Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 augusti 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 augusti 1896

Anmärkning

{1896 15 Augusti i Sockenstugan}

Närvarande voro alla
Nämndens ledamöter.

§107
Inför Nämnden företrädde ogifta
Anna Pettersson, för tillfället boende vid
Carlshäll i Nyfors, se §22, med anhållan om
understöd för att kunna söka läkare-
hjelp mot ett, enligt hvad af hennes mundt-
liga anförande framgick, Kroniskt
halslidande; och beslöt Nämnden att
ordf. skulle rådfråga D:r Alm, som
hon senast besökt, huruvida utsigt
till förbättring funnes, utan att hon
behöfde intagas å lasarettet.

[MARG: {Josefina Pettersson}]

§108
Föredrogs inför Nämnden Länssty-
relsens resolution af den 6 dennes, hva-
rigenom förordnats, att arb. Carl Aug.
Pettersson med familj, hvilken för
innevarande år mantalsskrifvits i
Fors, skall för samma år föras
i Mantal i Klosters socken.

[MARG: {Mantalsskrifn.
C. A. Pettersson}]

§109
Upplästes Landshöfdingeembetets
resolution af innehåll att arb. Carl
Amandus Johansson, som för inneva-
rande år mantalsskrifvits såväl i
Fors socken som i Thorshälla stad,
skall för sagde år ur Fors sockens
mantalslängd uteslutas.

[MARG: {Mantalsskrifn.
C. A. Johansson}]

§110.
Föredrogs ett meddelande från Läns-
styrelsen, att Lars Johan Larsson från Fors
socken, hvilken å centralfängelset i
Malmö undergått straffarbete, frigifvas
den 3 inst Sept. samt varit sysselsatt
med korgmakeriarbete derstädes och upp-

{1896 15 Aug. i Sockenstugan}

fört sig väl, måtte, så vidt möjligt är,
beredas utväg till laga sysselsättning,
och beslöt Nämnden att vid den frigifnes
hemkomst vidtaga de åtgärder, hvartill
sig då företeende omständigheter kunna
föranleda.

[MARG: {Lars Joh. Larsson
fr.
Malmö Straffängelse}]

§111
Inför Nämnden föredrogs Länssty-
relsens utslag, hvarigenom Eskils-
tuna stad förpligtas ersätta Fors
socken ej mindre till ogifta Ida Åberg den
18 sistl Mars utgifvet understöd tio kronor, än
äfven med belopp, hvarom i brist af
åsämja må särskildt tvistas, de ytterligare
kostnader som Fors socken i enlighet med
1§ fattigvårdsförordningen för Ida Åberg
kan komma att utgifva, till dess försörj-
ningen af Eskilstuna stad öfvertages eller
behof af fattigvård upphör.

[MARG: {Ida Åberg}]

§112.
Med anledning af Ordförandens anmälan,
att han måst utfärda ansvarssedel
för intagande å lasarettet af fabriks-
arbetaren C. G. Sundström från Stålfors,
hvilken blifvit öfverkörd af bantåg,
beslöt Nämnden godkänna bemälde
ansvarsförbindelse för lasarettskostna-
derna, hvilka skulle återsökas af
Thorshälla församling, der omnämnde
Sundstrum synes ega hemortsrätt.

[MARG: {C. G. Sundström
fr. Stålfors}]

§113
Upplästes inför Nämnden en från
Rådstufvurätten i Eskilstuna utfärdad
kallelse till Fors socken att bevaka
sin fordran i arb. Gust. Fors´ kon-
kurs; och beslöt Nämnden att någon be-
vakningsinställelse ej skulle göras, enär

{1896 15 Aug. i Sockenstugan}

tillgångarne ej ens skulle betäcka
förvaltningsomkostnaderna

[MARG: {G. Fors´ konkurs}]

§114.
Hos vederbörande distriktsledamot
hade låssmeden Lars Ludvig Landin
från Grindstugan N:o 4, hvilken sistlidet
år blifvit enkling, gjort anhållan om
fattigunderstöd; och efter tagen del
af prest- och läkarebetyg, utvisande att
bemälde Landin lider af lungtuberku
los, lungblödning och allmän svaghet
i sådan grad att han är oförmögen
att med eget arbete försörja sig och bar-
nen, beslöt Nämnden att tilldela
honom ett tillfälligt understöd af
fem kronor i månaden från 1 Sept, att utgå ur
Kommunens Kassa, hvarjemte upp-
drogs åt ledamoten Herr G. Larsson att
öfverbringa till Landin bemälde understöd
äfvensom att hålla undersökning i Lan-
dins hem rörande barnens beklädnadsbehof

[MARG: {Lars Ludv. Landin
Grindst. 4}]

§115
Uppå anmälan af vederbörande distrikts-
ledamot att understödstagande enkan
Stina Sjöqvist, som varit intagen å epidemi-
ska sjukhuset, numera aflidt derstädes,
beslöt Nämnden att, enär ingen an-
hörig funnes, som kunde åstadkomma
hennes begrafning och hon ej heller kun-
de få bli qvarliggande å sjukhuset, hon
skulle jordas på församlingens bekostnad,
hvilken dock ej borde få öfverstiga 12 à
14 kronor; och åtog sig ledamoten Herr
C. A, Thorild besväret härmed.

[MARG: {Enkan Sjöqvist
begrafningshjelp}]

§116
På sätt §68 härofvan omförmäler
hade Nämnden beslutat; att träsko-

{1896 15 Augusti i Sockenstugan}

makaren Anders Gustaf Andersson
från Odensalagärdet under Eskilstuna
stad, hvilkens son, Carl Ludvig, idiot,
Fors socken nödgats afhemta från Eskils-
tuna fattigvårdsinrättning till Tacktorp,
skulle, så snart utrymme å senare stäl-
let genom tillbyggnad blifvit beredt,
med familj dit intagas; men som
bemälde And. Gust. Andersson hellre än
att intagas vid Tacktorp ville försörja
icke blott sig sjelf och familj utan äfven
ofvannämnde son Carl Ludvig, så beslöt
Nämnden att villfara denna hans önskan
mot vilkor, att han skriftligen förbunde
sig att genast låta afhemta sin son från
Tacktorp samt att han, så vidt i hans
makt stode, skulle sjelf försörja såväl honom
som sin öfriga familj i minst 2:ne år
från och med 1897 års början, och åtogo
sig Herrar C. A. Thorild, G. Larsson och
C. Lindqvist att personligen meddela
honom detta Nämndens beslut äfvensom
affordra honom och mottaga ofvanbemälde skrift-
liga förbindelse.

[MARG: {A. G. Andersson
träskomakare}]

§117
Protokollet skulle justeras vid
nästa sammanträde

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/O, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 augusti 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104749.

Personrelationer