Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 augusti 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 augusti 1880

Anmärkning

{1880 den 14 Augusti.}

Närvarande:
Undertecknad Ordförande samt
Herrar S. Pehrsson å Lagersberg
A. G. Andersson i Kohlsta
P. G. Andersson i Kohlsta
A. F. Eriksson i Flacksta
J. Ersson i Stenby och
C. G. Pettersson i Gredby

§ 24.
I skrifvelse af den 29 sistlidne juli hade provinsial-
läkaren Herr Doktor Mossberg anmält, att det svin-

{1880 den 14 Augusti}

hus, som är beläget på banvaktstomten invid Stålfors, stän-
digt utbreder en ohelsosam stank, och svinhuset befinner sig
invid den mycket trafikerade vägen och i närheten af
bostäder samt förthy anhållit ett genom Kommunal Nämn-
dens försorg och med stöd af § 28 mom. 1 punkt 3 i gällande
helsovårdsstadga egaren till sagde svinhus måtte åläggas
att inom kort närmare bestämd tid antingen försätta
detsamma i sådant skick, att dylik stank ej derifrån
utbreder sig eller helst förflytta detsamma till
mera aflägsen del af tomten och tillse att behörig snygg-
het iakttages; Och anmälde Ordföranden att egaren
till sagde svinhus, Banvaktsförmannen Säfstöm, här-
på uppmärksamgjord vidtagit sådana anordningar
att den anmärkta olägenheten numera ej förefun-
nes hvadan Nämnden beslöt att vid sådant förhål-
lande den gjorda anmälan ej skulle till någon dess
åtgärd föranleda.
[MARG: {Svinhus vid Ståhlfors.}]

§ 25
Beslöts att kostnaden för Per Erssons enka, Christina
Jonsdotters vård å lasarettet under en tid af 110 da-
gar skulle utgå af Kommunens medel med 44 Kro-
nor.
Förenämnda enka åtnjuter understöd.
[MARG: {Lasarettskostnad.}]

§ 26.
Nämnden delgafs Kongl; Maj:ts Nådiga resolution
den 26 sistlidne Maj Innefattande stadfästande
af Kungl. Kammar Rättens Utslag den 29 Septem-
ber 1879, hvarigenom uppå af Styrelsen för
Oxelösund-Flen-Westmanlands jernvägs Aktie-
Bolag förda besvär, förklarats att som ifrågava-
rande jernvägsbolag tillhöriga reparationsverkstä-
der i Fors Socken vore uteslutande afsedda
för underhåll af den för trafiken å jernvägen
erforderliga materiel och förthy skäligen borde anses
såsom delar af sjelfva jernvägsanläggningen, derför

{1880 den 14 Augusti.}

jemlikt 2 § BevillningsStadgan jernvägens egare finge
åtnjuta befrielse från fastighetsbevillning och taxerings
kommittén för Fors Socken vid sådant förhållande till
den af bolaget öfverklagade beskattningsåtgärden saknat
behörighet, Kammar Rätten funnit skäligt befria bolaget
från utgörande af ifrågavarande fastighetsbevillning.

Med anledning häraf och som verkställande
direktören i förevarande jernvägsbolag gjort hemställan
om återfående af det för ifrågavarande jernvägens repa-
rationsverkstäder orätt utgifna utskyldsbelopp
beslöt Nämnden med stöd af 58 och 69 §§ af Kongl.
Förordningen den 21 Mars 1862 angående Kommunal-
Styrelse å landet att Ordföranden skall ega att
mot behörigt (qvitto) till verkställande direktören
återbetala debiterade och uppburne medel från
sagde reparationsverkstäder, nemligen:
för år 1878 380:-
för år 1879 {107:50}
Kronor 487:50.
[MARG: {Restitution
af
Kom. Utskylder.}]

§ 27.
Ordföranden anmälde att han måst för sjuke
Smedsarbetaren Lars Erik Olsson från Solbaddet ut-
gifva tillsammans 22 Kronor 11 öre; som sagde
Olsson, hvilken saknar egna medel samt vård
och underhåll af annan, befinnes hafva hemorts-
rätt inom Eskilstuna Stad, beslöt Nämnden
att Ordföranden skall ega att af sagda samhälle
återfordra beloppet
[MARG: {L. E. Olsson
från Eskilstuna}]

§ 28.
I anledning af Brandsyneförrättningens föreläggan-
de derom beslöts att för fattighusgården skall
anskaffas en brandkärra; verkställigheten häraf
uppdrogs åt ordföranden att anskaffa sådan
gemensamt med Kloster Socken.
[MARG: {Brandkärra.}]

{1880 den 14 Augusti}

§ 29.
För att bereda husrum åt flera af Kommu-
nens underhållshjon, hvilka nu åtnjuta hyres-
ersättning beslöt Nämnden antaga ett af
egaren till hemmanet Lundby gjordt erbju-
dande att af honom få förhyra det s. k.
Lundby tegelbruk, bestående af byggnad
med 3 rum jemte uthus samt några jord-
land för ett pris af 150 Kronor per år; och
uppdrogs åt Fjerdingsmannen A. F. Eriksson
att jemte ordföranden aftala de närmare
vilkoren härom dock att Nämnden önskar
få förhyra nämnda lägenhet på minst 5 år
samt att få kontraktet behörigen inteck-
nadt
[MARG: {Förhyrning af bostad}]

§ 30
Beviljades åt Fjerdingsmannen A. F. Eriksson
fordrade 3 Kronor såsom ersättning för
transport af lytte gossen Johan Adolf
Lindström från Asplund till Lundby samt
af hustru Karman från L:a Lugnet jemväl
till Lundby; beloppet öfverlämnades nu till
Eriksson
[MARG: {gossen
J. A. Lindström}]

§ 31
Protokollet justeras Lördagen den 21 dennes
i ordförandens bostad af A. F. Eriksson
i Flacksta och C. G. Pettersson i Gredby
[MARG: {protokollet.}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 21 Augusti uppläst och godkändt
/A, F, Ericsson/
/C. G. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 augusti 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104736.

Personrelationer