Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 februari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 februari 1891

Anmärkning

{1891 den 14 februari i Sockenstugan}

Undertecknad ordförande samt Nämn
dens samtliga ledamöter

§16.
Sedan Läns Styrelsen genom utslag den 9 Decem-
ber sistlidet år ålagt Fors Socken ersätta
kostnaden för fattigvård till enkan Char-
lotta Jonsson hade fattigvårdsStyrelsen hos
Eskilstuna Stads fattigvårdsStyrelse begärt
enkan Jonssons hemsändande till Tacktorps
fattiggård; Styrelsen hade nu erhållet svar
å denna framställning med uppgift att
understödet upphört och sålunda endast
varit af tillfällig beskaffenhet, hvadan hem-
sändandet ej kunnat ske.

[MARG: {Charlotta Jonsson}]

§17.
Vid företagen behandling af frågan, huruvida
kaffe skall bestås hjonen vid Tacktorps fattig
gård enades nämnden, på förslag af de utsedde
komiterade, att kaffe in natura ej skall
bestås hjonen; derimot skola alla hjon öfver
12 års ålder erhålla för alla söckendagar om året
den 1 i hvarj månad flitpengar till belopp
af 1 1/2 öre om dagen, och skall denna anord-
ning taga sin början den 1 nästkommande
Mars.

[MARG: {Kaffe vid Tacktorp}]

§18
I anledning af väckt fråga huruvida kommu-
nala annonser skulle införas i tidningen
Eskilstuna kuriren, beslöt nämnden att
hänskjuta densamma till stämmans afgö
rande.

[MARG: {Annonsering}]

§19
Å Tacktorps fattiggård intagna Sofia

{1891 den 14 februari i Sockenstugan}

Persdotter hade begärt att åtskilliga skulder, som
hon hade för intagandet å fattiggården måtte af
Kommunen gäldas; men fann nämnden ej
skäl befalla denna framställning.

[MARG: {Sofia Persdotter}]

§20
I skrifvelse den 24 sistlidne December hade Kyrko
Rådet öfverlemnat utdrag af dess protokoll för den
15 i samma månad, genom hvilket- i anledning af
en från förvaltaren af Fors Sockens Rothoffska
fond, Herr friherren och Riddaren D. Hermelin gjord
framställning, att räntan från berörda fond, som
hittils i enlighet med skuldebrefvet utgått halfårs
vis den 14 September och den 14 Mars hvarje år
måtte för framtiden utgå endast för helt år sist-
nämnda dag- Kyrko Rådet beslutat "inhemta yttran
de af Fors Sockens Kommunal Nämnd, innan
Kyrko Rådet i saken fattar beslut."

Då emellertid testamentet af den 28 Juli 1858,
genom hvilket berörda fond blifvit donerad till
Fors Socken innehåller att fondens belopp gifves
till Fors Sockens Kyrko Råd och fattigkassa, hvars
målsman Kommunal Nämnden för närvarande
är icke kan anses innebära befogenhet för en-
dera af dessa myndigheter att begära den andres
yttrande för att sedan fatta ett, från detta yttrande
måhända helt afvikande beslut, så ansåg nämn
den något yttrande i saken ej böra afgifvas.

[MARG: {Rothoffska fonden}]

§21.
Inför nämnden företrädde dels enkan Brita
Sjöqvist och dels enkan Johanna Berglund
den begärde bidrag till bränsle; Som deras under
stöd för innevarande halfår blifvit bestämdt,
kunde deras framställning ej bifallas.

[MARG: {Understödstagare}]

{1891 den 14 februari i Sockenstugan}

§22.
Som inom kommunen finnes ett Stort antal
obeskattade hundar, beslöt nämnden att gifva
fjerdingsmannen C. A. Thorild i uppdrag
af med lämpligt biträde hålla undersökning
härom samt att anmäla försumlige eller
tredskande hundegare till laga beifran.

[MARG: {Hundskatt}]

§23.
Med stöd af det uppdrag och den befogen
het Kommunalstämman meddelat nämnden
genom beslut den 26 Oktober 1889 beslöt nu
nämnden att följande personer skola begäras i
Konkurs för oguldna Kommunalutskylder för
år 1889 nemligen:

Brödraborg: Snickaren C. A. Forslund 16:74
Westermarken N:o 29; fabriksarbetaren C. L. Fryk 11:92
Brödraborg; Smedsarb. A. F. Söderström 2:78
Carlsro; Fabriksarb. C. A. H. Andersson 4:15
Johanneberg; Smedsarb. E. V. Thermenius 7:14
Vestermarken N:o 27; Fabriksarb. F. G. Sjöberg 2:78

och skulle Häradshöfdingen G. Brakel vidtalas
att mot dessa tredskande vidtaga lagliga åtgär-
der; skolande ordförande ega att på nämndens
vägnar utfärda behörig rättegångsfullmakt samt
att af Kommunens medel bestrida härför er-
forderliga utgifter.

[MARG: Resterande
{Kommunalutskylder}]

§24
Nämnden beslöt att vid Tacktorp låta
uppföra en der behöflig vedbod i vinkel
från redskapsskjulet; och uppdrogs
åt de båda tillsyningsmännen att härom
gå i författning och låta utföra arbetet
på bästa sätt.

[MARG: {Vedbod}]

{1891 den 14 Februari i Sockenstugan}

§25.
Föredrogs en från LänsStyrelsen till Kronoläns-
mannen R. Lindeberg ankommen skrifvelse af den
5 dennes innefattande föreläggande att i enlighet med
reglementet för Skyddskoppympningen af den 29
September 1853 vidtaga laga åtgärder mot dem af för-
äldrar och målsmän, som af försumlighet eller
tredska underlåta vaccinera de under deras in
seende stående barn; nämnden beslöt uppskjuta
denna fråga till Lördagen den 28 dennes kl. 12,30 eftm
då nämnden åter skall sammanträda, då äfven
barnmorskan skall kallas.

[MARG: {Vaccination}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt den 28 februari 1891.
/Joseph. Jonson/
/P, G, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 februari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104738.

Personrelationer