

[MARG: {Klas Wilh.
Larsson. Helgarö}]

§57
Föredrogs inför Nämnden Kon. Befall-
ningshafvandes utslag, hvarigenom Lista
socken ålägges ersätta Fors socken såväl
lasarettskostnaderna för förre statdrängen
Joh. Nylander vid Kälby som ock hvad
i fattigunderstöd redan är eller kan
blifva enl 1:ste § fattigvårdsförordningen

{1895 15 juni i Sockenstugan}

utgifvet för Nylanders hustru och min-
deråriga barn, hvilket utslag skall bland
Kommunens handlingar förvaras.

[MARG: {Joh. Nylander
fr. Lista}]

§58
Uppå anmälan af vederbörande distrikts-
ledamot beslöt Nämnden att som hjelp
i tillverkningskostnad för Kläder och skodon
åt enkan Fahlbergs dotter Anna i N:o 37
Westermarken lemna fyra kronor, som nu
till Herr S. Starck erlades, att utgå
ur socknens hundskattemedel.

[MARG: {Anna Fahlbergs
dotter Anna}
4 kr. till beklädnad]

§59
Wederbörande distriktsledamot anmälde,
att inhyses boende enkan Anna Persson
i N:o 23 Westermarken, född 1816, vore säng-
liggande sjuk samt i stort behof af under-
stöd; och beslöt Nämnden att nu utbetala
och genom Herr S. Starck lemna bemälde
enka ett tillfälligt understöd af Tio Kronor
att utgå ur socknens Kassa, men skulle
hon i fall af vidare framtida behof af
understöd, sådant vid Tacktorp erhålla

[MARG: {Enkan Anna
Persson Wester-
marken 23. Tio kr.}]

§60.
Till Förebyggande af epidemisk smitta
hade gossarne Carl Anton Jonsson från Tuna-
fors och Carl Andersson från Lindtorp af
läkare förordnats att å epidemiska sjuk-
huset intagas, hvarifrån nu räkningar före-
teddes, utvisande tillhopa 51 dagars vård à 2 kr-
= 102 kr., deraf Nämnden nu, på fram-
ställning af vederbörande distriktsledamot
med anledning af patienternas medellös-
het, beslöt att i enlighet med ett likartadt
fall sistlidet år erlägga kr. sextiotre (63) och
75 öre, beräknadt efter 1,25 i bidrag pr dag och
person, som nu till Herr S. Starck utbe-
taltes att utgå ur kommunens kassa

[MARG: {Sjukvårdshjelp
63,75}]

1895 {15 juni i Sockenstugan}

§61
Beslöt Nämnden att för medellöse
Stenarbetaren L. F. Petterson från Nyfors,
som enl företedt läkarebetyg måst
intagas å lasarettet, skulle kostnader
härför utgå ur Kommunens Kassa.

[MARG: {L. F. Pettersson i Nyfors
Lasarettshjelp}]

§62
Med anledning af en från Nyfors
helsovårdsnämnd ingången skiftlig
anmälan att i den intill Sommarroga-
tan angränsande Kronoskogen samt
i närheten af N:o 24 finnes "en stor del
orenlighet i form af Kompost utlagda"
uppdrogs åt Herr C. A. Thorild samt
vederbörande distriktsledamöter G. Larsson
och Herr C. A. Lindqvist att härför vidtaga i helsovårds hän-
seende erforderliga åtgärder

[MARG: {Helsovård}]

§63
Beslöts att protokollet skulle justeras
vid sammanträdet på Tacktorp instun-
dande 29 juni

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/Carl Fahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 juni 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104759.

Personrelationer