Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 april 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 april 1892

Anmärkning

{1892 den 14 April vid Tacktorp}

Närvarande:Undertecknad ordförande samt
Herrar S.Persson, H.Persson, Jonsson, Starck
Thorild, Westersson, Söderbäck och J.G.Andersson

§41.
Från Eskilstuna Kuriren hade gjorts fram-
Ställning att få uppsätta annons-eller
affischeringstafla på Fors f.d.fattighus,
gården N:o 133 i Eskilstuna Stad,emot en er-
sättning af 5 Kronor per år;nämnden beslöt
att härtill lemna sitt bifall,samt att ord-
föranden skall ega att härom underteckna
Kontrakt med Eskilstuna Kuriren,i hvilket
Kontrakt dock bör inryckas bestämmelse
derom att detsamma upphör att gälla från
och med den dag Kommunen,i händelse af
gårdens försäljning,frånträder densamma.

[MARG:{Annonstafla
å f.d.fattighuset}]

§42.
Hos fattigvårdsStyrelsen hade enkan Carolina
Norstedt i Eskilstuna N:o 122,född år 1823 och
med försörjningsrätt i Fors Socken, begärt
understöd med 40 kronor om året.Som
nämnden redan år 1890 fattat beslut om
denna enkas intagande å fattiggården och
det af Kommunalstämman antagna reglemente
för fattiggården stadgar och ständiga eller
fortgående understöd böra vid denna inrätt
ning meddelas, så kunde framställningen icke
bifallas, utan vidblifver sitt ofvanberörda
beslut i frågan.

[MARG:{Carolina Norstedt.}]

§43
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ninshafvandes i Westmanlands län utslag
den 7 nästlidne Mars,hvarigenom Svedvi

{1892 den 14 April vid Tacktorp}

Socken af bemälda län blifvit ålagd ersätta
Fors Socken kostnaden för enkan Anna Catharina
Granlunds vård och begrafning med 29 Kronor 55 öre
jemte en Krona lösen för en afskrift af utslaget,
och beslöts att beloppet skall af Svedvi Socken
uttagas,och utslaget bland Kommunens hand
lingar förvaras.

[MARG:{Anna C.a Granlund
fr.Svedvi s:n}]

§44.
Som entrepenören S.Winqvists i Torshälla
ansvarighet för nya byggnaden vid Tacktorp
tilländagår den 8 nästinstundande juli så hade
i närvaro af bemälde Winqvist hållits syn å
felaktigheter,som uppkommit,hvarvid
Winqvist förklarat sig vilja den 13 juni på-
börja utförandet af reparationerna samt hafva
desamma afhulpna för midsommarhelgen;
och skulle nämnden låta härvid tills
vidare bero.

[MARG:{Byggnaden
vid Tacktorp}]

§45
Hos sin måg C.E.Olsson vid Carlsro.
boende enkan Katharina Olsdotter,enka efter
Jonas Gustaf Jonsson vid Bahlsta N:o 2 i
Stenqvista Socken begärde understöd;och
beslöt nämnden,att hon nu skall erhålla
tillfällig hjelp med 10 Kronor samt derefter
5 kronor i månaden,hvilket allt dock
skall återsökas af Stenqvista,der enkan
Olsdotter har hemortsrätt.

[MARG:{Carin Olsdotter
fr.Stenqvista}]

§46
Nämnden delgafs Öfverståthållare embetets
utslag den 4 i denna månad, hvarigenom
Stockholms Kommun blifvit ålagd ersätta
Fors Socken kostnaden för pigan Ida

{1892 den 14 April vid Tacktorp}

Maria Borgs son Frans Gunnars vård;och
beslöts att ersättningsbeloppet skall af Stock-
holms kommun uttagas,samt utslaget bland
kommunens handlingar förvaras.

[MARG:{Frans Gunnar Borg
fr.Stockholm}]

§47.
Nämnden beslöt att åt enkan Anna Anders-
dotters i Westermarken två barn skall an-
skaffas kläder och skor till examen och
konfirmation,hvarom ledamoten Stark
eger gå i författning;derjemte skall på
framställning af skolläraren A.W.Gauffin
af ledamoten C.A.Thorild inköpas några
par vanliga skor och träskor att utlånas
till fattiga skolbarn,under det de hafva
sina egna skor till reparation och sålun
da söka förekomma frånvaro från skolan,
hvilket tillvägagångssätt på andra ställen
haft en god verkan.

[MARG:{Kläder åt barn}]

§48.
För påminnelsers afgifvande föredrogos
handlingarne i fattigvårdsmålet angående
Erik Johan Eriksson,hvarom §31 i proto-
kollet här ofvan handlar;och beslöt
nämnden gifva ordföranden i uppdrag
å nämndens vägnar sådana påminnelser
afgifva.

[MARG:{E.J:Eriksson
Eskilstuna}]

§49
Anmäldes att arbetaren Anders Eriksson
vid Kohlsta,senast boende i Eskilstuna
N:o 292 B.,Bergqvists gård,vore säng-
liggande sjuk utan egna medel eller
vård och underhåll af annan;i anledning
häraf beslöt nämnden att sedan veder-

{1892 den 14 April vid Tacktorp}

börligt läkarebetyg för honom anskaffats,han
skall intagas å fattiggården,men kostnaden
härför uttagas Eskilstuna Stad,der Eriksson
anses ega hemortsrätt.

[MARG:{Anders Eriksson
fr.Eskilstuna}]

§50 Kostnaden för lagning af skor till Adolf Bo-
qvists flicka skall utgå af Kommunens
kassa.

[MARG:{Skor åt barn}]

§51
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde.

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan
/A.Svedin/
Justerat
/F T Söderbäck/
/Joseph Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 april 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104731.

Personrelationer