Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken den
15 December 1871.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Anders Andersson i Faskunge
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr Lars Jonsson i Löppinge
Herr L. F. Ståhlberg
Herr C. J. Lundberg

Herr Löjtnant A H. Lindhé hade anmält sjukdoms förfald.
Herr Friherre Leijonhufvud.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
understödet till dem för sex månader från den 1 Januari
1872 till den 1 Juli samma år på följande sätt:

1:o {Inom fattighuset}.
N:o 1. Förestånderskan Catharina Persdotter erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - [Riksdaler] Rd 1,50.
2. ofärdiga Brita Sofia Persdotter erhåller vanlig fattig-
kost i månaden - 1.-
3. Enkan Brita Ersdotter erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-
4. Anna Brita Soldin erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-
5. Maria Ersdotter erhåller vanlig fattig
kost och i månaden - 1.-
6. Enkan Anna Ersson från Skensta erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-
7. Maja Lisa Nord från Hörnhammar erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1:-
8. f. d. Pigan Catharina Persd:r från Båtsmansbacken erhåller
vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-
9. Lars Larssons Enka Catharina från Båtsmansbacken erhåller
vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-
10. f. d. hemmansbrukaren F. Schefting erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-
11. f. d. Drängen Lars Larsson på Flacksta erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-
12. f. d. Drängen Carl Johan Carlsson från Hagby erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-

(Schefting erhåller dessutom för gatusopning och renhållning i rännstenen
vid fattighuset 2,50 vid halfår 1,25 i qvartalet.)

2:o {Utom fattighuset}. {I månaden }
N:o 1. Anna Brita Flodin i Lustigstugan full fattigkost och Rd 1.-
2. Arbetskarlen J. Englund i Lilla Lugnet, 1½ lispund mjöl.
3. Arbetskarlen Lars Ersson i Lilla Lugnet, 1 lispund mjöl.
4. Arbetskarlen Ersson med hustru och barn i Lugnet, - 1.-
5. Skomakaren Erlund i Lugnet, 1/2 lispund mjöl.
6. Jonas Anderssons i Flacksta Enka, 1 lispund mjöl och 1.-
{samt hyreshjelp på halfår 5 rd}
7. Lars Larssons sjuka hustru
vid Sofielund, 1 lispund mjöl
{och 3 rd på halfår till vedbrand}.
8. Sven Svensson med hustru vid Tacktorp, under
månaderne {till 1 Juli} 2:-
9. Sågaren Sjöquists Enka vid Tacktorp - 1,25.
10. Afvikne Arbetskarlen O. W. Renvalls hustru - 1,50.
11. Statdrängen Erik Erikssons Enka Maria Nystöm
hos mågen Skräddaren J. Olsson i Tumbo socken:
{hyreshjelp på halfår 6:}
12. Smeden Anders Jäderfors:
{hyreshjelp på halfår10:}
13. Afl. Lars Anderssons Enka i Brunnsbacken:
{hyreshjelp på halfår 6:}
14. f. d. Brofogden Erik Jansson Eklund, som erbjuder
fattigvården sina tillhörigheter, erhåller 1 lispund mjöl.
15. Afl. Per Olof Olssons Enka:
{hyreshjelp på instundande halfår 5 rd}:
16. Skomakaren Malmsten, i månaden 1 lispund mjöl.

{§.2.}
Understödet till denna församlings fattiga barn
bestämdes för 6 månader från den 1 Januari 1872
till den 1 Juli; och skulle dessa barn i hvarje månad
erhålla:

N:o 1 Afl. P. E. Erssons dotter {Sofia} hos
C. E. Ersson i Lilla Lilla Spetby, Näshulta socken - 4.-
2.{Bortflyttade hustru Hagst} afl. Drängen G. Anderssons
vid Hagby son {Carl Gustaf} hos Sold. Skön - 4.-
3. afl. Arbetskarlen Per Perssons på Westermarken
son {Frans} hos modren - 2,50.
4. afl. Torparen Nils Perssons i Svartkällan 3 barn
hos modren - 4,50.
5. afl. Torparen Carl Söderbergs vid Flugmötet 2 barn
hos modren vid Hof - 3.-
matbidrag
6. afl. Drängen Erssons vid Mesta döttrar Mathilda Catharina
och {Augusta}, á 5 rd - 10.-
7. afl. Arbetskarlen F. Fredrikssons på Gredby egor
sjukliga dotter, för halfåret, i månaden - 2.-
8. f. d. Pigan Sofia Persdotter på Kohlsta egor
son {Carl Erik} hos modren - 1,40.
{och hyreshjelp på halfår 5:}
9. Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son {Johan
August} hos Soldaten Flack, hälften mot Gillberga S:n - 3,331/3.
10. afl. Törnbergs på Westermarken 1 barn, hos
modren - 3.-
11. förrymda Arbetskarlen P. G. Petterssons ett barn
hos modren - 1,40.
12. f. d. Statdrängen Johan Erssons på Gredby egor 2 barn,
hos modren - 2.-
13. Tegelslagaren Lennholms 2 barn hos modren
på Gredby egor - 2.-
{och hyreshjelp på halfår 5 rd}
14. f. d. Soldaten Bolivars dotterson - 1,40.
15. Per Janssons Enkas 4.? barn från Hagby, derom
processas med Torshälla socken - 7,50.
{samt särskildt anslag till barnens beklädnad}
{af 10 rd jemte 12 alnar väf.}
16. Ogifta Albertina Petterssons barn hos Muraren
Eriksson i Kloster S:n - 4:-
17. Arbetskarlen Lars Erssons i Lilla Lugnet dotter
{Anna Charlotta} hos G. Olsson i Kohlsta hven - 5:-
18. Anders Perssons vid Råbergstorp Enkas son
{Albert} hos Jägaren Carl Eriksson i Olofshäll, är
uppsagd till afflyttning derifrån och skulle sökas få
inackorderad på Pastoratets Barnhem, men i händelse
detta ej lyckas, eger Ordföranden att i samråd med Jonas Ersson
i Stenby förordna om annan lämplig inackordering.
19. Arbetskarlen Erikssons från Båtsmansbacken
3:ne barn hos föräldrarne i Lilla Lugnet - 3,40.
20. afl. Christina Catharina Carlsdotters son
{Johan Adolf} hos hustru Norman - 8.-
{samt särskildt anslag af 2 rd till skjortväf.}
21. Samma persons dotter {Emma Carolina} hos
mormodren Carl Olssons Enka vid Gärdtre - 4.-
och särskild tillökning för de 3 nästkommande månaderne, i hvarje 1:-
(För dottren {Alma Concordia} hos mormodren
betalar barnfadren.)
22. Faktoriarbetaren Borgmans Enkas 2 barn hos
Snickaren Nilsson vid Åsby - 5.-
(Modren underhåller ett barn sjelf)

{§.3.}
FattigvårdsStyrelsen för sin del förklarade
sig bevilja att förre Torparen Lars Jonsson i
Löflund, sedemera vid Stora Ekstugan, lydande under
Lagersberg, erhåller ett årligt understöd
från Rothoffska fonden å femtio riksdaler
rmt [riksmynt], sedan det intygats att mannen hade mindre
arbetsförmåga.

{§.4.}
Enkan Anna Ersson från Skensta i fattighuset hade
erhållit 3 alnar väf, samt till Skomakaren
Hultquists begrafning utanordnats 7 rd, hvilket
godkändes.

{§.5.}
Julkosten till de fattiga bestämdes att för hvarje
lott i fattighuset utgöra 20 skålpund bröd, 10 skålpund kött,
5 skålpund strömming och 1 rd. Åt Jonas Ersson i Stenby
och Lars Jonsson i Löppinge, hvilka för besväret dermed
erhåller 1 rd hvardera, uppdrogs att inköpa
och utdela julkosten. Dessutom skulle uppköpas
3 lispund bröd och 2½ lispund kött, att utdelas till
fattiga inom socknen, hvilka anmäla sig och
derom äro i behof.

{§.6.}
Med anledning af föreskriften i nya Fattigvårds-
förordningen beslutade FattigvårdsStyrelsen att
antaga Fjerdingsmannen Per Gustaf Andersson
i Kohlsta och hemmansegaren Fredrik Eriksson
i Flacksta till Tillsyningsmän för betlares anhål-
lande; och skulle Styrelsen föreslå hos Kommu-
nalstämman att Tillsyningsmännen må erhålla
en aflöning af 10 rd för varje till Krono-
betjent aflemnad betlare, som sedemera
afsändes till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande.

{§.7.}
Herr C. J. Lundberg fick i uppdrag att afgifva
de statitiska tabeller för fattigvården, hvilka
infordrats af Statistiska CentralByrån.

Justerat
/D. Hermelin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104752.

Personrelationer