Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 april 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 april 1894

Anmärkning

{1894 den 14 April i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar H. Persson, Thorild, Starck,
Eriksson, Jonson, Andersson och Korell,
hvaremot förfall anmäldes för
Herrar S. Persson och Westersson

§42.
Herrar C.A. Thorild och S. Starck utsågos
att, på kallelse dertill, justera detta proto-
koll hos ordföranden.

[MARG: {Protokollet}]

§43.
Uppå framställning derom beslöt nämn
den att bevis om medellöshet Skall utfär
das för verkstadsarbetaren E.V. Lindberg
vid Brödraborg för Sökande af friplats
vid Bie badanstalt för hans hustru
Emma och dotter Nathalia samt för verk-
Stadsarbetaren Carl Erik Fredriksson vid
Fredriksberg för sökande af liknande
plats för hans dotter Sigrid Charlotta.

[MARG: {Medellöshetsbetyg}]

§44.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes i Westmalands län beslut
af den 20 Sistlidne Mars, hvarigenom
förordnats att på Fors Socken Skrifne
Smidesarbetaren C.G. Westerståhl Skall
för innevarande. år mantalsskrifvas i
Sala Stad

Likaledes delgafs nämnden Konungens
Befallningshafvandes här i länet beslut
af den 30 Sistlidne Mars hvarigenom för-
ordnats, att pigan Anna Bernhardina Ström
berg från Forshem, nu intagen å hospital,
Skall från innevarande år mantalsskrifvas
i Eskilstuna Stad.

[MARG: {Mantalsskrifnings
ärenden}]

§45.
Som lärarinnan Hedenström vid Tacktorp
beslutat anordna en Syskola för flickor

{1894 den 14 April i Sockenstugan}

en gång i veckan, Så beslöt nämnden, att de
vid fattiggården intagna flickor, Som befin-
na Sig i Skolåldern, skola på kommunens
bekostnad få begagna Sig af denna undervis-
ning, som för denna termin beräknas uppgå
till omkring två Kronor för hvarje elev.

[MARG: {Syskola}]

§46
Nämnden beslöt att årets uppbörder Skola
likasom föregående år förrättas af ordföranden
och vice ordföranden

[MARG: {Uppbörden}]

§47
Ordföranden anmälde, att Eskilstuna nya
BryggeriAktiebolag till 1:a instundande Oktober
uppsagt det Kontrakt Sagda bolag haft om
förhyrning af kommunens gamla fattighus, men
att bolaget derjemte erbjudit Sig att tillsvidare
äfven förhyra detsamma, ehuru mot en från
300 till 225 Kronor per år nedsatt hyra; efter
öfvervägande häraf beslöt nämnden antaga detta
anbud, i följd hvaraf ordföranden bemyn-
digas att å Kommunens vägnar afsluta behö-
rigt hyresKontrakt samt dervid så vidt
möjligt, Söka iakttaga att från Kommunens
sida så få hinder som möjligt må förefin
nas, i fall försäljning af gården Skulle ifrå-
gakomma.

[MARG: {Fattighusets
uthyrning}]

§48.
I följd af framställning och på grund af
läkarebetyg om oförmåga till arbete hade
den 9 dennes till Smedsarbetaren P.O. Haerin
lemnats understöd af femton Kronor, hvilket
belopp skall utgå af Kommunens Kassa,
men återsökas af Eskilstuna Stad, der
Harin eger försörjningsrätt.

[MARG: {P.O. Haerin
fr. Eskilstuna}]

§49.
Beslöts att förre drängen Jonas Jonsson i
Svartkällan Skall intagas å fattiggården

{1894 den April 14 i Sockenstugan}]

om han befinnes ej kunna vårda Sig Sjelf, samt
han dertill gifver Sitt Samtycke.

[MARG: {Jonas Jonsson
till fattiggården}]

Likaledes beslöts, att enkan Carolina Olsson
Stocokhaus vid behof af understöd Skall
intagas å fattiggården.

[MARG: {Carolina Stockhaus
till fattiggården}]

§50
Ordföranden anmälde, att förre torparen
C.J. Eriksson i Nystugan den 11 dennes till
Kommunens Kassa inbetalt Sin Skuld för
hospitalsvård 78 Kronor 50 öre

[MARG: {Kommunens fordran
78:50 Kr inbet}]

§51.
På grund af betyg om betyg af behof af
lasarettsvård beslöt nämnden, att enkan
Emma Pettersson från Erikslund Skall på
Kommunens bekostnad intagas å Eskilstuna
lasarett.

[MARG: {Emma Pettersson
till lasarettet}]

§53.
Såsom infordrad ytterligare förklaring i
fattigvårdsmålet från Brännkyrka Socken
rörande aflidne arbetskarlen Lars Lennholm
beslöt nämnden lemna ordföranden i upp-
drag att i afgifvande förklaring bestrida
krafvets befogenhet

[MARG: {Lars Lennholm
fr. Brännkyrka}]

§54
Såsom infordrad förklaring i det af lasa-
rettssysslomannen Ax. Karlsson väckta an-
Språk om ersättning af 12 Kronor 65 öre för
drängen Carl Theodor Carlssons från Slätten
vård å hospitalet, beslöt nämnden lemna
ordföranden i uppdrag att bestrida krafvet
på den grund att Carlsson Synes ega hem-
ortsrätt i Thorshälla Socken

[MARG: {Dr. C.T. Carlsson
lasarettsvård}]

§55.
Nämnden beslöt att hos i Konungens Befall-
ningshafvande göra framställning derom, att följan-
de personer, boende inom Fors Socken, men annor-
Städes Skrifna, måtte förklars Skyldige

{1894 den 14 April i Sockenstugan}

att låta Sig här skrifva, nemligen

Plåtslagaren C.A. Andersson, f.d 24.4.74, från
Eskilstuna N:o 186 till Grindstugan N:o 40

Jernarbetaren C.F.G. Ekman, född d 18.12.70,
från Ekensberg i Brännkyrka Socken till
Grindstugan N:o 16.

Lokomotivputsare C.E. Eriksson, f.d 28.4.75,
från Oxelby i Kolbäcks Socken till Grind-
Stugans Fridhem

Lokomotivputsare A.E. Eriksson, född den 26.1.71,
från Nybygget i Tumbo Socken till Gredby,

Lokomotivputsaren K.W. Gustafsson, född år 1875,
från Kolbäcks Gästgifvargård i Kolbäcks Socken
till Nynäs

Lokomotivputsare G.A. Hjert, född den 13.12.74,
från Oxelösund i Nikolai Socken till
Brödraborg

Lokomotivputsaren A.L. Häggblom, född d 1.8.74,
från Kristineberg i Skerike Socken till Tegel-
bruket

Jernarbetaren E.D. Jonsson, född den 18.5.71, från
Gisslarbo bruk i Malma Socken, till Stens-
lund.

Jernarbetare K.A. Lundborg, född år 1863,
från Nyckelby i Fellingsbro Socken till
Gredby.

[MARG: {Mantalsskrifning
ärenden}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/C. A. Thorild/
/Sig, Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 april 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104732.

Personrelationer