Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1888

Anmärkning

{1888 den 15 December}

N:de: Undertecknad Ordförande samt
Herrar S. Persson, Bergstedt, Fr. Persson,
C. G. Pettersson, O. Eriksson, Jonsson
A. G. Andersson samt under en del af
sammanträdet äfven A. P. Andersson.

§142.
Föredrogos i och för förklarings afgifvande
Torpa Sockens fattigvårdsStyrelses besvärs-
handlingar, rörande förra pigan Maria
Lovisa Jansson och hennes barn. och beslöt
nämnden lemna ordföranden i uppdrag
att i afgifvande bestrida bifall till de i
besvären framstälda yrkanden.

[MARG: {Maria Lovisa Jansson
fr Torpa}]

§143.
I och för påminnelsers afgifvande föredrogos
Östra Vingåkers och Frustuna Socknars fattig-
vårdsStyrelsers förklaringar i anledning af
ansökningen om återbekommande af till
Sömmerskan Constans Lundgren lemnadt
understöd; och beslöt nämnden lemna ord-
föranden i uppdrag att i afgivande påminnel-
ser yrka bifall till den framstälda an-
sökningen.

[MARG: {Constans Lundgren
fr Östra Vingåker}]

§144.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och
bestämdes deras underhåll för nästkomman-
de års första hälft sålunda:

{Inom fattighuset}
N:o 45 förestånderskan Carin Törnberg, för månad 5:-
gratification halfår 2:-
samt dessutom ett par skor
1 Brita Sofia Carlsdotter för månad 4:50
3 Brita Carin Persdotter för månad 4:50

{1888 den 15 December}

N:o 4, förre förest Carin Persdotter för månad 5:-
9 Lars Petter Ersson för månad 4:50
17 Maria Christina Lundgren för månad 4:50
28 Enkan Cajsa Schöning för månad 4:50
35 förre förest Beata Olsdotter Kihlman för månad 5:-
42 Johannes Nilsson under vitermån 2:-
47 Nils Nilssons enka för månad 4:50
48 Anders Ersson erhåller efter ordf. pröfning
51 Maria Jonsdotter, för månad 4:50

{Utom fattighuset}
N:o 2. Per Perssons enka i Eskilstuna N:o 98, för halfår 5:-
Ved för halfår 5:-
5 Enkan Brita Sjöqvist under vintermån 2:-
10 Skolläraren Österbergs enka, för qvartal 12:50
11. Carl Erik Gustafsson i Frönäs, för månad 8
Kläder för halfår 10:-
13 Enkan Johanna Berglund, för månd 2:50
hyra den 1 Januari 5:-
hvarefter denna senare post upphör, och hon
får inflytta vid Vegerberg
14 Nils Perssons enka i Svartkällan, under vinterm 5:-
15 Sven Svensson enka från Mesta, för månad 3:-
18 Carin Sandberg, för månad 4:50
19 Enkan Carolina Norstedt, för qvartal 10:-
22 Carl Oskar Gustafsson för qvartal 45:-
34 C. E. Hellqvists enka för månad 4:-
36 Carolina Christina Hallquist för månad 3:-
43 Johanna Nyström från Åsby för månad 4:-
56 Christina Charlotta Björklund för månad 4:-
67 Maria Nyström fr. Gröndahl för månad 4:-
49 Arb. Frans Oskar Olsson för månad 7:-
59 Anders Gust Pettersson vid Marielund, vintermån 2:-
70 Arb Karl Nils Nilsson för månad 5:-

{1888 den 15 December}

N:o 75 Emma Carolina Andersson från Stafstu-
gan hos C. G. Pettersson i Berggölet i Sten-
quista Socken för månad 2:-
80 F. d. Statdräng Anders Jansson vid Hagby för månad 3:-
86 Brita Stina Jonsdotter Haglund för månad 4:50
Per Fredrikssons enka erhåller den 2 Jan 10:-

[MARG: {Äldre fattiga}]

§145
Mönstrades församlingens fattiga barn och
bestämdes deras underhåll för nästkomman-
de års första hälft sålunda:

N:o 23 Adolf Ersson från Lilla Lugnet hos Carl
Larsson i Myrtorp, för månad 5:-
24. Lars Fr. Anderssons enka, för månad 3:-
hyra för qvartal 5:-
26 Ernst Olof Engström hos Snickaren
C. J. Svärd för qvartal 18:-
kläder för halfår 5:-
40 David Leon. Gillström hos Slussvakten
A. G. Fredriksson för qvartal 24:-
41 Ernst Alb. Gillström hos förre Soldat
Flacks enka för qvartal 24:-
55 Anders Wilh Eman. Sjögren hos Svarfvare
Lindfors för qvartal 24:-
73 Enkan Anna Carin Blomquist vid
Esplund för qvartal 10
för månad 4:50
69 Anna Alfrida Persson hos timmerman
Jöns Trulson Beckman för månad 7:-

[MARG: {Fattiga barn}]

146.
Mönstrades dels fattiga från Westermar-
ken dels ock sådana tillhörande främmande
samhällen, och bestämdes deras underhåll
för nästkommande års första hälft sålun

{1888 den 15 December}

da:

N:o 72 Anna Sofia Westergren för månad 2:-
och får inflytta vid Vegersberg
73 Maria Christina Andersson i N:o 12, för mån 3:-
hyreshjelp i qvartal 5:-
74 Maria Andersson i N:o 44 för månad 6:-
76 Gustaf Olsson Bing för månad 4:-
åt en hvar af de båda sistnämnda lemnas
½ famn ved.

{Tillhörande Eskilstuna Stad}
71. Johanna Mathilda Larsson, för månad 5:-
erhåller derjemte ½ famn ved.
77 Sara Lena Bergström för månad 6:-
samt hyra för qvartal 10
78 Erika Charlotta Westergren för månad 5.

{Tillhörande Söder Ljunga Socken i
Kronobergs län.}
79. Enkan Brita Persdotter i Westermarken
N:o 31 för månad 8:-

[MARG: {Westermarken}]

§147
Nämnden beslöt att i protokollet jemväl
skulle upptagas de fattighjon, som äro in-
tagna i vård och uppfostringsanstalter,
nemligen:

{På Nyköpings hospital}
Hustru Brita Stina Ljungquist från Lagersberg
Kakelarbetaren C. Bergendahls enka Sofia Vil-
helmina

{På Kristinehamns hospital}
Förre åkaren Erik Larsson; hospitalsafgiften
utgår för närvarande med 55 öre om dagen.

{I Skolan för Sinnesslöa Barn i Stockholm}
Augusta Charlotta Ågren; afgiften 216 Kronor
för år

{1888 den 15 December}

{I Nora Stad}
Smedslärlingen Anders Gustaf Andersson; kostna-
den betalas enligt räkning

{I. Eskilstuna Pastorats Barnhem}
Anna Kristina Pettersson
Ragnhild Fridhilda Evelina Pettersson
Almida Torborg Pettersson
Hulda Eleonora Persson; afgiften 6 Kronor i
månaden

{I Idiothemmet i Sterngnäs}
Calla Elisabeth Eriksdotter Carlsson; afgiften 75
Kronor för halfår som betalas den 1 Mars och
den 1 September

{Vid Allmänna institutet för döfstumma}
Carl Daniel Scheler; afgiften för år 300 Kronor

{Vid allmänna Institutet för Blinda}
Frans Magnus Johansson (Carlsson); afgiften
150 Kronor för år

[MARG: Hospitals
hjon m. fl.]

§148.
Beslöts att inbetalningen af räntor å Kommun-
nes mot inteckning utlånta medel skall ega
rum i MälareBanken hästädes Lördagen
den 29 dennes kl. 11,30 f. m.

[MARG: {Räntebetalning}]

§149
Beslöts att åt Lars Petter Ersson i Fattig
huset skall köpas ett par Stöflar

[MARG: {L. P. Ersson}]

§150.
Beslöts att i likhet med föregående år äfven inne-
varande år skall utdelas julkost af kött samt
i stället för bröd 1 Konor; derjemte erhålles
kontant 1:50; ett mindre parti köpes att utdelas
åt de, som ej äro särskildt upptagne å listan,
utdelning verkställes af C. G. Pettersson och

{1888 den 15 December}

Fr Persson, hvilka härför erhålla hvardera 1 Kr.
50 öre.

Till Eskilstuna Stads fattiga lemnas hvar-
dera 4 kronor eller tillsammans 12 Kronor.

[MARG: {julkost}]

§151.
Beslöts att till Fattighuset skall genom
C. O. Jonsson anskaffas en bundt väf till
lakan

[MARG: {Fattighuset}]

§152
Beslöts att kostnaden för Jonas Jonssons
hustrus begrafning skall utgå af Kommu-
nens kassa med 10 Kronor

[MARG: {Begrafning}]

§153

Fabriksarbetaren Fredrik Leon. Svedin hade
begärt understöd för en sin fosterdotter Anna,
hvilken uppgifvits vara dotter till en
uppasserska i Götheborg E. Friberg; men
nämnden fann ej skäl dermed taga någon
befattning

[MARG: {Fr. L. Svedin}]

§154.
Bland sökande till lediga Barnmorske och
Vaccinatrisbefattningen inom Kommunen
beslöt nämnden antaga den af provinsial-
läkaren Doktor V. Mossberg förordade fru
Edla Blomquist i Eskilstuna N:o 347 och
bemyndigades ordföranden med henne upp-
göra Kontrakt efter grunderna i § 140 här
ofvan.

Likaledes beslöts låta trycka 200 exem-
plar taxa för förrättningar att af henne
utdelas vid förrättningar, eller när hon
så anser lämpligt

[MARG: {Barnmorska}]

{1888 den 15 December}

§155.
Sedan arbetaren A. G. Lindquist från Sömmar-
viken måst intagas å epidemiska Sjukhuset
för nerffeber, beslöt nämnden att kostnaden
härför skall utgå af lasarettsfondens medel,
samt tillfälliga understöd, som under hans
tillfrisknande, innan han blifvit fullt arbets-
för af Kommunens Kassa.

[MARG: {A G. Lindquist}]

§156
Nämnden beslöt att i anseende till den öka
de folkmängden läkarens arvode skall för
innevarande år utgå med femtio Kronor

[MARG: {Läkararvode}]

§157.
Fabriksarbetaren A. F Johansson från Tuna-
fors N:o 3 hade för gårdfarihandels idkande
begärt behörigt betyg från KommunalNämn-
den; men då Johansson icke var känd af
någon af nämndens ledamöter kunde sådant
betyg för närvarande ej lemnas.

[MARG: {Betyg för handel.}]

§158.
Då beslutet om införande af hundskatt
inom Kommunen tillkommit oriktigt i
så fall, att sådan skall beräknas för kalen
derår, beslöt nu nämnden att någon kun-
görelse om uppbörd ej skall ega rum näst
kommande år utan först i Januari månad
år 1890.

[MARG: {Hundskatt}]

§159.
Nämnden beslöt antaga ett af nämnde-
mannen A. G. Andersson i Kohlsta gjordt
erbjudande att leverera under instundande
år för fattigvården erforderlig ved till ett
pris af nio (9) Kronor per famn.

[MARG: {Ved}]

{1888 den 15 December}

§160.
Sömmerskan Carolina Lind, som enligt testa-
mentet är berättigad till understöd ur Rotthoff-
ska Fonden, hade med företeende af prest- och
läkarebetyg och öfriga handlingar begärt att
komma i åtnjutande af sådant understöd;
efter pröfning häraf beslöt nämnden anslå
åt henne 50 Kronor per år att utgå från och
med nästkommande år.

[MARG: {Rothoffska
Fonden}]

§161.
På grund af företedt läkarebetyg om Sjuk-
lighet och högligen nedsatt arbetsförmåga be-
Slöt nämnden höja det till Olof Ersson i
Kälby och hans hustru utgående understöd
med 50 Kronor eller till tillsammans 100 Kro-
nor att utgå från och med nästkommande
år.

[MARG: {Rothoffska
Fonden}]

§162.
Beslöts att detta protokoll Skall juste-
ras vid nämndens nästa sammanträde
Lördagen den 29 i denna månad

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin./

1888 den 29 December justeradt
/C, O, Jonsson/
/.S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104750.

Personrelationer