Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 juli 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 juli 1900

Anmärkning

{I Sockenstugan den 14 Juli 1900}

Närvarande Nämndens ledamöter med undan-
tag af Herrar C. Hyltén-Cavallius och
H. Lindhé, båda frånvarande med
godkändt laga förfall, samt J Jons-
son, som anmält förhinder på
grund af resa.

{§95.}
För Nämnden företrädde A. W. Fern-
ström med anhållan om badbidrag till sig
och hustrun; och tilldelades de, i likhet med
föregående år, tillsammans trettiofem kronor.

[MARG: Fernström, badbidrag.]

{§96.}
Hos Länsstyrelsen hade Eskilstuna fattig-
vårdsstyrelse gjort hemställan om återbekom-
mande af förskjuten lasarettskostnad, elfva
kronor, för gjuteriarbetaren Gustaf Albert Setter-
lund iskrifven vid Lindtorp; och skulle kraf-
vet då Setterlund. egde hemortsrätt i Fors
socken, godkännas.

[MARG: G. A. Setterlund]

{§97}
Hos Länsstyrelsen likaledes af Eskilstuna
fattigvårdsstyrelse gjord hemställan om återfå-
ende af förskjutet understöd tio kronor, till
hustrun Sofia Augusta Andersson skulle
äfven godkännas emedan mannen under
många år haft sin bostad i Fors socken.

[MARG: Sofia Aug. Andersson]

§98
Föredrogs Eskilstuna Drätselkammares
skrifvelse af den 9 nästlidne Juni hvari Drät-
selkammaren ej fann skäligt bifalla hvarken
afskrifning af skulden eller öfverlåtelse af
hyreskontraktet till lägenheten Westermarken N:o
44, utan anmanade i stället Bings arfvingar
att skyndsamligen rifva och bortföra byggnaderna.
För att upprätta bouppteckning efter Bing,
hvilket Herr C. A. Thorild åtog sig, samt efter-

{I Sockenstugan den 14 Juli.}

höra spekulanter å byggnaderna uppskjöts
ärendet tills vidare.

[MARG: Westermarken N:o 44]

{§99}
Åt tillsyningsmännen vid fattiggården upp-
drogs dels att uppgöra om aflöningen för Sven
Andersson från fattiggården, hvilken nu är vid Sjö-
stugan, och vars aflöning för sommaren borde sät-
tas till minst 25 öre per dag, dels ock att öfver-
enskomma med Lovisa Anderssons nuvarande hus-
bonde om vilkor att taga henne och dottern i
tjenst.

[MARG: Hjon fr. fattiggården]

{§100}
På derom af Herr S. Starck framställdt för-
slag beviljade Nämnden enkan Stina Andersson
i Larslund förhöjning i månads anslaget från fyra till
fem kronor.

[MARG: Stina Andersson]

{§101.}
Derest ej betalning för flickan Alma Anders-
sons vård å Epidemiska sjukhuset på annat
sätt erhölles skulle Thorshälla socken sökas för
beloppet.

[MARG: Alma Andersson
fr. Thorshälla.]

{102.}
Herr C. A. Thorild förmälde att under gårda-
gen hade till Eskilstuna centralstation från Kan-
torp ankommit kringvandrande Smidesarbetaren
Albert Reinhold Flodqvist, skrifven i Eskilstuna
stad utan stadigt hemvist, i så sjukt tillstånd
att han ej förmådde fortskaffa sig stationen hvar-
efter Herr Thorild måst anskaffa läkarebetyg för
honom och forsla honom till lasarettet och
begärdes derifrån ansvarssedel för hans vård, med
anledning hvaraf Nämnden beslöt att ansvars-
sedel skulle lemnas samt det belopp socknen kom-
me att påkosta Flodqvist skulle utsökas af veder-
börande samhälle.

[MARG: Alb. Reinh Flodqvist]

{103.}
Sedan f. Trädgårdsmästaren vid Carl Gustafs

{I Sockenstugan den 14 Juli 1900}

Stad E. G. Johansson den 10 sistl. Juni aflidit
hade af Socknens medel utbetalts femton kronor
i begrafningshjelp enär enkan saknade alla
tillgångar; med godkännande häraf beslöt Nämn-
den att beloppet skulle af Hedvig Eleonora för-
samling i Stockholm, hvarest Johansson före sin
inflyttning till Fors socken hösten 1899 varit
kyrkskrifven utsökas.

[MARG: [E:en] Johansson vid
Carl Gustafs Stad]

[MARG: § 8/01]

{§104}
Med anledning af § 86 här ofvan beslöt
Nämnden att C. J. Rytterstöd Rytterström, derest han kunde
uppehålla sig på ett understöd af fem
kronor i månaden, skulle tilldelas detta be-
lopp i annat fall skulle han intagas vid
fattiggården

[MARG: C J Rytterström]

{§105.}
Då Herr J. Jonssons anmälda förhinder
på grund af resa ej syntes vara af den be-
skaffenhet att det kunde som laga förfall
godkännas beslöt Nämnden ålägga honom
två kronor böter, hvilka tillfalla Tracktops
fattighjon, derest han ej vid nästa sam-
manträde kan styrka att verkligt laga
förfall att i dag närvara förelegat.

[MARG: J Jonsson
böter för frånvaro]

{§106}
Protokollet skulle justeras vid nästa
sammanträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, A. Thorild/
/J, E, Widlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 juli 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104739.

Personrelationer