Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 april 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 april 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 15. April 1899.}


Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
med undantag af Herr C.A.
Lindqvist, hvilken anmält förfall.

{§46.}
Hustru Lundborg senast omnämnd i
§ 41 i protokollet företrädde för Nämn-
den samt begärde dels ersättning för
henne tillhörige vid Tacktorp sönderslagna och bortkom-
na persedlar, dels ock skor till familjen.
Sedan upplyst blifvit att endast ett par
lampor sönderslagits vid fattiggården, be-
slöt Nämnden så till vida bifalla hustru
Lundborgs begäran att familjens skodon

{I Sockenstugan den 15. April.}

skulle på Kommunens bekostnad repareras


[MARG:Hustru Lundborg.
§ 130]

{§ 47.}
Af Stockholms Stads Helsovårdsnämnd
hade hos Öfverståthållareembetet ansök-
ning gjorts om utbekommande af Tjugo-
en Kronor 50 öre, utgörande sjukvårds-
och begrafningskostnad för Sven Carl Lars-
son, af Fors Socken, under förmenan-
de att fadern Carl Larsson härstädes
skulle ega hemortsrätt; då emellertid den-
nes oförmåga att bekosta sonens sjukvård
och begrafning ej synes Nämnden vara tillräckligt styrkt
och han dessutom var för Nämnden obe-
kant, beslöts att krafvet skulle bestridas,
sedan närmare upplysningar om Larsson
af Herrar Thorild och Widlund inhemtats.

[MARG: Carl Sven Larsson
fr. Stockholm]

{§ 48}
På sätt § 33 i Nämndens protokoll för
den 4. nästlidne Mars närmare förmäler,
hade Slagtaren G. Larsson i Johenneberg
blifvit, sedan att den 10 December 1898 för
samma sak gifvet föreläggande ej åtlydes
förelagd att, vid vite af Tjugu Kronor, haf-
va före förstnämnda månads utgång bort-
skaffat det upplag af latrin och annan
orenlighet, som fanns hopade å den af
honom innehafda jorden i närheten af
skjutbanan vid den s.k. Nedre Hamn. Emeller-
tid hade Slagtare Larsson ej heller fullgjort det-
ta senare åläggande, hvadan Nämnden nu
beslöt ånyo förelägga honom att, vid vi-
te af Tjugu Kronor, hafva före den 15. näst-
kommande Maj bortskaffat ofvan omförmäl-
da upplag; och förklarades Larsson hafva för-
sutit det honom för samma sak den 4 nästlid-
ne Mars ålagda vitet, Tjugu Kronor, hvilket belopp skul-
le af Larsson uttagas och tillfalla Kommunens Kassa.

[MARG: Slagt. G. Larsson
helsovårdsförelägg.]

{I Sockenstugan den 15 April 1899.}

{§ 49.}
På grund af e. Provinsialläkaren D:r R von
Posts föreskrift hade den 24 nästlidne Mars
vid Tacktorps fattiggård intagits Filhuggaren Axel
Wilhelm Fundberg från Jönköping. hvilken
vid besök i Nyfors befunnits lida af sinnes-
sjukdom. Emellertid hade Fundberg beredt
sig tillfälle att afvika från fattiggården,
första gången den 25. samma månad, hvar-
vid han dock anhållits i Nyfors och åter-
förts till fattiggården den 1. dennes, och andra
gången den 3. dennes. Sedermera har upp-
lysning vunnits att Fundberg skulle vi-
stas i Örebro och då Nämnden ansåg
sig såväl skyldig att efterspana Fund-
berg som ock berättigad till ersättning
för den vård han åtnjutit vid Fattig-
gården, beslöts, dels hos Konungens Be-
fallningshafvande göra anmälan om
hans försvinnande samt anhålla om
hans förpassning till hemorten, dels
ock att af Jönköpings Stad utsöka
hvad Fundberg redan kostat Kommu-
nen.

[Marg: A. W. Fundberg fr.
Jönköping
§87]

{§50.}
Sedan utredning vunnits att i § 35
här ofvan i protokollet omnämnde Kakel-
ugnsmakaren C.F. Pettersson eger hemorts-
rätt i Wisby Stad, beslöt Nämnden att
af detta samhälle utsöka den blifvande
kostnaden för Petterssons vård å lasarettet.

[MARG: C.F. Pettersson]

{§ 51.}
Till den i § 40 här ofvan omnämn-
da Gjutaren Erik Gabriel Pettersson Asps hu-
stru hade, sedan sjukbetyg företetts, af di-
striktsledamoten Herr C.A. Borgström utbetalts Fem
Kronor i fattigunderstöd, hvilken åtgärd af Nämnden gillades.

[MARG:E.G. Pettersson Asps
hustru]

{I Sockenstugan den 15 April 1899.}

{§ 52.}
Förteckning å de personer som från och
med år 1895 vårdats å Epidemi sjukhuset före-
teddes; och uppdrogs åt Herr C.A. Thorild
att, mot ersättning ur Kommunens Kassa,
söka indrifva Kommunens fordringar
för sådan vård samt föreslå hvilka som
borde befrias från erläggande af afgiften.

[MARG:Afg. för sjukvård å Epidemiska
sjukhuset]

{§ 53.}
Att såsom kontrollanter närvara vid
Kommunaluppbörden utsågos Herrar S. Starck
och C.A. Thorild.

[MARG:Kontrollanter vid
uppbörden]

{§ 54.}
Åt Herrar Majoren C. Hyltén- Cavallius
och Gårdsegaren C.A. Borgström uppdrogs
att justera dagens protokoll.

[MARG:Protokollet]

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt

/C, Hyltén Cavallius/
/C.Ax. Borgström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 april 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104746.

Personrelationer