Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 augusti 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 augusti 1885

Anmärkning

{1885 den 15 Augusti}

Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herrar P. G. Andersson, A. G. Andersson
C. H. Bergstedt, C. G. Pettersson, F. Persson,
S. Persson och O. Eriksson samt L. Pettersson

§50.
Fabriksarbetaren Aug Johansson vid Westermarken
N:o 23 företrädde och anmälde, att arbetaren Anders
Petter Larsson Sjögren, hvilken aflidit den 31 Juli 1882,
efterlemnat sonen Anders Wilhelm Emanuel, född
den 23 Mars 1878. Som gossens arfsmedel nu voro
slut anhöll Johansson, att förberörde gosses upp-
fostran måtte bekostas af FattigvårdsStyrelsen.

Då af företedt prestbetyg styrktes, att arbetaren
A. P. Larsson Sjögren vid sin död egde hemorts-
rätt inom Fors Socken, beslöt nämnden, att gossens
uppfostran skulle bekostas af Fors fattigvård, samt
att till Johansson skall utbetalas efter 8 Kronor
i månaden från den dag arfsmedlen togo
slut eller för årets första hälft 19 Kronor
3 öre, hvilket belopp nu tillstäldes Johansson,
dels ock från den 1 Juli efter 24 Kronor i
qvartalet.

[MARG: Gossen
{A. W. E. Sjögren}
{Bet 19:03 Kr.}]

§51.
På grund af anmälan från den af Kommunal Nämnden
i egenskap af Helsowårds Nämnd tillsatta
tillsyningsman beslöts att nedan nämnda per-
soner skola anmälas till åtal, nemligen:

[MARG:{Helsowården}]

1:o C. W. Blomqvist och F. A. Carlsson såsom egare
af Ekwallska vreten för det de underlåtit
fullgöra nämndens i §29 här ofvan gifna före-
skrift att låta rensa det från afträdet ledande
dike, hvilket nu är fullt med Stinkande

{1885 den 15 Augusti.}

orenlighet.

[MARG:{Ekwallska vreten}
exp]

2:o Jonas Ersson vid Lorentsberg för det han, som
enligt §32 här ofvan blifvit förelagd anbringa
täckt upphemtningskärl för köksafskrä-
den, hvilka skola under den varmare årstiden
desenficieras, låtit utslå afskräden och oren
lighet i ett nedanför egendomen varande dike,
derifrån spridits stinkande lukt.

[MARG:{Lorentsberg}
exp]

3:o Slagtaren G. Larsson för det han underlåtit
fullgöra nämndens i §36 här ofvan gifna
föreskrift att vid egendomen Fridhem låta till
afträdet anskaffa upphemtningskärl och
förse afträdets baksida med fasta tillslutande
luckor samt att upprensa det från afträdesgro-
pen till och utefter jervägsbanken ledande dike

[MARG:{Fridhem}
exp]

4:o J. A. Eilitz för underlåtenhet att fullgöra
nämndens i §34 här ofvan gifna föreskrift
att upprensa Kanalen vid Äppelviken

[MARG:{Äppelviken}
exp]

5:o J. A. Eilitz för underlåtenhet att full-
göra nämndens i §35 här ofvan gifna före-
skrift att låta upprensa Kanalen och det
vid Staketet invid Sommarviken varan-
de dike.

[MARG:{Sommarviken}
exp]

6:o Byggmästaren I. W. Kajerdt för det han, som en-
ligt §15 här ofvan blifvit förelagd att vid den
äldre byggnaden å Tegeldalen anbringa upp-
hemtningskärl för köksafskräden m. m.
det oaktadt låtit utslå sådana ämnen på
marken, derifrån de sprida stinkande lukt.

[MARG:{Tegeldalen}
exp]

§52.
På grund af anmälan från Helsowårds Nämndens
tillsyningsman, att diket som leder från afträ

{1885 den 15 Augusti}

det vid Westermarken N:o 25 är fullt af Stinkande orenlighet beslöt Nämnden före-
lägga P. Erikssons enka såsom egare till
nämnda egendom att inom åtta (8) dagar
efter af detta beslut erhållen del, vid vite
af Tio (10) Kronor, hafva låtit behörigen
upprensa berörda dike.

[MARG:{Westermarken 25.}
exp]

§53.
På grund af anmälan från Helsowårds Nämndens
tillsyningsman, att afskrädeslåren vid Brödra-
borg saknar lock, så att derifrån sprides en
förpestande Stank, beslöt nämnden förelägga
Eskilstuna Brödraförening såsom egare till
ofvannämnda egendom; att inom åtta (8) da-
gar efter af detta beslut erhållen del, vid vite af
Tio (10) Kronor, dels låta anskaffa lock
till afskrädeslåren dels ock inom Samma tid
och vid lika vite låta under den varma års-
tiden desinficiera såväl latrin som köksaf
skräden m. m

[MARG:{Brödraborg}
exp]

§53.
På grund af anmälan från Helsowårds Nämn
dens tillsyningsman beslöt nämnden förelägga
Herr L. Pettersson såsom egare till byggnaden
närmast jernvägen å Knoptorps egor att inom
åtta dagar härefter vid vite af Tio (10) Kronor
dels låta anskaffa upphemtningskärl för
köksafskräden och latrin, dels ock att
under den varmare årstiden låta desinficiera
dessa ämnen för att hindra spridandet
af stank, och blef detta beslut för Herr
L. Pettersson, inför nämnden närvarande, af
sagdt.

[MARG:{Knoptorp}]

{1885 den 15 Augusti.}

§54.
Beslöts att detta protokoll skall justeras hos
ordföranden Lördagen den 22 Augusti kl.
10 f.m. af Herrar C. H. Bergstedt och C. G.
Pettersson.

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan.
/A, Svedin./

1885 den 22 Augusti justeradt
/C. H. Bergstedt/
/C. G. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 augusti 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104748.

Personrelationer