Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 december 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 december 1889

Anmärkning

{1889 den 14 December}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson, P. G.
Andersson, J. G. Andersson, J. E. Pettersson
C. A. Rosell och C. A. Thorild

§120
Protokollet för nästföregående sammanträde
upplästes, justerades och godkändes.

[MARG: {Protokollet}]

§121
Mönstrades församlingens fattiga och bestäm
des deras underhåll för nästa års första
hälft sålunda, nemligen:

{1889 den 14 December}

{Inom fattighuset}
36 Förestånderskan Carin Törnberg, för mån 5
gratifikation för halfår 2
samt erhåller dessutom ett par skor
1. Brita Sofia Carlsdotter, för månad 4:50
3 Brita Carin Persdotter, för månad 4:50
8 Lars Petter Ersson för månad 4:50
14. Maria Christina Lundgren för månad 4:50
15 Carin Sundberg för månad 4:50
22. Carin Schöning för månad 4:50
27 Johannes Nilsson för månad 3:-
30 Nils Nilssons enka för månad 4:50
38. Maria Jonsdotter för månad 4:50
88. Brita Stina Eriksson för månad 4:50

{Utom fattighuset}
2 Per Perssons enka i Eskilstuna N:o 98, hyreshjelp
för halfår 5.-
Ved för halfår 5:-
5 Enkan Brita Sjöqvist under vintermånaderna 2:-
7. Hustru Charlotta Holmström under vintermånaderna 2:-
10. Carl Oskar Gustafsson vid Frönäs, för månad 8
kläder för halfår 10:-
12. Enkan Johanna Berglund, för månad 2:50
13 Sven Svenssons enka från Mesta för månad 3:-
16. Enkan Carolina Norstedt, för qvartal 10:-
18 Carl Erik Gustafsson vid Slätten för qvartal 45:-
24 Lars Fredrik Anderssons enka för qvartal 10:-
23. C. E. Hellqvists enka, för månad 5:-
26 Carolina Christina Hallquist för månad 3:-
28. Johanna Nyström från Åsby för månad 4:
41. Christina Charlotta Björklund för månad 4:-
42. Maria Nyström från Gröndahl för månad 4:-
53. Emma Carolina Andersson vid Berggölet för månad 4

{1889 den 14 December}

57. Arbetsk Nils Nilsson, för månad 5:-
64 Statdr. Anders Jansson vid Hagby för månad 5.
54 Sofia Wilhelmina Bergendahl för månad 12:-

[MARG: {Äldre fattiga}]

§122.
Mönstrades församlingens fattiga barn och
bestämdes deras underhåll för nästkomman
de års första hälft sålunda

21. Ernst Olof Engström hos Snick. Svärd, för qvart 18
kläder för halfår 5:
34. Erik Albert Gillström, för qvartal 24:
37. Anders Wilh Eman. Sjögren för qvartal 24:-
52. Enkan Carin Blomquist med 2 barn, för mån 3
hyreshjelp för qvartal 10:
69. Anna Alfrida Persson hos timmerman
Jöns Trulson Beckman, för månad 3:-
39. Adolf Boqvist med barn, för qvartal 16:25
72. Enkan Christina Gustafsson, för månad 3.
hyreshjelp för qvartal 10
74
76 Enkan Johanna Wahlgren med 3 barn
hvilken nu får inflytta i Lilla Lugnet
hos enkan Sjöqvist, för månad 5 .

[MARG: {Fattiga Barn}]

§123.
Äfven mönstrades fattiga från Westermar
ken äfvensom från främmande kommuner
och bestämdes deras underhåll för nästkom-
mande års 1:a hälft sålunda:

{Kommunens egna hjon}
N:o 48. Maria Andersson i N:o 44, för månad 6:
N:O 49 Gustaf Olsson Bing i N:o 44, för månad 4

{Tillhörande Eskilstuna Stad}
44 Johanna Mathilda Larsson i Westermarken
N:o 46, för månad 3:-

{1889 den 14 December}

83. E. J. Eriksson i Westermarken 46, för månad 3:-
85 Anna Cajsa Olsdotter i Westermarken 46, för månad 5:-

[MARG: {Westermarken
m. fl.}]

124.
Beslöts att till julkost åt hjonen skall
i år lika som föregående år köpas kött om
kring 120 Kg, hvarjemte i Kontant skall utbe-
talas till Kommunens hjon 42:
fattiga från Westermarken 5
fattiga från Eskilstuna 4:-
tillsammans Kr. 51:-

[MARG: {Julkost}]

§125
Beslöts utdelande af understöd, hvilken ut-
delning nu skedde inför nämnden, nemligen

Till enkan Johanna Wahlgren, som på grund af
läkarebetyg från Doktor V. Mossberg nu antogs
till underhållshjon 3 Kronor
och E. J. Eriksson från Eskilstuna 3

[MARG: {6 Kr utbet}]

dessutom beslöts att till hjonen i fattig-
huste skall anskaffas 2 bundar väf
till lakan, hvilket ombesörjes af Herr
S. Persson

enkan Sjöqvists son erhåller ett par skor,
som inköpas af J. G. Andersson

hvardera af nedanstående hjon erhålla
en half famn ved
Enkan Brita Sjöqvist i Lilla Lugnet
Enkan Carolina Norstedt i Eskilstuna N:o 200
Maria Andersson i Westermarken N:o 44
Gustaf Olsson Bing i Westermarken N:o 44

[MARG: { Tillfälligt}]

§126.
Beslöts att rummen vid Vegersberg skola
uppsägas till 1:a April nästkommande

{1889 den 14 December}

de år, då de der boende hjon få inflytta
i fattighuset, och manliga hjon förflyttas till
Tacktorp.

Likaledes beslöts att till ofvan sagda tid
uppsäga det med Torparen August Olsson
i Slätten upprättade kontrakt om vård af
sinnesslöe Carl Gustafsson, hvilken sedermera
förflyttas till Tacktorp

[MARG: {Uppsägning
af Kontrakt}]

§127.
Trädgårdsmästeren Carl Johan Forsberg, som
vistas vid Elfsbacken i närheten af Umeå hade
begärt understöd af Rothoffska Fonden, der
till han, enligt testamentet är berättigad;
och företedde han som Stöd för denna
begäran en betyg om benbrott, som en
längre tid beröfvat honom arbetsförmå-
gan; nämnden beslöt, då den icke an-
såg sig kunna bevilja honom årligt
gratial, att tilldela honom ett understöd
af tjugofem (25) kronor, som skola öfver-
sändas till Pastor Oss. Klingspor i
Umeå

[MARG: {Rothoffska
Fonden}]

§128.
F. d. Drängen Wilhelm Jonsson från
Hagberga i Husby Rekarne Socken begär
understöd af Rothoffska Fonden, och bifo-
gar dervid Prest-, läkare, och medellös-
hets- betyg; som han enligt testamentet
är berättigad till sådant understöd och
deraf finnes vara i behof skall han
erhålla ett gratial af 50 Kronor omoaret en
från och med nästkommande år,

[MARG: {Rothoffska
Fonden}]

{1889 den 14 December}

§129
Nämnden delgafs ett testamente af Lars
Andersson i Wäsby, Lijsta Socken, hvarigenom
han förordnat, att sedan ett belopp af 300
Kronor afgått till uppgifven person, skulle
återstoden delas lika mellan sju arf-
vingar, deribland Maria Andersson i Wester
marken N:o 44 hvilken eljest arfsföljd skulle
vara berättigad till en tredjedel af tillgån
garne; då emellertid testamentet syntes
vara lagligen upprättadt och tillgångarne
obetydliga- alltsammans omkring 1500 Kro-
nor- ansåg nämnden, att intet vore att i
saken åtgöra.

[MARG: {Testamente}]

§130.
Nämnden beslöt att genom annons in-
fordra anbud å ved för fattigvårdens be-
hof, nemligen:

För fattighuset i Staden omkring 10 famnar
barrved samt vid Tacktorp 20 famnar
Barr- och 20 famnar Björkved, hvarjemte
nämnden med Herr Håkan Persson upp-
gjorde om köp af 20 à 25 famnar Barrved
till pris af en Kronor 50 öre lägre än
det lägsta anbud, som kan komma att
genom infordrade anbuden afgifvas; och
detta parti ved ligga upphuggen vid farbar ved i när-
heten af Frönäs, der den hemtas af fattig
gårdens folk.

[MARG: {Upph. af Ved}]

§131
Beslöts att aflidna enkan Haglunds saker
skola blifva qvarstående vid Vegersberg tills

{1889 den 14 December}

de kunna flyttas till Tacktorp

[MARG: {Qvarlåtenskap}]

§132
I och för idkande af gårdfarihandel hade
O A. Holmström från Westermarken begärt
föreskrifvet betyg från Kommunal Nämnden
att bifogas ansökningen till Konungens Befall-
ningshafvande för rättighet till sådan handels
idkande; och beslöt nu nämnden vitsorda
berörde Holmströms redbarhet och ordentlig
het samt lämplighet för utöfvande af sådan
närig; och skulle utdrag af protokollet
honom meddelas.

[MARG: {Gårdfarihandel}

§133.
Beslöts att protokollet Skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde den
18 dennes efter Kommunalstämmans
slut.

[MARG: { Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt den 18 December 1889
/C. A. Thorild/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 december 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104737.

Personrelationer