Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1875

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämndens
i Fors Socken sammanträde i Socken-
stugan den 15 December 1875.

Närvarande: Ordföranden Herr C. U. Bergstedt och
vice Ordföranden Herr G. A. Svedin samt
Herrar C. J. Lundberg å Lagersberg,
Anders Andersson i Faskunge,
P. G.Andersson i Kolsta,
A. G. Andersson i Kolsta och
G. Lundqvist vid Rosenholm.

{§ 1. }Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes understöden
till dem under nästkommande års förra hälft sålunda:

A ) { Inom Fattighuset. }

1:o) Förestånderskan Catharina Persdotter från Westermarken erhåller
för hvarje månad i ett för allt 3,50 Kronor
samt gratifikation för halfår 2,- Kronor
samt derjemte ett par kängor.
2:o ) Ofärdiga Brita Sofia Persdotter, för hvarje månad 3,- Kronor
3:o ) Enkan Maria Ersdotter, för hvarje månad 3,- Kronor
samt till ett par kängor 6,- Kronor
4:o ) Maja Lisa Nord fr. Hörnhammar,,för hvarje månad 3,- Kronor
5:o ) f.d. Pigan Catarina Persdotter från Båtmansbacken
för hvarje månad 3,- Kronor
6:o ) Lars Larssons Enka Catarina från Båtmansbacken
för hvarje månad 3,- Kronor
7:o ) F.d.Hemmansbrukaren Fredrik Schefting
för hvarje månad 3,- Kronor
8:o ) Enkan Maja Brita Jäderfors fr. Westermarken
för hvarje månad 3,- Kronor
9:o )Lars Larssons hustru från Sofielund
för hvarje månad 3,- Kronor
10:o ) Skomakaren A. P. Malmstens Enka från Stengryt
för hvarje månad 3,- Kronor
11:o )Enkan Anna Brita Flodin fr. Lustigstugan
för hvarje månad 3,- Kronor
Samt såsom sängliggande sjuk - 1,- Kronor
12:o ) Ogifta Brita Christina Nilsdotter från Mesta
för hvarje månad 3,- Kronor

Derjemte beslöt Nämnden inköp af 24 alnar väf att användas till
1 par lakan samt till linnen i fattighuset.

B ) { Utom Fattighuset. }
1:o ) Arbetskarlen Lars Larsson i Lugnet,för hvarje månad 1,40 Kr.
2:o ) Jonas Anderssons Enka från Flackersta,
för hvarje månad 2,40 Kr.
samt hyreshjelp för halfår 5,- Kr.
3:o ) Lars Larsson från Sofielund,för hvarje månad 1,50- Kr.
4:o ) Smeden Holmström d.ä: Enka från Båtmansbacken,
för hvarje mån. 3,-
samt tillfälligt till ved 7,-
5:o ) Afl. Lars Anderssons Enka från Westermarken,
för hvarje månad 1,-
hyreshjelp för halfår 6,-
Tillfälligt till ved 3,-
6:o ) Arbetskarlen Per Olssons Enka Maja Lisa från Wester-
marken, hyreshjelp för halfår 5,-
8:o )Statdrängen Sven Svensson f. 1810 med hustru f.1815 från Mesta
erhåller i underhåll för hvarje månad 3,-
samt hyreshjelp för halfår 5,-
9:o )f. Pigan Maria Ahlström f.1815 från Mesta,
för hvarje månad 2,-


{§ 2 } Mönstrades församlingens fattiga barn och bestämdes underhållet
till dem för nästkommande års första hälft sålunda:

1:o )Förrymde Smeden Holmströms döttrar Lotta f. 1867 och Tilda f.1872.
hos modren på Westermarken, för hvarje månad 4,- Kronor

2:o ) Torparen Nils Persson i Svartkällandotter Anna Charlotta
(14 år) hos modren, för hvarje månad 1,50- Kronor
3:o ) Enkan Sjöqvist från Westermarken 2 barn hos modren
vid Berga 3,- Kronor
[MARG: utg]

4:o ) Aflidne Drängen Per Erik Perssons från Mesta dotter
Mathilda Catarina hos Lundström vid Wipptorp för hvar-
je månad 5,-
5:o ) Samme mans dotter Augusta hos Carlssons vid Hvilsta
Grindstuga, för hvarje månad 3,-
6:o ) Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son Johan August,
hos Soldat Flack, hälften mot Gillberga S:n 3,33,1/3.
7:o )Aflidne Arbetarkarlen Törnbergs från Westermarken
dotter Johanna f. 1864 hos modren, för hvarje månad 3,-
[MARG: utg ]
8:o ) Arbetarkarlen P. G. Perssons från Westermarken dotter
Johanna Catarina f. 1862 hos modren, för hvarje månad 1,40.
[MARG: utg ]
9:o ) f.d. Soldaten Gustaf Bolivars dotterson hos mor-
modren, för hvarje månad 3,-
samt till skodon 3,-
10: )Ogifta Albertina Perssons son Carl Wilhelm hos Enkan Brita
Carlsdotter vid Klastorp under Ribbingelund för månad 5,- Kronor
11:o ) Anders Perssons i Råbergstorps Enkas son Albert (14 år)hos
Jägaren Carl Eriksson vid Olofshäll, för månad 5,- Kronor
[MARG: utg ]
12:o ) Aflidna Christina Catarina Carlsdotters son Johan Adolf fr.
Westermarken hos hustru Norman Asplunda,
för månaden 8,-
samt tillfälligt till linne 3,-
13:o )Samma persons dotter Anna Concordia hos mormodren
Carl Olssons Enka vid Gärdtre, för hvarje månad 5,-
14:o )Samma persons dotter Emma Carolina hos Gjutaren
Sandberg hos Munktells, för hvarje månad 5,-
15:o )Aflidne Faktori Arbetaren Borgmans Enkas dotter Catarina
Wilhelmina hos E. Nilssons Enka i Skölby för månad 3,-Kronor
16:o )Sofia Persdotters från Åsby egor, sonen Gustaf f. 1862
i och för skolgång under halfåret 5,-
[MARG: ob [oläsligt] utg ]
17:o )Samme persons dotter Charlotta Christina f. 1866 för skol
gång under halfåret 5,-
[MARG: ob[oläsligt]utg ]
18:o )Aflidne Gelbgjutaren Westergrens från Westermarken 3 barn
Erika f. 1869, Johan f. 1870 och Carl f. 1872 hos modren
för hvarje månad 7,50.
19:o ) Aflidne Skolläraren I. W. Österberg 3 barn: Anna f. 1863
Emil f. 1864 Alma f. 1865 hos modren, för månaden 6,-
För halfåret till ved 6,-
För halfåret till kläder 10,-
20:o Enkan Christina Sofia Anderssons i Kolsta 3 barn
Erik f. 1864, Anders f. 1866 och Carl f. 1869 hos modren
för hvarje månad 4,-
21:o )Aflidne Gustaf Perssons i Hof mindre vetande son
Carl Oskar hos Moberg vid Frönäs, för hvarje månad 8,-
22:o )Samme mans son Wilhelm Gustaf, (skall utaccorderas på
nytt ställe ) för hvarje månad 5,-
23:o )Samme mans dotter Wilhelmina Sofia hos Anders
Andersson i Solskenet, Lijsta Socken, för månad 5,-
[MARG: ob[oläsligt] ]
24:o )Aflidne Soldaten Lindströms dotter Johanna hos
A. G. Andersson i Kolsta 5,-
[MARG: utg ]
25:o ) Aflidne Smeden E. G. Törns Enkas på Westermarken 3 barn:
Johan f. 1869, Anna f.71 Hilda f. 1873, för månad 4,- Kr.
samt till hyra för qvartalet 9,- Kr.
26:o ) f.d. Statdrängen Gustaf Anderssons vid Hagby dotter
Elina Josefina f. 1872 hos Skomakaren Löfgren i
Lundby, för hvarje månad 5,-
27:o ) Samme mans dotter Maria Johanna f. 1865 hos Enkan
Forslund,hvid Hagby för hvarje månad 5,-
samt till kläder 10,-
28:o ) Samme mans son Carl Evald f. 1868 hos Lars
Olsson vid Löflunda för hvarje månad 5,-
samt till kläder 10,-
29:o )F.d. Statdrängen Olof Anderssons Enkas från Mesta
4 barn: Carl Johan f. 1864, Maria Wilhelmina f. 1866
Adolf Fredrik f. 1869 Anna Mathilda f. 1872, för månad 5,-
samt hyreshjelp för halfår 5,

{§ 3 }Nämnden beslöt att till julkost skulle till hvartdera af
de i Fattighuset intagna hjon bestås 20 skålpund bröd, 10 skålpund Kött,
5 skålpund Strömming samt 1 Krona kontant i penningar hvarförutom
till de utom fattighuset varande underhållstagare skulle
bestås 3 lispund Bröd och 2 1/2 lispund Kött; och skulle julkosten upp-
köpas och utdelas af Anders Andersson i Faskunge och A, G.
Andersson i Kolsta, hvilken för sitt besvär härmed erhålla hvar-
dera 1 Krona.

{§ 4 }Kostnaden för L. G. Winks ( född 1828 )vård å Lazarettet skulle
ersättas efter erhållande räkning; men som anledning finnes antaga,
att Winks i fattigvårdshänseende tillhör Eskilstuna Stad, beslöt
Nämnden att härom söka inhemta upplysning, hvarefter Herr
Ordföranden skulle ega att, om skäl dertill förefinnes, hos Eskils-
tuna Stad söka återvinning af beloppet.

{§ 5 }Föredrogs Eskilstuna Stads fattigvårdstyrelses hos Konungens Be-
fallningshafvande gjorda ansökning af den 27 November om
erhållande af ersättning för till Enkan Kristina Andersdotter
Thalén ( född 1810 8/9 )lemnadt understöd med 2 Kronor än äfven
för det vidare understöd Enkan Thalén kan få sig af Eskilstuna
Stad tilldelat samt att ersätta expeditionslösen i målet, men
Enkan Thalén sedan April månad år 1870 varit boende inom Eskilstuna Stad
och der bort förvärfva hemortorätt skall undersökningen bestridas,
och hvarom Ordföranden skulle gå i författning.

{§6. }Föredrogs Nora Stads fattigvårds Styrelses gjord ansökning af den
25 Augusti om utbekommande af till Smedslärlingen Anders
Gustaf Andersson lemnadt understöd 52,75 Kronor samt ersättning för
expiditionslösen i målet, hvarjemte yrkats att Fors Socken måtte
åläggas att afhemta nämnde Andersson; Nämnden beslöt bestrida
den gjorda ansökningen, då Andersson under flera års tid varit boende
inom Nora Stad, samt det gjorda krafvet icke blifvit inom den
i 29 § af gällande Fattigvårdsförordning föreskrifven tid framstäldt.

{§ 7. }Som från Stadsfullmäktige i Eskilstuna ännu icke ankommit och
sannolikt icke heller inom denna månad torde vara att förvänta
Svar å Nämndens den 15 Sistlidne November gjorda hemställan
om förhöjd afgift för matlagen å Westrermarken under näst-
kommande 5 år, så beslöts, för att i detta mål hafva öppen
talan, att hos Konungens Befallningshafvande anhålla om
bestämmandet af denna afgift till 10 Kronor för hvarje
matlag, inhyseshjon och backstugusittare.

{§ 8. }Föredrogs auktion för upphandling af barrved för fattighuset att
levereras i mån af behof och efter skeende reqvisition.
Lägsta anbudet Tretton ( 13 ) Kronor per famn barrved, blandad
gran och tall af fullgod beskaffenhet, gjordes af Anders
Andersson i Faskunge; och blef detta anbud af Nämnden
antaget.

{§ 9. }Att Lördagen den 18 dennes sammanträffa hos Ordföranden
kl. 10 förmiddagen för att justera detta protokoll ut-
sågos P. G. Andersson i Kohlsta och Materialförvalta-
ren G. A. Svedin.

Uppläst och godkändt den 18 December 1875.
/C; Bergstedt/
/G. A. Svedin./
/P, G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104753.

Personrelationer