Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 maj 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 maj 1898

Anmärkning

{1898 14 Maj i Sockenstugan}

Närvarande voro
samtlige Nämndens
ledamöter.

§73
Inför Nämden anmältes
att hustrun till Oxdrängen Au-
gust Andersson vid Skjulsta
under Hvilsta hos Ordf. gjort
förfrågan, huruvida hennes
ogifta dotter Charlotta vid
sin tillstundande förlossning
skulle kunna få intagas
vid Tacktorp, enär hon vore i
utblottadt tillstånd liksom hen-
nes föräldrar, hvilka utom
sina egna många små barn
äfven hade ett bemälde Charl-
lotta tillhörigt oäkta barn
att försörja; och beslöt Nämnden
som hade sig bekant att fadren
till det sista barnet vore en
lös arbetare, som haft till-
fälligt arbete vid uppförandet
af Skjulsta nya qvarn sist-
liden sommar och som begif-
vit sig till obekant ort äfven-
som att meranämnda qvinna
alltid haft hemortsrätt här-
städes, att hon vid derom
framställd ytterligare be-
gäran skulle få vid Tacktorp
intagas, hvilket beslut af Ordf.
skulle vederbörande delgif-
vas.

[MARG: {Charlotta Andersson
Skjulsta Oxladugård}]

§74.
Nämnden godkände en
af vederbörande distrikts-

{1898 14 Maj i Sockenstugan}

ledamot Herr C. Ax. Borgström
gjord utbetalning af 10 kr.
i fattigunderstöd åt Amalia
Samuelsson, omhandlad i
§64 härofvan, att utgå ur
Kommunens Kassa men
återsökas af det samhälle
der Amalia Samuelsson
kan tilldömas hem-
ortsrätt.

[MARG: {Amalia Samuelsson}]

§75.
Af vederbörande distriktsleda-
mot Herr S. Starck anmäldes,
att sliparen Frans Joh. Andersson
vid Eriksdal aflidit och
att enkan med 8 barn, deraf
7 oförsörjda, vore i utblottadt
tillstånd samt i behof af
fattigvård; och beslöt Nämn-
den, att bemälde enka skul-
le vid begäran af under-
stöd med sina barn få
intagas och vårdas vid Tack-
torp, hvilket beslut Herr S.
Starck lofvade bemälde enka
meddela.

[MARG: {Aflidne slip. F. J. Anders
sons enka Eriksdal}]

§76.
Inför Nämnden anmälte
vederbörande distriktsledamot
Herr S. Starck, att enkan Anna
Math:a Carlsson från N:o 97 Westermarken vore i mycket
fattiga omständigheter, så att
hennes 2:ne skolpligtiga barn
vore i behof af skodon; och
beslöt Nämnden att sagde sko-
don skulle anskaffas, hvarför
kostnaden skulle utgå ur

{1898 14 Maj i Sockenstugan}

hundskattemedlen, hvarjem-
te uppdrogs åt Herr S. Starck
att bringa ifrågavarande be-
slut till verkställighet.

[MARG: {Enkan Math:a Carlssons
barn skor}]

§.77
Beslöts att sedvanlig hel-
sovårdssyn för året nu skulle
företagas; och utsåg Nämnden
inom sig ledamöterna Herrar
C. A. Thorild, C. Fahlborg, C. Lind-
qvist, O. Eriksson och H. Pers-
son samt Ordf. att med hela
Nämndens makt och befogen-
het denna syn förrätta,
hvilken utan vidare kallel-
se skulle försiggå nästa
Onsdag den 18 dennes med
samling och början kl half 3
em. vid Fabrikör Åselii å Gred-
by egor nyuppförda bostadslä-
genhet, "Gredby gård" Melled.

[MARG: {Helsovårdssyn}]

§78
Beslöts att protokollet skulle
justeras vid nästa sammanträde

Som ofvan
/S, Persson/

Justeradt.
/Sig; Starck./
/Joseph. Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 maj 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104740.

Personrelationer