Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 mars 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 mars 1870

Anmärkning

Protocoll fördt hos Kommu-
nal Nämnden i Forrs den 14
Mars 1870.

Närvarande: Undertecknad, ordförande
Herr C. J. Lundberg
Herr L. F. Ståhlberg
Herr Lars Jonsson i Löppinge

§1.
Konungens Befallningshafvande hadde
i remiss af den 15 stl. Febr. inkom-
mit med förständigande derom, att
Forrs fattigvårds Styrelse skulle sig
förklara med anledning af Eskilstuna
Stads fattigvårds Styrelses, yrkande,

1:o att Forrs kommun skulle draga
försorg om afledne drängen Per
Olof Olssons Enka, Brita Chatrina
Larsdotter, hvilken vid fyllda 45 år
med sin minderårige Son inflytta-
de till Eskilstuna den 1 sistl October
från Forrs Socken, der hon i
tvenne näst föregående år haft
sitt hemvist, 2:o att då i följe af Larssons fattigdom
och sjukdom måst tilldelas fattig-
understöd med 3 Rd [Riksdaler] den 19 - sist
Januari och 3 Rmd den 29:e i sam-
na månad, dessa belopp med hvad-
mera i fattigvårds kostnader kan kom-
ma att uppstå, äfvensom judi-
tions lönen i målet, måtte
Eskilstuna Stad godtjenna.

Då af handlingarne i målet syntes,
att Enkan Larsson med Son, för-
fattningsenligt tillhöra Forrs
kommun, beslöts, att Eskilstuna
Stads Fattigvårds Styrelse yrkan-
de skulle godkännas. -

{§2.}
Från Ordföranden i Floda kom-
nämnd hadde räkning ankommit
å skötsel och Läkarevård för innev.-
Forrs Socken mantalsskrifne Arbetskarlen
Per Gustaf Pettersson med 20 R 50 öre.

Kommunal Nämnden, som erkände be-
fogenheten af ofvannämnde kraf,
beslöt att beloppet utanordna;
med yrkande, att kom. nämnden
i Floda, ville förpassa Pettersson
till Forrs, för att bidraga till
sin, nu för fattigvården betun-
gande famille´s underhåll.

§3
Kommunal Nämnden beslöt, på
förslag af Dess Ordförande, att fattig-
vårds regleringen för nästa halfår
skulle hållas i nästkom. Junii månad
istället för att den förr uppgjorts
i denna.

Uppläst och Justeradt den 26 Mars
1870.
/D. Hermelin/

/L; F; Ståhlberg/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 mars 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104741.

Personrelationer