Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 januari 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 januari 1887

Anmärkning

{1887 den 15 januari}

Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herrar O. Eriksson, A.P.
Andersson, C.O. Jonsson, A.G.
Andersson och C.G. Pettersson

§1.
De nyvalda ledamöterne i Nämnden helsades
af ordföranden välkomna och intogo sina plat-
ser.
[MARG:{Nya ledamöter}]

§2.
Enkan Johanna Mathilda Larsson å Westermarken
N:o 46. var uppå kallelse inför nämnden närva-
rande; och sedan upplyst blifvet, att hon tid-
tals har arbete vid Tunafors fabrik samt bor
hyresfritt hos sin moder, beslöt nämnden, att
det för henne enligt § 89 år 1886 bestämda under-
håll skall från och med feburari månad utgå
med med 4 Kronor i månaden, hvarjemte,och
då hon haft understöd från Eskilstuna Stad
Sedan 17 år tillbaka och således bör ega hem-
ortsrätt inom sagda kommun, ordföranden
skall ega att på fattigvårds Styrelsens vägnar
söka ersättning af Staden för såväl redan lem-
nadt understöd som hvad vidare kan
varda henne tilldeladt;
[MARG:{Joh:a:M:a Larsson
Eskilstuna}]

§3.
Enkan Hedda Sofia Andersson i Marielund
var på kallelse inför nämnden närvarande; och
som upplyst blifvit att hon sedan mannens

{1887 den 15 januari}

död år 1881 samt under sitt vistande i Eskilstuna
Stad intill år 1883 och allt framgent intill
slutet af sistlidet år haft understöd af Eskils-
tuna Stad, inom hvilken kommun hon sålunda
bibehållit sin hemortsrätt, så beslöts nu lem-
na ordföranden i uppdrag att på fattigvårds
Styrelsen vägnar af Eskilstuna Stad söka er-
sättning för såväl redan lemnadt understöd
som ock för hvad vidare kan komma att
henne tilldelas enligt 1 § i fattigvårdsförord-
ningen.
[MARG:{Hedvig Sofia Andersson
Eskilstuna}]


§4.
Enkan Sara Lena Bergström, hvilken är född den-
5 September 1805 samt till följd af ålderdoms-
bräcklighet är oförmögen till arbete och dess-
utom saknar egna medel eller vård och under-
håll af annan anhöll nu genom enkan Vounge-
reckt i Eskilstuna N:o 219 om understöd; och
som ofvanberörda förhållanden vitsordades, så
beslöt nämnden att från och med innevarande
år tilldela henne understöd med 7:50 Kronor
i qvartal till hyra samt 4 Kronor i månaden till under-
håll, hvaraf 11:50 Kronor nu utbetalades; och
som tillika genom prestbevis styrktes, att
Sara Lena Bergström eger hemortsrätt inom
Eskilstuna Stad, så beslöt nämnden lemna ord-
föranden i uppdrag att af sagda kommun
söka för såväl nu utgifna understöds-
belopp som ock hvad vidare kan varda
henne i enlighet med 1§ i fattigvårdsförord-
ningen tilldeladt, så länge behofvet af under-
stöd fortfar.

[MARG:{11:50 kr utbet
Sara Lena Bergström
Eskilstuna}]


{1887 den 15 januari}

§5.
Inför nämnden infann sig enkan Anna Sofia
Westergren med begäran om understöd för sig och
sitt minderåriga barn; och som inom nämnden
kändt var, att sagda enka är sjuklig och
med betydligt nedsatt arbetsförmåga beslöt
nämnden tilldela henne ett understöd af 3 Kro-
nor i månaden från och med den 1 januari; och
blef januari månads underhåll nu till henne ut-
betalt med 3 Kronor

[MARG:{3 Kronor utbetalt
Anna Sofia Westergren}]

§6.
I nästföregående § omförmälda enkan Anna
Sofia Westergren anhöll om understöd för sin
hemmavarande sjuka dotter Erika Charlotta född
år 1868; och som denna flicka till följd af
sjuklighet saknar förmåga att försörja sig genom
arbete samt är utan egna medel eller vård och
underhåll af annan, så beslöt nämnden tilldela
henne ett understöd af 2 Kronor i månaden från
och med innevarande år, hvaraf janu-
ari månads underhåll nu utbetaltes med 2 Kro-
nor; men då tillika upplystes att hon under
2 år från år 1884 varit i tjenst hos Ingeniören
P.G. Luthman i Eskilstuna, således bör ega
hemortsrätt inom sagda kommun så beslöt nämn-
den lemna ordföranden i uppdrag att af sagda
kommun söka ersättning för såväl redan utgif-
na understöd som ock hvad vidare kan för
henne erfordras, intill dess behofvet af under-
stöd upphör.

[MARG:{2 Kr utbet
Erika Charlotta
Westergren
Eskilstuna}]

§7.
Anders Gustaf Petterssons i Marielund hustru Maria

{1887 den 15 januari}

företrädde och begärde understöd, hvarvid upplystes
att mannen är född den 24 Oktober 1824 och hustrun
den 17 Maj 1819. Som dessa makar befinna sig i ut-
fattiga omständigheter och ega hemortsrätt inom
Fors Socken, så beslöt nämnden att tilldela dem
understöd från och med innevarande år med 2
Kronor i månaden, hvaraf januari månads under-
stöd nu lemnades med 2 Kronor

[MARG:{A.G. Pettersson
Marielund
2 Kr utbet.}]

§8.
Arbetskarlen Gustaf Olsson Bing, född den 31 Oktober
1819 och boende Westermarken N:o 44, företrädde och begärde
understöd. Som denne person är ofärdig
samt i saknad af egna medel eller vård och
underhåll af annan samt dessutom eger hemorts-
rätt inom Fors Socken så beslöt
nämnden tilldela honom understöd från och
med innevarande år med 4 Kronor i månaden,
hvaraf januari månads underhåll nu utbetalades
med 4 Kronor.

[MARG:{4 Kr. utbet
G. Olsson Bing}]

§9.
Nämnden beslöt tilldela sjuke arbetaren C.E.
Lundqvist i Westermarken N:4 ett tillfälligt un-
derstöd af 3 Kronor, som nu utbetalades, hvar-
jemte nämnden likaledes beslöt att det understöd
af 2 Kronor, som af ordföranden den 8 dennes
lemnats samme person, skall utgå af Kommu-
nens kassa.

[MARG:{3 Kr. utbet
C.E. Lundqvist}]

§10.
I anledning af ordförandens gjorda framställ-
ning, huruvida nämnden önskade ordinarie sam-
manträden för behandling af förefallande ären-
den ansåg nämnden sådana ej erforderliga,utan

{1887 den 15 januari.}

Skulle det bero på ordföranden att sammankalla
nämnden, då sådant anses af omständigheterna
påkallas

[MARG:{Sammanträden}]

§11.
För att vara vaccinationsföreståndare hvar
inom sitt distrikt utsågs Herrar C.O. Jans-
son C.H. Bergstedt och Nämndemannen
A.G. Andersson.

[MARG:{Vaccination}]

§12.
Att justera detta protokoll utsågs Herrar
C.O. Jonsson och C.G. Pettersson

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin/
justeradt den 18 januari 1887.
/C.G. Pettersson/
/C.O. Jonsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 januari 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104757.

Personrelationer