Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 april 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 april 1868

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken
den 15 April 1868.

{§.1.}
Nämnden skulle bestrida Eskilstuna fattigvårds-
Styrelses ansökning att Fors Socken måtte
förklaras vara Arbetskarlen Jonas
Bergströms med hustru och barns för-
sörjningsort, samt förpligtas godtgöra
redan lemnad begrafningshjelp 3 Rd [Riksdaler]
samt hvad familjen ytterligare under
vistelsen i Eskilstuna skulle kunna behöfva; - och
valdes Ordföranden samt herr Baronen
Leijonhufvud på Hvilsta att utarbeta
förklaringen i socken.

{§2.}
Instrumentmakaren Carl Erik Åström vid
Brunnsbacken hade för sina barn fått
matpoletter från den 8 dennes, och
då Åströms medellösa belägenhet var
känd, godkändes att Åström skulle fort-
farande få åtnjuta sådant bidrag;
och skulle Nämnden söka förpligtelse
för Eskilstuna Stad att Åströmska
familjen till försörjning emottaga.

Ordföranden och herr Baronen Leijon-
hufvud utvaldes att utarbeta ansöknin-
gen derom.

{§.3.}
Som Herr Löjtnanten Axel H. Lindhé, med tillkän-
nagifvande att Fors Socken blifvit ålagdt under-
hålla aflidne Statdrängen Sandquists efter-
lemnade barn, uppgifvit att barnen, 4 till
antalet, nu voro utackorderade mot
1 Rd 25 öre i veckan för hvarje barn;
men detta ansågs vara väl mycket
betaldt, uppdrogs åt Ordföranden att
ordna denna sak på annat sätt, såvida
mindre kostnad för dessa kunde
derigenom uppstå.

Samma dag uppläst och Justeradt

/C; Bergstedt:/

/Carl Joh; Lundberg/

Uppläst i Eskilstuna kyrka d. 19 April 1868 af
/Joh; Wahlfisk./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 april 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104747.

Personrelationer